alle thema’s
 
» Alle profielwerkstukken
 
Alle profielwerkstukken
Hier vind je een overzicht van alle mogelijke opdrachten welke ikonderzoekwater.nl aanbiedt. Je kunt zo snel vaststellen welke opdrachten in jouw buurt worden aangeboden. Ook kun je per vak alle opdrachten laten tonen.
 
 
 
 
 
 
niveau
project
organisatie
vak
plaats
HAVO/VWO
Hoe voorkomen wij verdroging in landelijke gebieden?
TBS SOEST bv
SOEST

  Hoe voorkomen wij verdroging in landelijke gebieden?

Naast natte perioden komen er ook regelmatige langdurige droge perioden voor in Nederland.

In het voorjaar van 2011 was er sprake van behoorlijke watertekorten.

De landbouw heeft het meest last van deze droogte, waardoor gewas opbrengsten zwaar tegen vallen.

Voorbeelden van vragen waar je aan kunt werken:

Opdracht 1: Wat zijn de mogelijkheden om verdroging tegen te gaan?  

Opdracht 2: Wat doen de boeren zelf tegen verdroging?


 
HAVO/VWO
Waterdoorlatend wegdek
Tauw-Amsterdam
Amsterdam

In gebieden met een goed doorlatende bodem wordt om wateroverlast te voorkomen steeds vaker doorlatende verharding (wegdek dat zeer goed water doorlaat) aangelegd. Je onderzoekt hoe goed deze verharding werkt en hoe dot eventueel verandert dit de tijd. Hoe moet je het wegdek onderhouden om optimaal gebruik te maken van die doorlatendheid? Bij deze opdracht kun je veldproeven doen.


 
HAVO/VWO
100 mensen, 100 wensen
Waterschap Zuiderzeeland
Lelystad

In de provincie Flevoland zijn verschillende organisaties die zich bezig houden met de inrichting van het gebied. Deze organisaties hebben vaak verschillende belangen, die dilemma’s kunnen veroorzaken.  In de praktijk betekent dit dat het Waterschap vaak meerder partijen tevreden probeert te houden. Een agrariër is bijvoorbeeld niet blij met een hoog waterpeil, terwijl een natuurorganisatie wel graag een hoog waterpeil wil.

Opdracht
Onderzoek met welke organisaties/groepen inwoners Waterschap Zuiderzeeland te maken heeft bij het uitvoeren van haar taken. Werk je onderzoek uit en deel de doelgroepen in categorieën in.  Beschrijf twee situaties waarin een dilemma kan ontstaan tussen de belangen van verschillende organisaties en hoe het waterschap daar bij betrokken kan zijn. 


 
HAVO/VWO
Aan een half oog genoeg hebben... (beeldonderzoek n ...
Waterschap Rivierenland
sch, bio, anw
Tiel

Rivierenland is benieuwd of je door een visuele inspectie kunt achterhalen hoe goed de verschillende zuiveringstechnieken hun werk doen (en of je dus in één oogopslag kunt zien of je voorziening ook bijv. last heeft van achterstallig onderhoud of dat je een bepaalde voorziening beter niet kunt gebruiken in bepaalde situaties).

Doel: Met het resultaat hopen wij door middel van snelle veldcontroles een beeld te krijgen van de werking van het systeem, zonder dat er dure metingen aan te pas hoeven komen.

Visuele inspectie: foto’s van internet mogelijk of zelf bij een aantal voorzieningen langs rijden en daar foto’s maken. Het is ook voor Rivierenland helemaal nieuw. Jullie bedenken zelf wat een goede manier is.

Waar: in bijvoorbeeld Arnhem Zuid zijn sowieso een aantal verschillende zuiveringssystemen toegepast waar ook best wel wat informatie van te vinden is, maar elders in het Waterschap Rivierenland (WSRL)-gebied liggen ook de nodige voorzieningen.

 

Opdracht:

Jullie gaan een beeldonderzoek doen naar hemelwaterlozingen.  Je onderzoekt of je op basis van die 'visuele inspectie' iets kunt zeggen over de waterkwaliteit.

  
HAVO/VWO
Achter de watermeter gebeurt het
Diverse organisaties
wis, nat, ec

Nederlanders gebruiken per dag meer dan 120 liter water. Niet alleen om te drinken maar ook om te wassen en douchen. Dit water wordt eerst verwarmd en na gebruik wordt het warme water via het riool afgevoerd. Dit moet anders kunnen.

Bedenk oplossingen om het gebruik van drinkwater en energie terug te dringen, of kun je beter het douchewater vervolgens gebruiken voor het sproeien van de tuin.

Kom maar op met je ideeën!


 
HAVO/VWO
Afkoppelen van oppervlaktewater
TBS SOEST bv
SOEST

Afkoppelen van oppervlaktewater 

Om de belasting op het riool en de rioolzuivering te verminderen en geen ‘schoon’ regenwater naar de zuivering te brengen wordt tegenwoordig steeds meer oppervlaktewater afgekoppeld. Opdracht: wat zijn de mogelijkheden om oppervlaktewater op het terrein van de school af te koppelen en moeten hier eventueel zuiverende voorzieningen bij worden aangelegd?


 
HAVO/VWO
Afkoppelen van oppervlaktewater
Tauw-Amsterdam
Amsterdam

Om de belasting op het riool en de rioolzuivering te verminderen en geen ‘schoon’ regenwater naar de zuivering te brengen wordt tegenwoordig steeds meer oppervlaktewater afgekoppeld. Opdracht: wat zijn de mogelijkheden om oppervlaktewater op het terrein van de school af te koppelen en moeten hier eventueel zuiverende voorzieningen bij worden aangelegd?


 
HAVO/VWO
Afkoppelen...alle regen van het riool af
Gemeente Zaltbommel
nat, ak, ec, anw
Zaltbommel

In het waterplan is onderzocht wat de belangrijkste knelpunten zijn in het huidige watersysteem van de Bommelerwaard.

Afkoppelen wordt in meerdere dorpskernen als oplossingsrichting gezien. Zo maak je namelijk meer ruimte in je riolering. Met een zware regenbui loopt dus niet alle troep de straat op. 

Afkoppelen is het loskoppelen van het regenwater van de gewone riolering.  Een afkoppelkansenkaart geeft aan in welke toekomstige ontwikkelingen (zoals woningbouwprojecten, wegenonderhoud, etc.) er kansen liggen om af te koppelen naar water in de buurt. Of misschien moet er wel water aangelegd worden om dit voor elkaar te krijgen.

Je kunt dit per dorpskern uitwerken. Je profielwerkstuk zou dan bijvoorbeeld voor een dorpje laten zien hoe je daar goed afkoppelt, waarheen gaat dat water, wat moet erbij komen aan water?


 
HAVO/VWO
Afvalwater
Wetterskip Fryslan
ak, sch, bio, anw
Leeuwarden

Een van de taken van Wetterskip Fryslân is het zuiveren en schoon houden van het water. Het waterschap heeft daartoe een groot aantal zuiveringsinstallaties, verspreid over de provincie. Bovendien zorgen wij ervoor dat het water schoon blijft. Daar werken wij aan met partners als gemeenten en de provincie.

Het Wetterskip heeft op dit moment nog geen concrete opdracht ontwikkeld. Maar wanneer je zelf een goed idee hebt of bezig wilt gaan met vraagstukken rondom afvalwater, dan staat er bij het Wetterskip wel een begeleider klaar die je kan verder helpen.

http://wetterskipfryslan.nl/sjablonen/1/infotype/webpage/view.asp?objectID=522


 
VWO
Afvalwaterzuivering met Algen - plaats voor 2 groepen
Wetsus
nat, sch, anw
Leeuwarden

De Europese wetgeving stelt voor de toekomst strengere eisen voor het uitstoten van stikstof en fosfor van bijvoorbeeld afvalwaterzuiveringen. Om aan de eisen te voldoen zal er in de toekomst gebruik gemaakt moeten worden van zogenaamde ‘nazuivering’ in afvalwaterzuiveringcentrales.

Binnen Wetsus doet men onderzoek naar het gebruik van algen voor stikstof en fosfor verwijdering uit afvalwater. Algen nemen deze twee stoffen op en zetten die om in biomassa. Hierbij gebruiken ze CO2 en zonlicht als koolstof en energie bronnen. Voordelen van het gebruik van algen zijn o.a.:

- Biomassa is makkelijker te oogsten

- Laag energie gebruik

Het onderzoek bij Wetsus richt zich op het ontwikkelen van een ‘algen-biofilm’ om huishoudelijk afvalwater na te behandelen. De uitdaging zit hem vooral in verwijderen van stikstof en fosfor bij daglicht en in het donker. Daarnaast probeert men optimale fotosynthese te verkrijgen. > www.algae.wur.nl


 
VWO
Algen als veevoer
Witteveen+Bos
Deventer

Achtergrond

Algen kunnen als alternatief voor soja bij de veevoerproductie worden ingezet. Je kunt algen kweken op afvalwaterstromen waarbij algen groeien op het aanwezige stikstof en fosfaat in afvalwater. Op deze manier kan water worden gezuiverd en kan het product mogelijk worden hergebruikt als veevoer.

Opdracht

Aan jouw de taak om uit te zoeken bij welke afvalwatersamenstelling de algen het best groeien. Hiervoor kunnen ook groeiproeven met algen op labschaal uitgevoerd worden. Daarnaast moet worden uitgezocht aan welke voorwaarden de algen moeten voldoen om te mogen worden toegepast als veevoer.


 
HAVO/VWO
Amersfoort aan zee?
Gemeente Amersfoort
wis, nat, ak, sch, ec, bio, anw
Amersfoort

Amersfoort aan zee klinkt leuk. De realiteit is dat uiteraard niet. Wel zijn blanke straten na een heftige regenbui nu al realiteit in de stad. Hoe kan gemeente Amersfoort inspelen op de klimaatverandering? Hoe kan de gemeente blanke straten voorkomen? Duik in deze problematiek en denk mee!

 
Naast de hoeveelheid water is de kwaliteit van het water ook een zorg. Om overlast van (vervuild) water in de stad te voorkomen moet er allerlei slimme oplossingen worden bedacht. Naar een van deze oplossingen wordt ook onderzoek gedaan in de gemeente, namelijk ‘infiltreren’ van hemelwater in de bodem.
 
Achtergrondinformatie ‘ Infiltreren van water in de bodem’:
Regenwater wordt op de meeste plaatsen in Nederland afgevoerd via de riolering. Regenwater is echter relatief schoon en belast de afvalwaterzuivering daarom onnodig. Sommige gemeenten gaan daarom over op het zogenaamde afkoppelen: regenwater wordt dan niet afgevoerd naar de riolering, maar in de bodem gebracht. Als het regent lossen echter wel verontreinigingen vanaf de straat en de dakgoten op in het regenwater. Die verontreinigingen komen dan ook in de bodem terecht. Wat is het effect hiervan op het grondwater en de omliggende bodem?
 
Bij gemeente Amersfoort zijn veel mogelijkheden voor leerlingen om onderzoek te doen. Kernwoorden: regenwater, waterkwantiteit, waterkwaliteit, rioolwater.
 
Misschien heb je zelf ook ideeën over waterbeheer in de stad. Ga de uitdaging aan om samen met gemeente Amersfoort onderzoek te doen naar oplossingen voor de waterproblematiek! 
 
De gemeente (afdeling Stedelijk Beheer) wil graag met jullie aan de slag en stelt verder geen eisen aan de samenstelling van het profiel / vakkenpakket.

 
HAVO/VWO
Back into the future
Hogeschool Van Hall Larenstein
wis, nat, ak
Velp

In het jaar 2166 wordt Nederland door rampspoed getroffen. De zeewering van Nederland begeeft het en een groot deel van west-Nederland overstroomt. Het aantal slachtoffers is enorm. Door eeuwenlange zeespiegelstijging in combinatie met springtij en de doorgaande daling van Nederland (door inklinking van veen en klei) is de waterdruk te groot geworden. Mogelijk speelt ook de onderhoudstoestand een rol. Onderzoeksvraag: welke maatregelen hadden in de afgelopen eeuw genomen moeten worden om deze ramp te voorkomen? Bedenk en teken een aantal scenario’s en reken deze door.


 
VWO
Bah! Riool in de kelder! Wateroverlast in souterrai ...
Gemeente Utrecht
wis, nat, ec, bio
Utrecht

In Utrecht zijn veel souterrainwoningen, dat zijn woningen met een gedeelte onder de grond. Ook in de ondergrondse kamers is riolering aanwezig. Als het hard regent stijgt de waterdruk in de rioolbuizen. Gevolg is dat de afvoerpunten in de souterrains overlopen met rioolwater. Bah! Dat wil natuurlijk niemand, stront in je kelder!  Ook is er dan waterschade.

De Gemeente Utrecht wil graag dat jullie uitzoeken welke maatregelen genomen kunnen worden om deze vorm van wateroverlast te voorkomen.

Kom vooral ook met je eigen ideeën! Wees creatief.

Vakken: natuurkunde en wiskunde B


 
HAVO/VWO
Bepaal de waterkwaliteit van het water bij jou in d ...
Waterschap Hunze en Aa's
bio
Veendam

Water en natuur is een spannende combinatie. Heb je wel eens gezien hoeveel leven er zit in een druppel slootwater? Wanneer is water veilig om in te zwemmen? Hoe gevaarlijk zijn algen voor de gezondheid van mensen of honden? Voor de beoordeling van de waterkwaliteit op grond van de macrofauna, wordt gebruik gemaakt van een methode waarbij organismen ingedeeld worden in groepen. Door te onderzoeken hoeveel soorten organismen aanwezig zijn in het water, kan de waterkwaliteit vastgesteld worden en kunnen maatregelen voor beheer bepaald worden.

Doe je profiewerkstuk bij biologie? Meld je dan snel aan voor dit onderwerp!


 
HAVO/VWO
Bepaal het grondwaterregime van landgoed Larenstein
Hogeschool Van Hall Larenstein
wis, nat, ak, bio
Velp

De grondwaterstand van het Landgoed Larenstein kent al jaren een sterke schommeling. Het is nog onduidelijk waardoor die schommeling optreedt. Je onderzoekt daarom het verloop van de grondwaterstand in het freatisch pakket gedurende de afgelopen jaren en gaat op zoek naar de oorzaken. Daarnaast hou je zelf de grondwaterstand bij gedurende de periode september-oktober t/m februari-maart, door een aantal keer de waterstand in de peilbuizen te meten die op het landgoed staan. Plaats er eventueel nog een aantal peilbuizen bij. Analyseer de verzamelde data en schrijf hier een rapport over.


 
HAVO/VWO
Bescherm Arnhem tegen hoog water
Hogeschool Van Hall Larenstein
nat, ak
Velp

Momenteel wordt in het programma Ruimte voor de Rivier hard gewerkt om een waterafvoer van 16.000 m3/s water bij Lobith, via de Waal, de Nederrijn en de IJssel te verwerken zonder dat de rivieren overstromen. Er wordt echter nu al gedacht dat door klimaatverandering op termijn deze afvoer zal toenemen tot 18.000 m3/s.

Aan jou de taak om de consequenties van deze afvoertoename te bepalen voor de gemeente Arnhem. Bedenk en vergelijk een aantal varianten voor de oplossing van dit probleem.


 
HAVO
Bewuste burger
Gemeente Midden Drenthe
ec
Beilen

Hoe kunnen we de burgers van Midden Drenthe bewust maken van ons waterbeleid.

De stukken die we hiervoor binnen de gemeente hebben zijn niet zo aantrekkelijk om te lezen voor burgers.

Kun jij hier (bijvoorbeeld via de website) goede ideeën voor aandragen?


 
HAVO/VWO
Blauwalg in de plas
Gemeente Hardenberg
sch, bio
Hardenberg

Blauwalg komt in Hardenberg voor in een plas. Waar komt het vandaan? Hoe kunnen we het voorkomen?

Doe proefjes, onderzoek enz.

Een mooie opdracht voor je profielwerkstuk.


 
HAVO/VWO
Blauwe aders in de woonwijk
Gemeente Montferland
nat, ak, ec
's Heerenberg

Opdracht

Het riool voert afvalwater van huishoudens en bedrijven af. Normaal verloopt dit probleemloos, maar bij hevige regenval kunnen de riolen overstromen en het rioolwater op straat komen. Dit is erg slecht voor de gezondheid van mensen en dieren. In de gemeente Montferland zijn we op zoek naar oplossingen voor dit probleem. Het regenwater kan bijvoorbeeld tijdelijk worden opgeslagen (geborgen) en op een gunstiger moment worden afgevoerd. Hierdoor lopen de riolen niet meer over. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om het water helemaal niet af te voeren, maar juist vast te houden door het te infiltreren in de bodem.

Er zijn verschillende voorzieningen mogelijk waarbij het rioolwater en het regenwater gescheiden wordt afgevoerd. Welke, hoeveel en hoe groot moeten deze voorzieningen zijn? Wat vinden omwonenden ervan?
Je kunt onderzoek doen naar de technische randvoorwaarden: grondwaterstand, doorlatendheid van de ondergrond, soort infiltratiesysteem. Maar je kan je ook richten op de plaats waar ruimte is voor wateropslag. In beide gevallen wordt er gekeken hoe eerdere projecten zijn uitgevoerd en wat daarvan geleerd kan worden.

Website

Informatie over de gemeente Montferland kun je vinden op www.montferland.info.

 


 
VWO
Blue Energy - plaats voor 8 groepen
Wetsus
wis, nat, sch, bio, anw
Leeuwarden

Overal waar zoet water in zout zeewater stroomt, kan energie worden opgewekt. Door zoet en zout water gecontroleerd langs een membraan te laten stromen, kan uit de concentratieverschillen electrische energie worden gehaald. Het is een onuitputtelijke bron van schone en duurzame energie, waarbij geen uitstoot van CO2 optreedt.
Op deze manier zou Nederland op termijn in 15 à 25 % van zijn totale energiebehoefte kunnen voorzien. Zo wordt nu al gedacht aan een Blue Energy centrale op de Afsluitdijk, waar zoet IJsselmeerwater in de Waddenzee stroomt. Er zijn echter nog een heleboel problemen die opgelost moeten worden.
Bij Wetsus doen promovendi hun promotie-onderzoek op dit onderwerp.
Hun onderzoeksvragen luiden:
- Wat is de invloed van verschillende zoutconcentraties?
- Wat is de invloed van verschillende zouten?
- Hoe kan vervuiling van de membranen worden voorkomen?

De onderzoekers zijn bereid een klein onderdeel van het onderzoek naar duurzame oplossingen door leerlingen te laten uitvoeren, uiteraard onder hun deskundige begeleiding. De uitvoering zal dan ook gedaan kunnen worden op het onderzoeksinstituut van Wetsus te Leeuwarden.


 
HAVO/VWO
Bouw een moderne dijk
Royal HaskoningDHV
Amsterdam

De Deltacommissie heeft een advies uitgebracht over de bescherming van Nederland tegen de gevolgen van de klimaatverandering. Dijken moeten hoger en breder. Hiervoor is ruimte nodig en die is in Nederland duur. Je onderzoekt de manieren waarop we in Nederland onze dijken kunnen combineren met andere functies (wonen, opslag, infrastructuur).


 
VWO
Bouwen met de natuur in het IJsselmeer
Universiteit Wageningen
wis, nat, ak, bio, anw
Wageningen

Het project ‘Building with Nature’ (www.ecoshape.nl) heeft als doel nieuwe manieren van bouwen te ontwikkelen in waterrijke gebieden. Een van de gebieden die binnen dit project wordt onderzocht is het IJsselmeer- Markermeer.

Jullie taak is te kijken naar een nieuw ontwerp voor de Houtribdijk, de dijk die Lelystad met Enkhuizen verbindt. De afgelopen jaren zijn er veel ideeën geweest over het samenbrengen van verschillende functies bij het ontwerp van dijken. Hoe kan de Houtribdijk zo aangepast worden dat zowel vissers, natuur, scheepvaart en recreatie ervan profiteren, zonder dat de situatie onveilig wordt? Aan jullie de taak om hier een ontwerp voor te maken!

Binnen dit onderzoek krijgen jullie de mogelijkheid samen te werken met onderzoekers van de Wageningen Universiteit en een bezoek te brengen aan het projectkantoor van Building with Nature.


 
HAVO/VWO
Combineren van waterberging, natuur en recreatie
Diverse organisaties
ak, bio

Onderzoek is mogelijk in Nijverdal /Hardenberg/Dalfsen/Enschede. In de buurt van verschillende plaatsen in Overijssel is een gebied beschikbaar waar gemeenten en waterschap een combinatie maken van waterberging, natuur en recreatie met als hoofddoel waterberging willen realiseren. Bij de waterberging wordt een zuiverende voorziening aangelegd. Voor natuur moet er een leefgebied worden ingericht en zijn er mogelijkheden voor (water)recreatie van jong tot oud. 


 
HAVO/VWO
Culemborg - kies je eigen onderwerp!
Gemeente Culemborg (Gld)
wis, nat, ak, sch, ec, bio, anw
Culemborg

Culemborg is vanaf haar ontstaan verbonden met water. De Lek, de gracht in de binnenstad, het slingerende oude riviertje De Meer en het waterrijke buitengebied met de Hollandsche Waterlinie zijn beeldbepalend voor Culemborg.

Culemborg wil graag leerlingen begeleiden bij het maken van hun profielwerkstuk. Wat wij niet willen is al vooraf vastleggen waarover het moet gaan.

Het wordt jouw werkstuk, dus jij mag aangeven waar je het over wilt doen. Zolang het met water te maken heeft en met gemeente Culemborg kun je bij ons terecht! 


 
HAVO/VWO
Dansende muggen steken niet.
Waterschap Vallei en Veluwe i.o. Leusden
bio
Leusden

Bij waterschap Vallei en Veluwe kun je onderzoek doen naar het onderwerp ‘dansende muggen steken niet’. Denk hierbij aan vragen als; waar komen steekmuggen vandaan? Hoe voorkom je muggenplagen? Welke ziektes kunnen muggen overbrengen? Is elke mug die je ziet een steekmug? Hoeveel muggensoorten zijn er in Nederland? Welke dieren eten muggen(larven)? Zijn muggen belangrijk?


 
HAVO/VWO
Dansende muggen steken niet.
Waterschap Vallei en Veluwe i.o.
bio
Apeldoorn

Bij waterschap Vallei en Veluwe kun je onderzoek doen naar het onderwerp ‘dansende muggen steken niet’. Denk hierbij aan vragen als; waar komen steekmuggen vandaan? Hoe voorkom je muggenplagen? Welke ziektes kunnen muggen overbrengen? Is elke mug die je ziet een steekmug? Hoeveel muggensoorten zijn er in Nederland? Welke dieren eten muggen(larven)? Zijn muggen belangrijk?


 
HAVO/VWO
De dikke en de dunne
Royal HaskoningDHV
wis, nat, ec
Amersfoort

De dikke en de dunne.

Bij het aanleggen van bijvoorbeeld een distributieleidingwerk voor drinkwater kan men kiezen uit verschillende materialen en diameters. Wat is een optimale diameter voor een leiding bij een bepaalde doorstroomcapaciteit? Grote leidingen zijn duur maar daarentegen zal het energieverbruik van de bijbehorende pompen lager zijn dan voor een kleine diameter van het leidingwerk en dezelfde doorstroomcapaciteit.

De zoektocht naar het optimum voor een leidingdiameter en opvoerhoogte van een pomp. 


 
HAVO/VWO
De ene sloot is de andere niet!
Waterschap Vallei en Veluwe i.o.
ak, sch, bio
Apeldoorn

Water is er niet alleen voor mensen. Water is ook de leefomgeving voor heel veel dieren en planten. 

Waterdieren en planten maken deel uit van een groter geheel: veel larven van van landdieren leven alleen in het water, veel waterdieren zijn voedsel voor andere dieren. Gezonde watergangen waar deze beestjes en larven kunnen leven zijn erg belangrijk voor gezonde en diverse natuur in het algemeen.

Opdracht
Waarom leven er in de ene sloot veel meer dieren dan in de andere? Wat zegt dit over de kwaliteit van het water? Kunnen we de kwaliteit verbeteren?


 
HAVO/VWO
De ene sloot is de andere niet!
Waterschap Vallei en Veluwe i.o.
ak, sch, bio
Apeldoorn

De ene sloot is de andere niet!

Water is er niet alleen voor mensen. Water is ook de leefomgeving voor heel veel dieren en planten. Maar waarom leven er in de ene sloot veel meer dieren dan in de andere? Wat zegt dit over de kwaliteit van het water? Kunnen we de kwaliteit verbeteren?

Waterdieren en planten maken deel uit van een groter geheel: veel larven van van landdieren leven alleen in het water, veel waterdieren zijn voedsel voor andere dieren. Gezonde watergangen waar deze beestjes en larven kunnen leven zijn erg belangrijk voor gezonde en diverse natuur in het algemeen.


 
HAVO/VWO
De otter voor altijd in de rivier de Vecht
Waterschap Velt en Vecht
ak, bio, anw
Coevorden

De otter is gesignaleerd in het gebied van Velt en Vecht, en dat is goed nieuws! Het betekent dat de rivier de Vecht weer schoon en aantrekkelijk genoeg is voor de otter. Waarschijnlijk zijn de otters in de Vecht afstammelingen van in de Weerribben en Wieden uitgezette otters. Maar het is ook heel goed mogelijk dat in de toekomst otters uit Duitsland ons gebied gaan bevolken. Otters hebben een flink territorium nodig met ongestoorde natuurlijke oevers. De steeds natuurlijker wordende Vecht, maar ook beken als de Aalderstroom, Geeserstroom en Radewijkerbeek zijn daar uitermate geschikt voor. Maar de beken missen nog wel een goede verbinding met de Vecht. Dat is belangrijk zodat de otter ook verder het gebied kan gaan bevolken. Het is dus belangrijk om plannen op het niveau van het riviersysteem te maken.

 

Opdracht

 Jij gaat uitzoeken wat het waterschap moet doen om er voor te zorgen dat de otter in het gebied blijft en een goede kans krijgt om zich verder in het gebied uit te breiden. Je gaat daarbij bijvoorbeeld kijken hoe de waterkwaliteit van de rivier de Vecht zich de afgelopen tientallen jaren heeft ontwikkeld. Hoe is de inrichting van de Vecht en van de beken die hier op afwateren veranderd? Welke effecten heeft dat gehad op ecologie, waterkwaliteit en -kwantiteit? Hoe kan er een verbinding gelegd worden met beek- en riviersystemen over de grens (in Duitsland) om de populatie otters (en andere belangrijke riviersoorten) te verstevigen?

 


 
HAVO/VWO
De RWZI als energiefabriek
Waterschap Rivierenland
wis, nat, sch, bio, anw
Tiel

Rioolwater zuiveren kost energie. Maar er zit ook heel veel energie in. In de Energiefabriek proberen we het maximale eruit te halen.

Wil jij onderzoeken waar je energie kunt besparen en waar je extra energie kunt terugwinnen? Wat ga je hiervoor doen: rondlopen op een waterzuiveringsinstallatie, bijvoorbeeld in Tiel, Nijmegen of Arnhem. Zo kun je het proces begrijpen en ontdekken waar je energie kunt winnen.

Een waterschap is verantwoordelijk voor schoon water en droge voeten. Voor meer informatie kijk op de website: www.wsrl.nl


 
HAVO/VWO
De RWZI als energiefabriek HAVO/VWO
Diverse organisaties
wis, nat, ak, sch, ec, bio, anw

Rioolwater zuiveren kost energie. Maar er zit ook heel veel energie in. In de Energiefabriek proberen we het maximale eruit te halen.

Wil jij onderzoeken waar je energie kunt besparen en waar je extra energie kunt terugwinnen? Wat ga je hiervoor doen: rondlopen op een waterzuiveringsinstallatie, bijvoorbeeld in Steenwijk, Zwolle, Hardenberg of Almelo. Zo kun je het proces begrijpen en ontdekken waar je energie kunt winnen.


 
HAVO/VWO
De RWZI als Energiefabriek.
Waterschap Rijn en IJssel
wis, nat, sch, bio, anw
Doetinchem

Rioolwater zuiveren kost energie. Maar er zit ook heel veel energie in. In de Energiefabriek proberen we het maximale eruit te halen.

Wil jij onderzoeken waar je energie kunt besparen en waar je extra energie kunt terugwinnen? Wat ga je hiervoor doen: rondlopen op een waterzuiveringsinstallatie en het proces begrijpen, ontdekken waar je energie kunt winnen.

Een waterschap is verantwoordelijk voor schoon water en droge voeten. Voor meer informatie kijk op de website: www.wrij.nl


 
HAVO/VWO
De vervuiler betaalt, is dit wel waar?
Waterschap Vallei en Veluwe i.o.
wis, nat, ak, sch, ec, anw
Apeldoorn

Voor het lozen van vuil afvalwater betaalt iedereen belasting. De zogenaamde zuiveringsheffing of verontreinigingsheffing. Dit geldt voor zowel bewoners van een rijtjeshuis, als voor grote bedrijven en instellingen.

Het waterschap probeert iedere vervuiler zijn eigen deel te laten betalen, maar vaak wordt er meer vervuild afvalwater geloosd dan dat er wordt betaald. Dit verschil heet discrepantie. Hoe kan dit en hoe lossen we het op? Samen met jou gaat het waterschap op onderzoek uit!

Wil jij het waterschap helpen met het terugdringen van discrepantie? Geef je dan op voor het profielwerkstuk: De vervuiler betaalt, is dit wel waar?


 
VWO
De weg van het kraanwater
UNESCO-IHE
nat, sch, bio
Bennekom

Voordat het water uit de kraan komt heeft het al een lange weg afgelegd. Dit is niet alleen het stukje door de waterleiding van het pompstation naar je huis, maar er is ook een belangrijk voortraject. Hiervoor verblijft het water voor langere of kortere tijd in de natuur en de ondergrond. Wat daar allemaal plaatsvindt, dat is nu juist het onderwerp van het profielwerkstuk. Je doet veldwerk en presenteert je resultaten aan de organisatie.

De vraag kan bijvoorbeeld zijn: welke chemische veranderingen vinden hierbij plaats?


 
HAVO/VWO
De weg van het kraanwater HAVO /VWO
Diverse organisaties
wis, nat, ak, sch, ec, bio, anw

Voordat het water uit de kraan komt heeft het al een lange weg afgelegd. Dit is niet alleen het stukje door de waterleiding van het pompstation naar je huis, maar er is ook een belangrijk voortraject. Hiervoor verblijft het water voor langere of kortere tijd in de natuur en de ondergrond. Wat daar allemaal plaatsvindt, dat is nu juist het onderwerp van het profielwerkstuk. Je doet veldwerk en presenteert je resultaten aan de organisatie.

De vraag kan bijvoorbeeld zijn: welke chemische veranderingen vinden hierbij plaats? Of welke eisen stelt dit aan het gebruik van de omgeving?


 
VWO
De weg van het water in een industriele wasserij. A ...
Newasco De Hoop
wis, nat, ak, sch
Amersfoort

Opdracht

In onze wasserij wassen we kleding, heel veel kleding. Daarvoor hebben we water nodig. Er gebeurt heel veel met dat water. Ook het afval water herbegruiken we op verschillende manier. Zo gebruken we de warmte uit het afvalwater om het koude schone water op te warmen. Ga voor ons na wat er eigenlijk precies van A tot Z met het water in onze wasserij gebeurt. En geef ons advies hoe we er nog efficienter en energiezuiniger mee om kunnen gaan.


 
HAVO/VWO
De woonwijk van de toekomst
Waterschap Hollandse Delta
ak, ec
Ridderkerk

in de toekomstvisie van VROM staan een aantal plaatjes voor de wijk van de toekomst: Hoe moeten we in de toekomst omgaan met ons water, wat zou je in je eigen wijk kunnen doen voor de waterhuishouding (betreffende de neerslag, afkoppeling hemelwater, doorlatende bestrating ed). HIerbij kan berekend worden hoeveel neerslag er valt, waar dat gelaten kan worden en hoe je dat dan kan gebruiken


 
HAVO/VWO
Denk mee met Dijkversterking
Provincie Zeeland
wis, nat, anw
Middelburg

Om in provincie Zeeland droge voeten te houden zijn dijken en duinen van groot belang. Na de ramp van 1953 (De Storm) zijn er veel projecten uitgevoerd om de veiligheid te verbeteren. De Deltawerken vormen het grootste voorbeeld. De laatste jaren staan dijken weer volop in de belangstelling. Dijken en duinen beschermen het achterland tegen overstromingen. Langs de Zeeuwse wateren liggen kilometers waterkeringen. Een aantal van de dijken en duinen is niet hoog genoeg, die worden nu versterkt in het kader van het project Zwakke Schakels.
 
De dijken worden aan de buitenkant beschermt door betonblokken of stukken natuursteen. Op een aantal locaties in Zeeland is de steenbekleding van de dijken echter niet sterk genoeg. Op deze plekken wordt nu hard gewerkt zodat de dijken in staat zijn om ons droge voeten te laten houden, ook bij een superstorm. In 2015 moet alles op orde zijn. Daarmee zijn we niet klaar want ook in de toekomst zal nog altijd versterking nodig zijn als gevolg van de zeespiegelstijging door de klimaatverandering. In Vlissingen wordt nu al bekeken hoe dat het beste zou kunnen. Help jij mee in een onderzoek naar de mogelijkheden om de dijk te versterken en hoe andere functies (wonen, recreatie) gecombineerd kunnen worden met dijkversterking?  

 
HAVO/VWO
Die vieze bronnen, doe er wat aan!
Gemeente Zaltbommel
ec, bio, anw
Zaltbommel

De gemeente Zaltbommel heeft een nieuw waterplan opgesteld. 1 van de aandachtspunten binnen dit plan zijn diffuse verontreinigingen/bronnen. Denk hierbij aan verontreinigingen van wegen en bestrijdingsmiddelen die slecht zijn voor de waterkwaliteit.

Wil jij voor de gemeente Zaltbommel uitzoeken welke problemen er zijn en hoe die voorkomen kunnen worden? Moet de gemeenten het beleid gaan aanpassen? Toezicht verbeteren of toch wat anders?

 


 
HAVO/VWO
Dijk 2.0, meer dan waterbescherming
Waterschap Hunze en Aa's
wis, ak, ec, anw
Veendam

Dijken zijn er in de eerste plaats om mensen, dieren, gebouwen en grond te beschermen tegen hoog water. Dijken nemen ruimte in. Als de dijken er dan toch zijn: Waar kunnen we de dijken nog meer voor gebruiken? En hoe moeten de dijken daarvoor uitgevoerd/aangepast worden? Hoe moeten ze er uit zien?


 
HAVO/VWO
Dijken, superdijken, veiligheid
Waterschap Zuiderzeeland
Lelystad

Waterschap Zuiderzeeland onderhoudt en beheert 251 kilometer dijken die rondom de polders liggen en ons beschermen tegen het buitenwater, zoals het IJsselmeer, Markermeer, IJmeer en de randmeren. Regelmatig worden de dijken geïnspecteerd op schade als gevolg van storm of hoge waterstanden. Doorlopend vindt onderhoud plaats aan dijken en oevers. Dijken moeten zo sterk en hoog zijn dat het gebied achter de dijken voldoende veilig is. De minister van Milieu en Infrastructuur bepaalt hoe veilig. Een ontwikkeling voor de dijkenbouw zijn superdijken. Een gewone dijk is tientallen meters breed, de superdijk heeft een breedte van honderden meters of zelfs meer.

Opdracht:
Breng een deel van de Flevolandse dijken in kaart. Hoe richt je een superdijk in, zodat het goed past binnen het landschap van Flevoland? Wat zijn de voordelen en nadelen?


 
VWO
Dijken: verhogen, verleggen of verzuipen?
Hoogheemraadschap van Rijnland
Leiden

Dijken: verhogen, verleggen of verzuipen?

"Als hij op een stormachtige middag een klein gaatje in de dijk ontdekt, aarzelt hij geen moment. Met zijn vinger houdt hij het gat dicht. Een avond en een nacht lang verdedigt hij zo, letterlijk met blote handen, stad en land tegen de dreigende zee."

Een paar regels die iets vertellen over de geschiedenis van de Spaarndammerdijk.

De Spaarndammerdijk, globaal van Velsen tot en met gemaal Halfweg, maakt onderdeel uit van een groot dijkringstelsel (14). In 2010 is de vijfjaarlijkse toets op veiligheid afgerond en het blijkt dat de dijk op een aantal aspecten niet voldoet. Bovendien liggen er veel kabels & leidingen in de dijk, staat er bebouwing op en in het talud en heeft de dijk ook een verkeersfunctie.
Om de dijk op te knappen en te laten voldoen aan de geldende normen, maar ook rekening houdend met de toekomst, is dit een erg lastige en dure klus. Bovendien liggen in de dijk nog een aantal waterkerende kunstwerken (sluizen) die ook aan de norm moeten voldoen en ook verbeterd dienen te worden.

Tevens ligt binnen deze dijk, dus de dijk beschermt het binnenland, een boezemgemaal dat op termijn niet meer voldoet wat bedrijfszekerheid en capaciteit betreft. Uitbreiding hiervan valt op de bestaande locatie lastig in te plannen dus is een mogelijke verplaatsing aan de orde.

Omdat er voor zowel de dijk met alle obstakels, als het boezemgemaal, aan een oplossing gewerkt moet gaan worden is het wellicht een reële optie de dijk te verleggen. Het meest voor de hand liggend is dan verplaatsing richting het Noordzeekanaal. Maar is dit wel de meest logische keuze? De A9 doorsnijdt dit nu buitendijksgebied en ook het havenbedrijf krijgt deze nieuwe dijk voor de deur te liggen.

Door gesprekken met het Hoogheemraadschap en andere belangrijke partijen, in combinatie met een bezoek aan Spaarndam, ga je in kaart brengen wat de voors en tegens zijn. Op basis daarvan probeer je een inschatting te geven wat haalbaar is: de dijk verbeteren op de huidige locatie of de mogelijkheid te bezien voor verlegging van de dijk en het verplaatsen van een stukje geschiedenis van Hansje Brinkers. Of misschien is er wel een heel andere oplossing?! 


 
HAVO/VWO
Diverse mogelijkheden
Technische Universiteit Delft
Delft

De TU Delft biedt meerdere groepjes de mogelijkheid om een onderzoek te doen. Jij maakt in samenwerking met de universiteit een onderzoeksvoorstel. Daarna kun je dit zelfs (gedeeltelijk) op de universiteit gaan onderzoeken.

Wacht nog wel even met het aanmelden voor deze opdrachten. Er volgt snel meer, houd daarvoor de website goed in de gaten.


 
HAVO/VWO
Door samenwerken geld verdienen!
Waterschap Zuiderzeeland
Lelystad

Afvalwaterketen Flevoland is een samenwerkingsverband tussen de Flevolandse overheden, gemeenten, waterschap en drinkwatermaatschappij. Door samenwerking op het gebied van de afvalwaterketen wordt gestreefd naar kostenbesparingen, verbeteren van de klantvriendelijkheid, verbetering van de waterkwaliteit en verhogen van de duurzaamheid door het waterverbruik te verbeteren. De deelnemende partijen hebben hiervoor een overeenkomst getekend.

Deelnemende partijen in de Afvalwaterketen Flevoland zijn:
Gemeente Almere
Gemeente Lelystad
Gemeente Dronten
Gemeente Zeewolde
Gemeente Noordoostpolder
Gemeente Urk
Waterschap Zuiderzeeland
Vitens


Opdracht:
Bedenk een manier hoe door samenwerking de deelnemende partijen elkaar kunnen helpen op het gebeid van de afvalwaterketen?


 
HAVO/VWO
Drainage in Zeeland
ZLTO
nat, bio, anw
Goes

Drainage wordt reeds jarenlang toegepast om de grond goed te kunnen bewerken. Sinds kort zijn er nieuwe ontwikkelingen: de toepassing van diepdrainage. Maar wat is het effect van diepdrainage op de waterkwaliteit? Om dit te onderzoeken dienen er watermonsters genomen te worden op de proefboerderij. Diepdrainage op zandgronden werkt goed, maar werkt dit ook op de kleigronden in Zeeland? De analyseresultaten van de watermonsters dienen hier meer inzicht in te geven. Het is ook mogelijk om binnen Zeeland op zoek te gaan naar geschikte locaties voor het toepassen van diepdrainage. Veel vrijheid in deze opdracht! Kijk wat je leuk vindt en ga op onderzoek!


 
HAVO/VWO
Drinken uit het riool?
Waterketen Groningen Drenthe
sch, bio, anw
Haren

Wij zijn op zoek naar een creatieve oplossing om anders om te gaan met drinkwater, rioolwater en de zuivering van afvalwater. Hoe moet dat in de toekomst? Rioolwater zuiveren tot drinkwater? Toiletten afschaffen? Geen afvalwater meer lozen op kanalen en rivieren?

Wie verzint een mooie oplossing ergens in Groningen of Noord-Drenthe?


 
HAVO/VWO
Drinkwater, start je eigen onderzoek!
Vitens
Arnhem

Drinkwater, iedereen gebruikt het. Maar waar komt het vandaan, wat is het verschil tussen verschillende soorten drinkwater en wat krijg je eigenlijk allemaal binnen als je het drinkt.

Voorbeelden van interessante vragen die jij kunt gaan onderzoeken:
- Hoeveel Nitraat en Sulfaat in het grondwater (grondwater is de bron van ons drinkwater)?
- Wat is het verschil in de hardheid van het water bij de verschillende drinkwaterputten?
- Hoe zit het met de verzilting van het grondwater in de kustgebieden?
- Hebben de plannen voor schaliegaswinning invloed op het grondwater?
- Hoe kun je de reststoffen, zoals kalk die vrij komt bij het ontharden van het grondwater om het
drinkwatergeschikt te maken, hergebruiken?
- Hoe kan methaangas, dat vrijkomt bij drinkwaterwinning, omgezet worden in bruikbare energie?


 
HAVO/VWO
Drinkwater: kraanwater en flesjeswater HAVO/VWO
Diverse organisaties
wis, nat, ak, sch, ec, bio, anw

Vitens werkt aan het winnen, zuiveren en leveren van drinkwater van topkwaliteit. De 5,4 miljoen klanten vertrouwen op die topkwaliteit.

Wil jij meedenken hoe die topkwaliteit het beste gehandhaafd kan blijven? Of hoe de winning, zuivering of levering efficiënter of goedkoper kan worden? Heb je nog een ander idee dat je wilt onderzoeken bij Vitens? Laat het horen!

 


 
HAVO/VWO
Droge voeten bij hoog water, wel zo fijn!
Waterschap Noorderzijlvest
nat, ak
Groningen


 
VWO
Droge zomers in Delfland: een gevaar?
Hoogheemraadschap van Delfland
Delft

De zorg voor een goede zoetwatervoorziening is een van de kerntaken van Delfland. In de zomer betekent dit onder andere het aanvoeren van zoet water om de watergangen op peil te houden en de waterkwaliteit goed te houden. Ook de glastuinbouwsector maakt gebruik van zoet oppervlaktewater voor het begieten van hun gewassen.

Door actief te sturen op voldoende kwalitatief goed oppervlaktewater kan Delfland er in de huidige situatie meestal voor zorgen dat de van zoetwater afhankelijke functies kunnen blijven functioneren. Maar in periodes waarin er langdurig weinig regen valt kan er een tekort zijn aan zoet water, waardoor problemen kunnen ontstaan. De verwachting is ook dat in de toekomst, o.a. door klimaatverandering, er vaker een tekort aan zoet water kan voorkomen.

Er zijn verschillende opties voor onderzoek binnen het thema droogte/zoetwatervoorziening.

Je kunt het profielwerkstuk bijvoorbeeld richten op het gebruik van zoetwater door tuinders in het Westland. Onderzoeksvragen zijn dan:
- Waarvoor hebben tuinders water nodig, hoeveel en van welke kwaliteit? Op welke wijze zijn ze daarbij afhankelijk van Delfland en van andere partijen? Welke gevolgen heeft een lange droge periode in de huidige situatie?
- Wat betekenen toekomstige ontwikkelingen zoals klimaatverandering en verzouting van het Volkerak-zoommeer voor de tuinders in het westland? (veranderingen watervraag en wateraanbod)
- Welke maatregelen kun je bedenken om watertekort te voorkomen?

Mogelijke onderzoeksactviteiten bij deze vragen:
- Interviews met bijvoorbeeld tuinders
- Literatuuronderzoek (recent uitgevoerde en nog lopende onderzoeken op dit gebied)
- Veldbezoek in het gebied van Delfland, evt. het doen van waterkwaliteitsmetingen

Product: geef een advies over hoe de tuinders ervoor kunnen zorgen dat ze voldoende water hebben voor hun teelten.
 

Delfland is een van de zevenentwintig waterschappen die ons land telt. Het gebied van Delfland wordt begrensd door de Noordzee, de Nieuwe Waterweg en de lijn Berkel en
Rodenrijs, Zoetermeer en Wassenaar. Als waterschap zorgt Delfland voor schoon water, sterke dijken en kaden en het op peil houden van  de waterstanden op peil.
Het team Waterhuishouding van Delfland concentreert zich op het functioneren van de Delflandse watersystemen.


 
HAVO/VWO
Droogte in de stad
Diverse organisaties
nat, ak, bio, anw

Bij water in de stad denken we snel aan wateroverlast en oplossingen die ervoor zorgen dat we niet met lieslaarzen door de plassen hoeven te lopen. Maar door de klimaatverandering wordt droogte in de stad ook een probleem. Het gras kunnen we nog wel geel laten worden, maar bomen en struiken krijgen het steeds moeilijker. Door een gebrek aan water worden ze zwakker en gevoeliger voor ziekten. Daarom krijgen ze in droge perioden water toegediend. Uiteindelijk zullen we voor groensoorten kiezen die passen bij het nieuwe klimaat en bij de natuurlijke ondergrond van de stad. Tegelijkertijd kunnen we oplossingen bedenken hoe we het water dat we teveel hebben in natte periodes, kunnen bewaren en gebruiken in de droge periodes. Wil jij daarover meedenken?


 
HAVO/VWO
Duik onder de grond
Gemeente Middelburg
wis, nat, ak, sch, ec, bio, anw
Middelburg

Douchen, toilet doorspoelen, wasmachines... we gebruiken water elke dag maar staan we er ook bij stil op welke wijze vervolgens het afvalwater wordt afgevoerd? Wat gebeurt er onder het doucheputje? Duik onder de grond en ontdek hoe het rioleringssysteem van de gemeente Middelburg functioneert. Welke rioolsystemen kunnen onderscheiden worden, over hoeveel afvalwater spreken we en waar gaat vervolgens dat water naar toe? Onderzoek het, breng het ik kaart en maak een mooie infofolder. Wie weet halen jullie met deze infofolder de krant!

 
HAVO/VWO
Duurzaam drinkwater
Royal HaskoningDHV
ak, sch, ec, bio
Amersfoort

Jouw drinkwater komt uit grondwater of uit rivierwater. Dat drink je natuurlijk niet zo direct op. Er wordt eerst vanalles met dat water gedaan. Vooral met het rivierwater gebeurt nog heel veel voor het uit de kraan komt. Het moet worden gefilterd en allerlei  chemicalien worden op verschillende  momenten toegevoegd om bacterien en andere schadelijke stoffen te verwijderen. Je kunt je voorstellen dat dit een hoop geld en energie kost. Daarom wordt er aan de lopende band onderzoek gedaan of de zuivering van water niet efficienter en duurzamer kan.

 Help jij mee om drinkwaterzuivering duurzamer te maken?


 
HAVO/VWO
Duurzaam waterbeheer; hoe kan het beter?
Royal HaskoningDHV (Groningen)
ak, sch, ec, bio
Groningen

Er wordt veel geïnvesteerd in en gepraat en geschreven over een “duurzame” waterketen. Maar wat duurzaam is hangt erg af van de criteria die je hanteert.  

Voorbeeld: er is veel geïnvesteerd in het afkoppelen van riolering zodat schoon regenwater niet meer naar de zuivering gaat maar direct naar het oppervlaktewater. Heel duurzaam, maar het vraagt wel meer materiaal voor de aanleg van een dubbel systeem; vuilwater- en regenwaterriool. En wat is het effect als iemand per ongeluk zijn wasmachineafvoer op het regenwaterriool heeft aangesloten….. Zo zijn er veel dilemma’s.

Aan jou de vraag om een woonwijk met een uiterst duurzaam watersysteem te ontwerpen! Bij het aangaan van dit interessante en uitdagende onderwerp is het aan jou de taak om inzichtelijk te maken hoe de duurzaamheid van een woonwijk te bepalen is aan de hand van People, Planet, Profit.

Vanuit Royal HaskoningDHV ondersteunen we jou graag bij dit onderzoek.


 
HAVO/VWO
Duurzame waterwijk
Gemeente Utrecht
Utrecht

Wat is duurzaam waterbeheer? 


 
VWO
Een dijk van een woonwijk
Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpe ...
wis, ak, ec, anw
Rotterdam

De waterkeringen langs de Hollandsche IJssel beschermen een veel groter gebied dan vlak achter de dijk, modelberekeningen laten zien dat bij een eventuele overstroming het water misschien zelfs tot aan Zoetermeer zou kunnen komen. Om overstromingen te voorkomen, moeten de waterkeringen goed onderhouden worden, en daar is veel ruimte voor nodig. Daarbij speelt ook de ondergrond een grote rol. Bovendien worden door de klimaatverandering de eisen aan de waterkeringen steeds strenger. Tegelijkertijd wordt de vraag naar huizen in het laaggelegen gebied vlak achter de dijk groter, iedereen wil langs het water wonen.

Hoe lossen we dit allemaal op?

Kunnen we hele woonwijken op dijken bouwen? Of zijn er andere oplossingen mogelijk?


 
HAVO/VWO
Een doorwortelde dijk
Waterschap Vallei en Veluwe i.o. Leusden
sch, ec, bio
Leusden

Waterschappen zijn verplicht om waterkeringen te toetsen op veiligheid. Hieruit moet blijken of de waterkering extreme waterstand kan keren. Een aantal onderwerpen spelen hierbij een rol; overloop (gebrek aan hoogte van de dijk), stabiliteit en mate van weerstand van een dijk tegen stroom- en golfbelasting. Tijdens de afgelopen toetsing door Waterschap Vallei en Veluwe is gebleken dat de erosiebestendigheid van de grasmat van dijken op een aantal plaatsen onvoldoende is. Met name de doorworteling is onvoldoende. Tijdens de volgende toetsing moet deze wel voldoende zijn. Aan jou de vraag om de maatregelen en de kosten in beeld te brengen die nodig zijn om dit te bereiken.

Bij deze opdracht spelen meerdere aandachtsvelden een rol, te weten: ecologie, onderhoud en waterkeringen. Interactie, samenwerking en overleg tussen deze aandachtsvelden is een groot deel van de opdracht. Bij deze aandachtsvelden vergaar je de nodige vakinhoudelijke kennis. Je spreekt onder andere met de ecoloog, de onderhoudsmedewerker en de specialist waterkering.


 
HAVO/VWO
Een eigen idee voor een onderwerp voor je profielwe ...
Evides
wis, ak, sch, ec, bio
Rotterdam

Drinkwater is een breed thema. Heb je zelf een idee voor een onderwerp op het gebied van drinkwater voor je profielwerkstuk? Dat kan! Evides Waterbedrijf helpt je graag een leuke, goede opdracht op te stellen. 

 

Evides Waterbedrijf zuivert en levert drinkwater aan 2,5 miljoen klanten in het zuiden van Zuid-Holland, de westpunt van Brabant en in Zeeland. Wij zorgen 24 uur per dag, 7 dagen per week voor betrouwbaar water uit de kraan. Meer informatie over Evides Waterbedrijf vind je op www.evides.nl.

 

Heb je zelf een goed idee om een wateronderwerp te onderzoeken en wil je graag jouw profielwerkstuk bij Evides Waterbedrijf uitvoeren? Meld je dan aan. Vul je eigen idee, je naam en telefoonnummer in bij het aanmelden van deze keuzemogelijkheid. Een medewerker van Evides Waterbedrijf neemt contact met je op om de mogelijkheden te bespreken na de aanmelding.


 
HAVO/VWO
Een goedkopere slibstream
Waterschap Vallei en Veluwe i.o.
sch, ec, bio
Apeldoorn

 

Waterschap Vallei en Veluwe zuivert alle afvalwater dat afkomstig is uit de regioVeluwe. Dit levert een restproduct op; slib. Dit slib bestaat uit fijne deeltjes grond waarin verschillende vervuilingen opgesloten zitten. Het afvoeren van slib kost veel geld. Aan jou de uitdaging om uit te zoeken hoe het proces van de zuiveringsinstallatie (RWZI) zo geoptimaliseerd kan worden dat de kosten gereduceerd worden. Dit betekent dat je ingaat op de volgende stappen:
- In beeld brengen van de verschillende stappen van slibverwerking.
- De voordelen en nadelen van de verschillende systemen in beeld brengen.
- Advies geven hoe de kosten van slibverwerking teruggebracht kunnen worden.


 
HAVO/VWO
Een moeras zonder water?!
Dekker van de Kamp
nat, bio, anw
Nijmegen

Dekker van de Kamp heeft een baggerdepot in de buurt van Doesburg (Drempt), waarin vervuild rivierslib opgeslagen ligt. Dit baggerdepot wordt niet meer gebruikt en moet daarom omgevormd worden tot een rietmoeras. Daarvoor is water nodig dat er nu helaas nog niet is.

Aan jullie de taak om uit te zoeken hoe je het beste water uit het omliggende gebied in het toekomstig moeras kunt krijgen. Waar moet volgens de wet aan voldaan worden? Welke omstandigheden zijn ideaal voor moerasvorming? Waar haal je het water vandaan en hoe haal je het water daar vandaan? Kortom, een onderzoek waar jij je biologie- en natuurkundekennis volop kunt inzetten..


 
HAVO/VWO
Een praktijkopdracht over water en communicatie
Gemeente Midden Drenthe
ec
Beilen

Deze opdracht is net wat anders dan een profielwerkstuk.
Het idee is dat je in deze opdracht aan de slag gaat met het aantrekkelijk maken van water voor de burger van Midden Drenthe.

Denk aan bijvoorbeeld het schrijven van columns op het internet of de gemeentepagina in de krant. De informatie moet kort, bondig en aansprekend zijn.
Daarnaast kun je concrete tips aandragen als inwoners de website bezoeken met hun waterproblemen. Zoals concrete tips over aanpak bij waterproblemen, wat de burger zelf kan doen, tips over inrichting van natte tuinen, tips over mogelijkheden voor afkoppelen in eigen tuin.

 
HAVO/VWO
Een zwembad in het Kanaal
Gemeente Hellevoetsluis
ak, sch, ec, bio
Hellevoetsluis

In het Kanaal door Voorne lag vroeger een ‘drijvend’ zwembad.

Een zwembad in het kanaal? Je kunt er nu toch ook in zwemmen, daar heb je geen badmeester voor nodig. Of toch wel?

Het kanaal is niet gegraven om er in te zwemmen en het water is vaak niet al te fris… Dat is jammer, want het kanaal loopt dwars door Hellevoetsluis; een mooie plek om bij warm weer een frisse duik in te nemen. Een zwembad is daarom niet zo’n gek idee!

De gemeente wil van jou graag weten hoe het zwembad er vroeger uitzag en wat er moet gebeuren om het in ere te herstellen. Aan welke eisen (denk aan waterkwaliteit en inrichting) moet zo’n zwembad voldoen, is het kanaal nu geschikt en zo nee, wat moet er gebeuren om het geschikt te maken. En is er eigenlijk wel behoefte aan?

We zijn erg benieuwd naar jouw onderzoek en wie weet komt het zwembad wel weer terug als jij een mooi plan bedenkt!


 
HAVO/VWO
Eendjes voeren in Soest?
Gemeente Soest
sch, bio, anw
Soest

Eendjes voeren. Hartstikke leuk natuurlijk. Maar is het wel zo goed voor de vijver? Vorig jaar hebben leerlingen ontdekt dat de eendjes wel erg veel gevoerd worden. En dat dat niet goed is voor de waterkwaliteit van de vijver.

Nu willen we daar graag een oplossing voor! Denk met ons mee en geef ons advies!

Voorkeur voor leerlingen van het Baarnsch Lyceum of het Griftland college.


 
HAVO/VWO
Eendjes voeren, mag dat (niet)?
Gemeente Lelystad
sch, bio, anw
Lelystad

Wie heeft er niet toen hij/zij klein was de eendjes gevoerd? Dat het voeren van eendjes tot problemen kan leiden voor de waterkwaliteit is velen onbekend. Het probleem is dat als eendjes gevoerd worden op één plek, veel voedingsstoffen in het water komen. Soms zoveel brood dat de eendjes niet alles opkunnen. Bedenk oplossingen voor dit probleem.

Bedenk een creatieve manier om de inwoners van Lelystad dit probleem duidelijk te maken en presenteer daarin ook jullie oplossingen! De gemeente Lelystad wil geen folder versturen.


 
HAVO/VWO
Electriciteit uit water
Witteveen+Bos
nat
Deventer

Achtergrond

Stromend water kan worden gebruikt om elektriciteit mee op te wekken. We noemen dit ook wel waterkracht. Bij productie van elektriciteit uit waterkracht ontstaan geen schadelijke stoffen, en de bron is onuitputtelijk. Waterkracht is daarmee een vorm van duurzame energie.

 

Na zuivering van afvalwater in een waterzuivering stroomt water vaak onder vrij verval weg naar het oppervlakte water. Het hoogteverschil (en daarmee stroming) kan zorgen voor energie opwekking m.b.v. waterkracht.

 

Opdracht

Aan jou wordt gevraagd of het mogelijk is om met stromend water energie op te wekken. Welke maatregelen zijn hiervoor nodig, hoeveel elektriciteit je hiermee op kunt wekken en of en wanneer het financieel rendabel is om zo’n systeem achter een waterzuivering te bouwen?


 
VWO
Energie halen uit water
Diverse organisaties
sch, bio, anw

Rioolwater zuiveren kost energie. Maar er zit ook heel veel energie in. In de Energiefabriek proberen we het maximale eruit te halen. Wil jij onderzoeken waar je energie kunt besparen en waar je extra energie kunt terugwinnen? En kunnen we ook energie halen uit oppervlaktewater en maaisel (biovergisting)?


 
HAVO/VWO
Energie opwekken via gemalen
Waterschap Zuiderzeeland
wis, nat
Lelystad

De laatste jaren is energie binnen de waterschappen een belangrijk thema geworden. Waterschap Zuiderzeeland verkent momenteel een aantal mogelijkheden om energiebesparing te realiseren. In het najaar van 2010 heeft het waterschap een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar de toepassing van waterkracht op inlaatwerken Lemmer en Rutten. De inlaatwerken Lemmer en Rutten hebben als functie de Noordoostpolder in droge tijden van water te voorzien. Uit de studie is gebleken dat de inlaatwerken Lemmer en Rutten geschikt zijn om hier een waterkrachtcentrale te realiseren. De elektriciteit die met deze inlaatwerken gewonnen wordt, kan worden geleverd aan het in de buurt liggende gemaal Buma (te Lemmer). 

Opdracht:
Hoe kan het waterschap meer rendement halen uit alle gemalen van Flevoland?


 
HAVO/VWO
Energie uit ontlasting
Waterschap Hollandse Delta
nat, sch, ec, bio
Ridderkerk

Energie: de waterschappen zijn druk bezig om energieneutraal of producerend afvalwater te zuiveren. Is dit een druppel op de gloeiende plaat, of moeten we hier alles op inzetten. Hoeveel zou je moeten laten om tegen het energieverbruik van nu je afvalwater te kunnen zuiveren: is dit een uurtje minder tv kijken, 3 uur bellen, of kan het meer opleveren. Welke afwegingen zou de burger hier moeten en kunnen maken.


 
HAVO/VWO
Extreme plantengroei in gemeentelijke vijvers
Gemeente Assen
bio
Assen

Een aantal vijvers in Assen groeit vol met waterplanten. Om de vijvers goed te houden dient de plantengroei in toom te worden gehouden. Waterplanten mechanisch verwijderen is een dure methode. Hoe komt het eigenlijk dat er zoveel planten groeien, welke manieren zijn er om dit te verminderen en welke zou jij de gemeente Assen adviseren?  
     
De gemeente Assen is benieuwd naar jouw advies en begeleidt jou er graag bij.

 
VWO
Fosfaat terugwinnen
Waterschap Hollandse Delta
nat, sch, bio
Ridderkerk

Fosfaat terugwinning: bronaanpak of end-of-pipe?: Fosfaat is een eindige grondstof en zeer belangrijk in de voedselproductie als we de wereld willen blijven voeden. Volgens sommigen is Fosfaat eerder op dan de olie en kan dit grote gevolgen hebben voor de landbouw. Waterschappen zijn bezig te onderzoeken hoe we fosfaat uit het afvalwater kunnen terugwinnen en weer beschikbaar kunnen maken voor de landbouw. Maar waar wordt fosfaat eigenlijk voor gebruikt: het is uit het wasmiddel, maar zit wel nog in grote hoeveelheden in blokje voor de afwasmachine. Waar kunnen de grootste slagen worden gemaakt: minder fosfaat in voedingsmiddelen en reinigingsmiddelen (en hoe dat te bereiken) of aan het eind van de lijn uit het afvalwater verwijderen? 


 
HAVO/VWO
Ga de strijd aan met onkruid
Waterschap Hunze en Aa's
bio
Veendam

Zoek alternatieven voor bestrijdingsmiddelen

Elk voorjaar geeft waterschap Hunze en Aa’s voorlichting over het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Deze middelen komen terecht in grond- en oppervlaktewater en leiden daar tot ecologische schade. Een bekend middel is Roundup, veel gebruikt in tuin en plantsoen.

Eén druppel bestrijdingsmiddel vervuilt de Drentsche Aa over een lengte van meer dan 20 kilometer. Uit diezelfde beek wordt jaarlijks 7 miljard liter drinkwater gehaald! Door geen chemische middelen te gebruiken, draag je niet alleen bij aan een schone beek, maar ook aan schoon drinkwater!

Opdracht: We vragen jou om goede alternatieven te zoeken voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen in tuin en plantsoen. Denk daarbij niet alleen aan producten, maar ook aan manieren om onkruid te verwijderen.


 
HAVO/VWO
Geschikte plekken voor nieuwe natuur?
Dienst Landelijk Gebied
wis, sch, bio
Arnhem

Dienst Landelijk Gebied (DLG) zoekt naar geschikte plekken om nieuwe natuur te maken. Dit doen we o.a. op basis van een Landschapsecologische systeemanalyse (LESA). Onderdeel hiervan is onderzoek naar de kwaliteit van grondwater. Je gaat watermonsters nemen  en deze testen op zaken als zuurgraad, kalkgehalte en chloride. Je bepaalt aan de hand van deze testen de kwaliteit van het grondwater, om vervolgens te kunnen kijken welke soorten natuur er in het desbetreffende gebied mogelijk zijn.

Er bestaan verschillende methoden van meten die mogelijk verschillende uitkomsten genereren. Daarom zal er ook een beroep gedaan op je statistische kennis om de gegevens te verwerken. Daanaast zul je ecohydrologische kennis vergaren.


 
HAVO/VWO
Groene daken
Waterschap Velt en Vecht
ak, bio, anw
Coevorden

Raadseltje: Het is groen en het leeft? Het dak van het gebouw van waterschap Velt en Vecht! Het is een dak met grond en plantjes. Zo’n dak isoleert beter, het ziet er mooi uit, en het houdt water vast. Groene daken bieden veel voordelen op het gebied van duurzaamheid, milieu, belevingswaarde en woongenot. De aanschafkosten zijn hoger, maar daar staat tegenover dat de dakbedekking langer meegaat dan bij een traditioneel dak en daarna gerecycled kan worden. Heeft in de toekomst iedereen een groen dak? Of heeft het ook nadelen? In deze opdracht ga je de voor- en nadelen van zo’n groen dak onderzoeken.

 

Opdracht

Je gaat met deze opdracht o.a. de ervaringen bij Velt en Vecht inventariseren, maar ook op zoek naar andere voorbeelden en mogelijkheden. Kan je er misschien wel een groentetuin op maken en is zo’n dak wel betaalbaar?

 

Vind je dit een leuk onderwerp en wil je hier mee aan de slag? Via de organisatie ‘Ik onderzoek water’ biedt Waterschap Velt en Vecht jou begeleiding bij dit onderwerp. Je kunt je aanmelden via: www.ikonderzoekwater.nl.


 
HAVO/VWO
Grondwateronderlast
Gemeentewerken Rotterdam
wis, nat, ak
Rotterdam

De gevolgen van een te hoge grondwaterstand zijn duidelijk zichtbaar: water in de kelder, plassen op het grasveld. Maar in Rotterdam zijn er ook wijken waar we juist last hebben van een te lage grondwaterstand. Dit noemen we grondwateronderlast. De gevolgen daarvan zijn wat meer verborgen, maar zeker niet minder ernstig. Vooral de schade aan houten funderingen onder woningen, die door grondwateronderlast kan optreden, is een groot probleem. Verzin maatregelen die kunnen helpen om grondwateronderlast op te lossen! Misschien kun je zelfs wel meerdere vliegen in één klap slaan, door te zorgen dat hierbij gebruik gemaakt wordt van regenwater.


 
HAVO/VWO
Heb je een goed idee en wil je graag bij de gemeent ...
Gemeente Doetinchem
wis, nat, ak, sch, ec, bio, anw
Doetinchem

In Doetinchem vind je de combinatie van stadsfaciliteiten en een landelijke, bosrijke omgeving. Dit maakt Doetinchem uniek en aantrekkelijk om in te wonen en te werken.

Oude IJsselDoor de centrumfunctie die Doetinchem vervult in de regio zijn de infrastructuur, het openbaar vervoer en de 
parkeervoorzieningen prima geregeld.
Er is een grote sociale samenhang in de stad; veel buurtverenigingen en sociale ontmoetingsplaatsen. Door haar schaalgrootte is het mogelijk om de gehele stad te leren kennen en de unieke plekjes in te ontdekken.

Doetinchem maakt tevens onderdeel uit van een regionaal netwerk. Binnen de ambtelijke organisatie wordt op diverse beleidsterreinen met omliggende gemeenten samengewerkt, denk aan het beheer van de openbare ruimte, verkeer en vervoer, de gemeentelijke dienstverlening en personeel & organisatie. Meer informatie over de gemeente kun je vinden op www.doetinchem.nl.

Heb je zelf een goed idee en wil je graag bij gemeente Doetichem je profielwerkstuk uitvoeren? Geef dan dit item als keuze op. Zet je telefoonnummer en je onderwerp in het commentaarvakje,  zodat de medewerker van het steunpunt Gelderland van ikonderzoekwater.nl contact met je kan opnemen.

  


 
HAVO/VWO
Heb je zelf een goed idee en wil je graag bij Diens ...
Dienst Landelijk Gebied
wis, nat, ak, sch, ec, bio, anw
Arnhem

Dienst Landelijk Gebied (DLG) is altijd bezig met het goed indelen van het landschap en het gemeenschappelijk leven daarin. Wonen, werken en recreëren in een mooi land met waardevolle natuur en gezonde landbouw. 
DLG is een agentschap van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Zo werkt de dienst in heel Nederland aan de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Na het verwerven van de benodigde grond, richt DLG het gebied in en draagt het over aan gebiedsbeherende instanties en/of agrariërs. Samen met bewoners, overheden en belanghebbenden, realiseert DLG nu het landschap van de toekomst. Meer informatie: www.dlgwater.nl.
Opdracht
Heb jij een zelf een onderwerp en zou je dat graag bij DLG willen uitvoeren? Geef dan dit item als keuze op. Zet je telefoonnummer en je onderwerp in het commentaarvakje,  zodat de medewerker van het steunpunt Gelderland van ikonderzoekwater.nl contact met je kan opnemen.

 
HAVO/VWO
Heb je zelf een goed idee en wil je graag bij gemee ...
Gemeente Berkelland
wis, nat, ak, sch, ec, bio, anw
Borculo

Achtergrond

In Berkelland wonen ruim 45.000 mensen. We zijn Gelderlanders, Achterhoekers (Echt Achterhoek), maar ook Grenslanders. In het oosten scheidt de landgrens ons van het Duitse Vreden, in het noorden ligt Twente aan de andere kant van de provinciegrens. Oost Gelre, Bronckhorst, Lochem, Hof van Twente en Haaksbergen zijn onze Nederlandse noabers. We wonen in het stadje Borculo, de dorpen Eibergen, Neede en Ruurlo, de kleine kernen Beltrum, Geesteren, Gelselaar, Haarlo, Noordijk, Rekken en Rietmolen, of in het mooie buitengebied dat daar doorheen gevlochten is. Bijna over de volle breedte slingert het prachtige riviertje de Berkel door het land. Ook het water van de Slinge zoekt zijn weg door een deel van Berkelland.

Opdracht

Heb je zelf een goed idee en wil je graag bij gemeente Berkelland je profielwerkstuk uitvoeren? Geef dan dit item als keuze op. Zet je telefoonnummer en je onderwerp in het commentaarvakje,  zodat de medewerker van het steunpunt Gelderland van ikonderzoekwater.nl contact met je kan opnemen.

Website

Meer informatie over de gemeente en actuele onderwerpen kun je vinden op www.gemeenteberkelland.nl

 Berkel


 
HAVO/VWO
Heb je zelf een idee?
Hogeschool Van Hall Larenstein
wis, nat, ak, sch, ec, bio, anw
Velp

Heb je zelf een idee en vind je in deze lijst geen onderwerp dat daarbij past, dan kunnen we proberen een waterdeskundige te vinden, die je bij dit onderwerp kan helpen met zijn/haar deskundigheid en met ruimte of materialen voor experimenten.
 
Maar kijk eerst bij het overzicht van alle opdrachten in heel Nederland.  
Vind je daar ook niets dat bij jouw eigen profielwerkstuk-onderwerp past, geef dan 'Heb je zelf een idee?' als keuze op. Zet je telefoonnummer en je onderwerp in het commentaarvakje,  zodat de medewerker van het steunpunt Gelderland van ikonderzoekwater.nl contact met je kan opnemen.

 
HAVO/VWO
Heftige regenbuien!
Gemeente Arnhem
nat, ak
Arnhem

Opdracht

Het riool voert afvalwater van huishoudens en bedrijven af. Normaal verloopt dit probleemloos, maar bij hevige regenval kunnen de riolen overstromen en het rioolwater op straat komen. Dit is erg slecht voor de gezondheid van mensen en dieren. In de gemeente Arnhem zijn we op zoek naar oplossingen voor dit probleem. Het regenwater kan bijvoorbeeld tijdelijk worden opgeslagen (geborgen) en op een gunstiger moment worden afgevoerd. Hierdoor lopen de riolen niet meer over. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om het water helemaal niet af te voeren, maar juist vast te houden door het te infiltreren in de bodem.

Er zijn verschillende voorzieningen mogelijk waarbij het rioolwater en het regenwater gescheiden wordt afgevoerd. Welke, hoeveel en hoe groot moeten deze voorzieningen zijn? Wat vinden omwonenden ervan?
Je kunt onderzoek doen naar de technische randvoorwaarden: grondwaterstand, doorlatendheid van de ondergrond, soort infiltratiesysteem. Maar je kan je ook richten op de plaats waar ruimte is voor wateropslag. In beide gevallen wordt er gekeken hoe eerdere projecten zijn uitgevoerd en wat daarvan geleerd kan worden.

Website

Informatie over de gemeente Arnhem kun je vinden op www.arnhem.nl


 
VWO
Help ons, water in de kelder..
Gemeente Westland
Naaldwijk

In de gemeente Westland is er een wateroverlastprobleem. Bewoners melden een steeds terugkerende wateroverlast in het soutterain (kelder) onder de woning. Volgens de bewoners staat het grondwater te hoog, is het waterpeil in de watergang achter de woningen te hoog, en voert de duiker het slootwater niet goed af.

De vraag die jullie gaan beantwoorden is de volgende:

Wat is de oorzaak / oorzaken van de overlast en hoe is de overlast te verhelpen / verminderen?

Hiervoor zul je een studie moeten doen naar de mogelijke oorzaken en deze beschrijven. Daarna zul je een methode moeten bedenken om vast te stellen wat de werkelijke oorzaak is. Tot slot is het nodig om een oplossing te gaan beschrijven. Dit onderzoek is een echt praktisch onderzoek, je leert hoe in de watersector gewerkt wordt.


 
HAVO/VWO
Hemelwaterberging
Gemeentewerken Rotterdam
wis, nat, ak, bio
Rotterdam

Het regenwater dat op de daken en de weg valt wordt opgevangen en naar een zuivering gebracht om schoon te maken. Bedenk slimme ideeen om dit schone regenwater in het gebied te houden en wellicht te benutten. Bedenk wel dat je het water schoon wilt houden als je het gaat benutten. Je kan de volgende  vervuilingsbronnen meenemen en daar een alternatief voor bedenken: zoutstrooien, autowassen, zinken/koperen dakgoten en regenpijpen, onkruidbestrijding, hondenpoep. 


 
VWO
Herinrichting van stadswater
Royal HaskoningDHV Deventer
Deventer

De afgelopen tijd hebben we veel regen gehad waardoor op verschillende plaatsen overlast is ontstaan. Dit betekent dat er aandacht nodig is voor het thema “water in de stad”. Onderwerp: Het te onderzoeken onderwerp kan zich richten op de technische berekeningen ikv waterberging, echter ook mogelijk is om meer de kant op te gaan van beleving van water in de stad, landschap en recreatie. Waar het accent ligt is afhankelijk van de interesse van de leerlingen. Samen met ons kunnen zij het onderwerp nader afkaderen.

 
VWO
Het blauwe goud in het riool
RWB Waterservices
nat, sch, anw
Almelo

Voor steeds meer mensen in deze wereld wordt water een bedreiging. Er is niet voldoende drinkwater of het oppervlaktewater raakt zo vervuild dat men daar ziek van wordt. Bedrijven gebruiken veel water en veel kostbare stoffen verlaten een fabriek via het riool.

Afhankelijk van je interesse ga je met een technoloog van RWB uitzoeken wat de mogelijkheden zijn voor bedrijven om deze waardevolle stoffen uit het afvalwater terug te winnen. 


 
HAVO/VWO
Het blauwe goud in het riool
Chr. Hogeschool Windesheim
sch, bio, anw

Voor steeds meer mensen in deze wereld wordt water een bedreiging. Er is niet voldoende drinkwater of het oppervlaktewater raakt zo vervuild dat men daar ziek van wordt. Bedrijven gebruiken veel water en veel kostbare stoffen verlaten een fabriek via het riool.

Afhankelijk van je interesse ga je met een technoloog van RWB uitzoeken wat de mogelijkheden zijn voor bedrijven om deze waardevolle stoffen uit het afvalwater terug te winnen. Je kunt aan de slag met de zogenaamde Rioolrat (Robotonderzoek).


 
VWO
Het blauwe goud uit de kraan
RWB Waterservices
nat, sch, anw
Almelo

Voor steeds meer mensen in deze wereld wordt water een bedreiging. Er is niet voldoende drinkwater of het oppervlaktewater raakt zo vervuild dat men daar ziek van wordt. De verwachting is dat ook in Europa de vanzelfsprekendheid van water uit de kraan afneemt.

RWB werkt met (inter-)nationale partners aan oplossingen om te zorgen dat ook in 2050 iedereen kan rekenen op betrouwbaar drinkwater. Zie bijvoorbeeld: (http://www.pwntechnologies.nl/resources/videos/ceramac.html.)

Aan de hand van informatie van CBS, VEWIN etc. breng je in kaart waar de knelpunten liggen en welke maatregelen de drinkwaterbedrijven nu al nemen om de toekomstige generaties ook van helder water te voorzien. 


 
VWO
Het groene dak
Gemeente Sliedrecht
nat, ec, anw
Sliedrecht

De gemeente heeft nog geen beleid over 'groene daken'. Er zijn heel veel vragen op dit gebied: is het met ons rioolstelsel rendabel? Welke gebouwen komen in aanmerking? Is er subsidie te verkrijgen? Wat kost het per m²/ per dak? Moeten daken nog aan bepaalde constructie eisen voldoen? Welke soorten 'groen' zijn er en welke is dan voor onze situatie geschikt? Inrichting van een proef? Welk dak zou hiervoor in aanmerking komen?

Jij maakt uiteindelijk een echt rapport, waarin de gemeenteraad te lezen krijgt welke mogelijkheden er zijn in Sliedrecht voor groene daken. En die gemeenteraad kan besluiten, als blijkt dat er mogelijkheden zijn, tot aanleg van zulke daken!


 
HAVO/VWO
Het Oude Diepje in oorspronkelijke staat gebracht
Waterschap Reest en Wieden
ak, bio, anw
Meppel

Het Oude Diepje in oorspronkelijke staat gebracht

Voor het Waterschap Reest en Wieden zijn 3 punten van belang. Te weten KWALITEIT, KWANTITEIT en (water) VEILIGHEID.

Het Oude Diepje is een landbouwbeek. Het water dat hier doorheen stroomt, is hoofdzakelijk van landbouwvelden afkomstig. D.m.v. sluizen zorgt het Waterschap dat de landerijen niet te nat (na veel regen) of te droog worden.

Om er voor te zorgen, dat het water minder snel Meppel bereikt, vanuit de omgeving van Hoogeveen, is het Oude Diepje in oorspronkelijke staat teruggebracht. Dit betekent herstel van de meanderende loop van de beek.

Om water, afkomstig van het industrieterrein de Wieken en de overstort van regenwater, te zuiveren, is riet aangeplant, de zogenaamde helofytenfilters. Verder is een overloopgebied ingericht, hier kan de natuur zijn gang gaan. Tenslotte is het gebied geschikt gemaakt voor recreatief gebruik, een mooi voorbeeld, hoe het waterschap Reest en Wieden het waterbeheer uitvoert met oog voor de natuur en recreant.

Opdracht

Waterschap Reest en Wieden wil graag dat jullie onderzoeken welk effect het meanderen van het beekverloop heeft op de kwaliteit van flora en fauna voor het Oude Diepje.

Je onderzoek bestaat uit:

- vooronderzoek naar waterhuishouding

- gebiedsverkenning

- onderzoek naar maatregelen en effecten

- onderzoeksresultaten

- afronding


 
HAVO/VWO
Hoe houden wij in stedelijke gebieden onze voeten d ...
TBS SOEST bv
SOEST

Hoe houden wij in stedelijke gebieden onze voeten droog? 

In Nederland regent het de laatste tijd nogal eens erg hard, waardoor in de media  lokale overstromingen worden gemeld.

Er is dan vaak sprake van ondergelopen kelders en tunnels of viaducten. Het zal jou huis maar zijn waar de kelder blank staat.

Vragen waar je aan zou kunnen werken zijn bijvoorbeeld:

Opdracht 1:  Wat doet de gemeente en/of het waterschap om te zorgen dat er geen wateroverlast is in jouw woonwijk?

Opdracht 2:  Wat zijn de mogelijkheden om wateroverlast te voorkomen?  


 
HAVO/VWO
Hoe is de waterkwaliteit van het oppervlaktewater b ...
Diverse organisaties
sch, bio, anw

Wat is waterkwaliteit? Aan water met een recreatiebestemming, bijvoorbeeld zwemwater, stel je andere eisen dan aan water voor de drinkwatervoorziening. Welke parameters zijn maatgevend voor de waterkwaliteit? Wat kun je wel en wat kun je niet meten? En wat zegt het leven in het water over de waterkwaliteit? Met deze opdracht kun je water in je eigen omgeving gaan onderzoeken. ISM waterschappen. Waterschap Groot Salland


 
HAVO/VWO
Hoe zorgen we dat de Groenlose Slinge klaar is voor ...
Waterschap Rijn en IJssel
nat, ak
Doetinchem

Achtergrond

Nederland krijgt steeds meer te maken met extreme regenbuien en droge zomers. Een van de voorbeelden was de situatie op donderdag 26 augustus 2010. In het beheergebied van Waterschap Rijn en IJssel ontstond veel wateroverlast door de extreme regen. Het aantal millimeters regen dat die donderdag in een etmaal is gevallen, valt normaal in twee maanden (130 millimeter). Hier is het watersysteem niet op toegerust.
Ook in het stroomgebied van de Groenlose Slinge deden zich problemen voor. De Groenlose Slinge is een laaglandbeek die ontspringt achter Winterswijk. Zoals de naam aangeeft, loopt de beek langs Groenlo en mondt tussen Lochem en Borculo uit in de Berkel. Met name de aanvoer vanuit Duitsland is groot zodat de gebieden rondom de Buurserbeek/Schipbeek, de Groenlose Slinge en de Berkel veel hinder blijven ondervinden. Het waterschap zet alle zeilen bij om eventuele schade zoveel als mogelijk te beperken.

Opdracht

Aan jou de uitdaging om de Groenlose Slinge klaar te maken voor deze extreme weersituaties. Dit betekent dat je inzichtelijk maakt waar de knelpunten liggen en een advies uitbrengt over oplossingen voor deze knelpunten.

Website

Informatie over waterschap Rijn en IJssel kun je vinden op www.wrij.nl.


 
HAVO/VWO
Hoog water in een klein gebied
Waterschap Zuiderzeeland
Lelystad

Flevoland bestaat uit één watersysteem. Toch is de provincie opgedeeld in gebieden met een eigen waterpeil. Door deze verschillende waterpeilen heeft ieder gebied zijn eigen waterproblemen. Tollebeek is bijvoorbeeld het laagste gebied in Flevoland waardoor het waterpeil in verhouding met andere gebieden heel hoog staat. De invloed van het weer is hier bijvoorbeeld groter dan elders in Flevoland.

Opdracht:
Kies een gebied in Flevoland en breng alle waterproblemen in kaart. Wat zijn de mogelijkheden om deze problemen te verkleinen/ voorkomen?


 
HAVO/VWO
Hulp gezocht op het gemeentehuis!
Gemeente Stichtse Vecht
Maarssen

In de Gemeente Stichtse Vecht kun je ons helpen bij problemen rond water.

Als je zelf een idee hebt, laat het ons weten! 

Binnenkort zetten we hier een paar concrete vragen neer, maar neem gerust contact op als je zelf een idee hebt of meer wilt weten over de mogelijkheden over aan de slag bij de gemeente Stichtse Vecht!


 
HAVO/VWO
IJking meetapparatuur grondwaterstanden en neerslag ...
Gemeente Assen
nat
Assen

Gemeente Assen wil graag inzicht hebben in de grondwaterstanden en de hoeveelheid neerslag die in de gemeente valt. Dit wordt automatisch geregistreerd met meetapparatuur. Deze informatie wordt opgeslagen in een databank. Deze informatie is van belang voor bouwaannemers en ontwerpers van de riolering. Hoe weet je nu zeker dat de meetapparatuur de juiste meetwaarden meet?
Gemeente Assen wil graag weten hoe nauwkeurig de meetapparatuur is en is nieuwsgierig naar de bevindingen.    

 
HAVO/VWO
IJsselminder
Waterschap Hunze en Aa's
wis, ak, anw
Veendam

Drenthe en Groningen krijgt water aangevoerd vanuit het IJsselmeer om voldoende water in de sloten en beken te hebben.

Hoe kunnen Drenthe en Groningen minder afhankelijk worden van deze aanvoer? Zet je tanden in dit vraagstuk, waarin je watersystemen gaat beschrijven. Hoe kunnen we alternatieven vinden? Uit Duitsland misschien? Wees innovatief..


 
HAVO/VWO
Is de Duivenaar blij met water?
Gemeente Duiven
ak, ec, anw
Duiven

 • Onderzoek naar de beleving van water in de gemeente Duiven.

Wij willen graag weten wat de Duivenaar vindt van water in zijn omgeving. We beschikken in Duiven over nogal wat water, maar is dat op de goede manier aangelegd? Komen we tegemoet aan de wens van de inwoners? En wat ziet men het liefst gerealiseerd? Je kunt op verschillende manieren onderzoek doen. Breng in beeld wat er voor water is, interview burgers en mensen van het waterbeheer.

 • Onderzoek naar de verbeteringsmogelijkheden voor de recreatie op en rond het stedelijk water.

Deel 2 van het onderzoek is aanbevelingen doen. Met jullie aanbevelingen kunnen we verder. Zorg dat de recreatiemogelijkheden bij het water zo ingericht zijn dat het tegemoet komt aan de wens van de burger.

Gemeente Duiven heeft nog meer voor jullie in petto. Zo kun je een rondleiding krijgen langs gemalen, zandfilters en bezoek je de afvalwaterzuivering.


 
VWO
Is er nog genoeg zoet water?
Hoogheemraadschap van Rijnland
wis, nat, ak, anw
Leiden

Het klimaat verandert. De zeespiegel stijgt, en het weer wordt anders. In het gebied van het Hoogheemraadschap van Rijnland -globaal het gebied tussen Den Haag, Gouda, Amsterdam en de Noordzee- betekent dit dat er steeds minder zoet water zal zijn, en dat het oppervlaktewater steeds zouter wordt. Maar in dit gebied is juist veel kwetsbare landbouw aanwezig: de bollenteelt, boomteelt en glastuinbouw. Blijven boeren in een veranderend klimaat is een grote uitdaging voor de toekomst.

Het doel van het onderzoek is om één van de gebieden van Rijnland waar verzilting een grote rol speelt te selecteren. Denk aan de bollenstreek, het gebied rondom Boskoop met de boomteelt, of de Haarlemmermeerpolder. Vervolgens gaan jullie kijken wat nu de vraag naar zoet water is en hoe deze in de toekomst zal veranderen (denk aan verstedelijking of aan innovaties in de landbouw). Tenslotte gaan jullie nadenken over de vraag waar dan het zoete water vandaan moet komen dat nodig is voor deze toekomstige watervraag. Je krijgt je informatie door gesprekken met mensen van het waterschap, de provincie, en misschien de landbouwsector zelf. En door het bestuderen van rapporten. En natuurlijk door zelf buiten te gaan kijken!


 
HAVO/VWO
Is het water rondom jouw schoolplein en huis wel sc ...
Waterschap Noorderzijlvest
bio
Groningen


 
HAVO/VWO
Is het waterbeheer in heel Nederland even duur?
Waterschap Zuiderzeeland
ec
Lelystad

In Nederland betalen alle burgers waterschapslasten. Dit geld wordt gebruikt voor veilig, schoon en voldoende water voor iedereen. In Nederland zijn 24 waterschappen waaraan je waterschapslasten betaald als vervuilende eenheid. Dit kan een huishouden of bedrijf zijn. Je betaald niet overal evenveel waterschapslasten, omdat het in het ene gebied meer geld kost om het beheer en de uitvoerende taken uit te voeren dan in een ander gebied. Wat vindt jij? Moet iedere Nederlander evenveel waterschapslasten betalen?

Opdracht

Wat vind jij? Breng voors- en tegens in beeld waarom iedereen wel of niet evenveel waterschapslasten moet betalen en verzin een idee hoe je dit gaat oplossen.


 
HAVO/VWO
Jouw strijd tegen het water
Diverse organisaties
ak, ec

Grote delen van Overijssel worden beschermd door dijken die zorgen dat we veilig kunnen wonen in laag gelegen gebieden. Als toch de dijk doorbreekt, wat doe jij dan.

Als je weet wat je kunt doen in zo’n situatie hoe kun je dan moderne media gebruiken om de zelfredzaamheid van mensen te vergroten? Windesheim, Waterschappen UT


 
HAVO/VWO
Kanoen in Almere; Lust of Last
Gemeente Almere
Almere

Het is mogelijk om in Almere te kanoën. De mensen in de omgeving willen graag dat het gebied goed doorvaarbaar en toegankelijk gemaakt en gehouden wordt voor kanoërs en rondvaartboten. Dit wordt gecombineerd met promotie van kanoroutes door het beschikbaar stellen van brochures met routekaarten door de Almeerse grachten. Om waterrecreanten (bv. kanoers) langer op het water te laten verblijven en de kwaliteit van de beleving toe te laten nemen wordt gedacht aan extra picknickplaatsen nabij op en afstapplaatsen. De gemeente Almere wil ook dat het beheer en onderhoud goed geborgd is. Om de beleving van het water te stimuleren is intensiever beheer en onderhoud noodzakelijk. In relatie tot de voorgenomen bezuinigingen is dit onderwerp onder druk komen te staan.

Opdracht:

Voldoen de ï»¿kanosteigers, voorzieningen in de buurt, boot overhalen aan de wensen van de kanovaarders. Wat kan beter, wat is goed en bedenk oplossingen.


 
HAVO/VWO
Kansen voor afkoppelen in Bant
Gemeente Noordoostpolder
Emmeloord

In de steden en dorpen is veel verhard oppervlak (daken, straten) dat is aangesloten op het riool. Ook de regen die op het dak van jullie huis of schuur valt, loopt nu vaak via de regenpijp naar de riolering. Schoon water hoort niet in het riool. Regenwater is meestal behoorlijk schoon. Je kan het daarom afkoppelen van het riool.

De gemeente Noordoostpolder wil graag voor het dorp Bant inzicht krijgen in de plekken waar het regenwater kan worden afgekoppeld van het riool. Ze vragen jullie om dat voor hen uit te zoeken.

Vragen die de gemeente heeft zijn:

-         Welke verharde oppervlakken gemakkelijk zijn voor afkoppelen?

-         Welke oppervlakken zijn duur om af te koppelen en welke zijn relatief goedkoop?

-         Kunnen jullie een kaart maken waarop deze verschillende oppervlakken staan?

Misschien hebben jullie zelf nog andere vragen!

Medewerkers van de gemeente Noordoostpolder staan klaar om met jullie aan de slag te gaan. Zij stellen geen eisen aan de vakken in jullie profiel.


 
HAVO/VWO
Kansen voor afkoppelen in Creil
Gemeente Noordoostpolder
Emmeloord

In de steden en dorpen is veel verhard oppervlak (daken, straten) dat is aangesloten op het riool. Ook de regen die op het dak van jullie huis of schuur valt, loopt nu vaak via de regenpijp naar de riolering. Schoon water hoort niet in het riool. Regenwater is meestal behoorlijk schoon. Je kan het daarom afkoppelen van het riool. 

De gemeente Noordoostpolder wil graag voor het dorp Creil inzicht krijgen in de plekken waar het regenwater kan worden afgekoppeld van het riool. Ze vragen jullie om dat voor hen uit te zoeken.

Vragen die de gemeente heeft zijn:

-         Welke verharde oppervlakken gemakkelijk zijn voor afkoppelen?

-         Welke oppervlakken zijn duur om af te koppelen en welke zijn relatief goedkoop?

-         Kunnen jullie een kaart maken waarop deze verschillende oppervlakken staan?

Misschien hebben jullie zelf nog andere vragen!

Medewerkers van de gemeente Noordoostpolder staan klaar om met jullie aan de slag te gaan. Zij stellen geen eisen aan de vakken in jullie profiel.


 
HAVO/VWO
Kansen voor afkoppelen in Kraggenburg
Gemeente Noordoostpolder
Emmeloord

In de steden en dorpen is veel verhard oppervlak (daken, straten) dat is aangesloten op het riool. Ook de regen die op het dak van jullie huis of schuur valt, loopt nu vaak via de regenpijp naar de riolering. Schoon water hoort niet in het riool. Regenwater is meestal behoorlijk schoon. Je kan het daarom afkoppelen van het riool.

De gemeente Noordoostpolder wil graag voor het dorp Kraggenburg inzicht krijgen in de plekken waar het regenwater kan worden afgekoppeld van het riool. Ze vragen jullie om dat voor hen uit te zoeken.

Vragen die de gemeente heeft zijn:

-         Welke verharde oppervlakken gemakkelijk zijn voor afkoppelen?

-         Welke oppervlakken zijn duur om af te koppelen en welke zijn relatief goedkoop?

-         Kunnen jullie een kaart maken waarop deze verschillende oppervlakken staan?

Misschien hebben jullie zelf nog andere vragen!

Medewerkers van de gemeente Noordoostpolder staan klaar om met jullie aan de slag te gaan. Zij stellen geen eisen aan de vakken in jullie profiel.


 
HAVO/VWO
Kansen voor ecologie in het Weerwater
Gemeente Almere
Almere

In 2015 moet de gemeente Almere voor de Kaderrichtlijn water (Europese regelgeving) aangeven of de doelstelling die zij gesteld hebben op het gebied van ecologie in hun water behaald kan worden. Voor Almere zijn voor de Kaderrichtlijn Water twee waterlichamen benoemd te weten: de Noorderplassen en het Weerwater. Voor beide waterlichamen is de doelstelling op 30% meer natuurlijke oevers (ondiepe zones) aan te leggen. Ondiepe waterzones wordt als zinvolle maatregel gezien om gunstige omstandigheden te creëren voor de ontwikkeling van water en oeverplanten.

 

Voor de Noorderplassen is een plan van aanpak gemaakt, maar voor het Weerwater heeft het college aangegeven voor 2015 geen verplichtingen te willen vanwege de hoogstedelijke ontwikkeling in en rondom het Weerwater (verbreding A6 en uitbreiding Stadscentrum). Echter in 2015 moet de gemeente wel aangeven of de doelstelling gehaald kan worden of moet worden aangepast.

 

De vraag is dan ook welke mogelijkheden zijn er in het Weerwater om een zo hoog mogelijke doelstelling voor de ecologie te behalen?


 
HAVO/VWO
Kies je plekje. Welke waterkwaliteit vind jij hier  ...
Hogeschool Van Hall Larenstein
sch, bio
Velp

Wat is waterkwaliteit? Aan water met een recreatiebestemming, bijvoorbeeld zwemwater, stel je andere eisen dan aan water voor de drinkwatervoorziening. Welke parameters zijn maatgevend voor de waterkwaliteit? Wat kun je wel en wat kun je niet meten? Hoe doe je dat en hoe verwerk je de meetgegevens? Er is een klein laboratorium op Larenstein Velp beschikbaar. Overleg met de begeleiders wat daar allemaal mogelijk is. 

In deze opdracht zitten veel keuzemogelijkheden. Die bepaal je of baken je verder af in overleg met de begeleiders. Je kunt als gebied het Landgoed Larenstein nemen, maar ook een gebied in je eigen omgeving. Er moet natuurlijk wel wat te meten zijn aan het water. Hiermee bedoelen we in principe oppervlaktewater. Als je grondwater wilt onderzoeken, kan dat eigenlijk alleen op Landgoed Larenstein.

Probleemstelling:

Doe een uitspraak over de waterkwaliteit in een gebied naar keuze. Is de gemeten waterkwaliteit geschikt voor de functie van het gekozen wateroppervlak?


 
HAVO/VWO
Kleinschalige waterkrachtenergie in een grote rivier
Waterschap Rijn en IJssel
wis, nat, anw
Doetinchem

Achtergrond
Nederland heeft grote en kleine rivieren. Met de stroming van het water zou energie opgewekt kunnen worden. Bij productie van electriciteit uit waterkracht ontstaan geen schadelijke stoffen en de bron is onuitputtelijk. Waterkracht is daarmee een vorm van duurzame energie.
Wanneer je bezig gaat met het vraagstuk om waterkracht uit stromend water om te zetten in elektriciteit, kom je op vragen zoals: Wat is kleinschalige waterkrachtenergie? Hoe werkt het? Wat zijn de voor- en nadelen? Welke factoren spelen een rol in het vermogen dat wordt opgewekt en in welke mate?
Deze vragen bieden veel aanknopingspunten om experimenten uit te voeren met onder meer debiet, valhoogte en turbinestand.
Opdracht
Aan jou wordt gevraagd of het mogelijk is om energie op te wekken met een kleinschalige waterkracht-energiecentrale in een Nederlandse rivier. Welke maatregelen zijn hiervoor nodig en wat is het te verwachten rendement in vermogen en in geld?
Website
Informatie over Waterschap Rijn en IJssel kun je vinden op www.wrij.nl.

 
HAVO/VWO
Klimaatverandering in de stad
Royal HaskoningDHV
wis, nat, ak, sch, ec, bio, anw
Amersfoort

Het gebeurd steeds vaker: zare regenbuien. Met als gevolg ondergelopen straten en kelders. De brandweer die met pompen aan de slag is en bewoners die met opgestroopte broeken door het hoge water lopen. 
Hier moet iets gebeuren! Help mee om de stad voor te bereiden op klimaatveranderingen met meer zware regenbuiten.
Denk bijvoorbeeld aan de volgende vragen
-          Hoe vaak komt dit soort situaties nu in een bepaalde gemeente voor?
-          Hoe erg is het dat straten af en toe onder water komen te staan?
-          Hoe kijken overheden, bedrijven, verzekeraars en burgers tegen hun rol aan en tegen de verantwoordelijkheden om wateroverlast te voorkomen?
-     Is er een ander soort sioolsysteem mogelijk, wat beter met zware buien kan omgaan?
 

 
HAVO/VWO
Klimaatverandering in NL. Wat te doen?
Universiteit Utrecht
wis, nat, ak, sch, ec, bio, anw
Utrecht

De gevolgen van klimaatverandering voor ons laaggelegen Nederland; wat er aan te doen?

Klimaatverandering kan leiden tot een verhoging van de zeespiegel, het vaker voorkomen van intense en/of langdurige neerslagen, maar ook tot langer aanhoudende perioden van droogte in Nederland. De gevolgen van klimaatverandering zijn er veel: hogere waterniveaus in de rivieren, hogere rivierafvoeren, overstromingen(?), meer opwaartse kwel in de polders, het opdringen van zout water in de ondergrond (verzilting), etc. Wat zijn de gevolgen van een klimaatverandering, zoals we die nu voorzien? Hoe moet Nederland zich hier tegen wapenen?

 

Door literatuuronderzoek ga je je inlezen in dit onderwerp. Vervolgens ga je het geschetste onderwerp in de volle breedte bestuderen; of je kiest ervoor om dieper in te gaan op een deelonderwerp en dit te bestuderen. Je beschrijft je bevindingen in een verslag. Het literatuuronderzoek kan eventueel ondersteund worden door experimentele proeven en/of door computerondersteund modelonderzoek.

De mogelijkheid om proeven te doen hangt wel af van de beschikbaarheid van de apparatuur en het laboratorium. 

Aardwetenschappen Universiteit Utrecht
De bacheloropleiding Aardwetenschappen aan de Universiteit Utrecht biedt een zeer brede natuurwetenschappelijke opleiding (met diverse keuzemogelijkheden), waarin aspecten uit de natuurkunde, scheikunde, wiskunde, biologie en aardrijkskunde worden gecombineerd om aardwetenschappelijke processen (beter) te begrijpen. Water speelt een belangrijke rol bij zeer veel aardwetenschappelijke processen. Aardwetenschappelijke kennis wordt ingezet ten behoeve van mens en maatschappij. Je profielwerkstuk is een leuke manier om kennis te maken met dit werkveld.
 

 
HAVO/VWO
Klimaatverandering op wijkniveau
Gemeente Middelburg
wis, nat, ak, anw
Middelburg

Klimaatverandering: iedereen heeft zijn mond erover vol maar wat betekent het concreet voor de wijk waarin je woont? Onderzoek hoe het rioolsysteem werkt, welke systemen er zijn en maak een doorvertaling naar de effecten van klimaatverandering. Wat betekent dit voor de rioolafvoer en hoe kan er binnen je wijk een klimaatbestendig riool-/watersysteem ontworpen worden? Ga de uitdaging aan en wees de negatieve effecten van klimaatverandering voor!

 
HAVO
Koken op stront
Jelmer
nat, sch, bio, anw
Vinkeveen

Kun je biogas maken uit poep? Wereldwijd beschikken nog veelmensen niet over hygiënische sanitaire voorzieningen. Is er een oplossing waarbij poep en plas ook nog nuttig gebruikt kan worden? Hoe maak je biogas? Hoe kan de landbouw baat hebben? Waar komt het spoelwater vandaan? Waar zou je dit concept willen inzetten? Met welke (lokale) partijen zou je willen samenwerken? Hoe kun je het financieren? Je kiest in overleg je eigen invalshoek (technisch, economisch, cultureel, sociaal, enz)'.

Je wordt begeleid door Paul van Essen en Diana Schaap. Zij zijn jonge waterexperts en volgen een traineeprogramma bij Jelmer, waarbij ze steeds een korte periode bij een bedrijf werken.  
HAVO/VWO
Kom maar op met je onderwerp
Gemeente Capelle aan den IJssel
wis, nat, ak, sch, ec, bio, anw
Capelle aan den IJssel

Gemeente Capelle aan den IJssel kan je helpen bij jouw profielwerkstuk. Laat ons maar weten waar je het over wilt doen.

Wij laten jou dan snel horen of dat uit te voeren is bij ons.

Bijvoorbeeld: Capelle ligt aan de IJssel (zoals de naam ook zegt). Daar zijn veel leuke onderwerpen voor te bedenken.


 
VWO
Kraanwater of fleswater..wat is beter?
Dunea
nat, sch, bio, anw
Den Haag


Dagelijks zorgen de Nederlandse waterbedrijven voor 3 miljard liter zuiver, streng gecontroleerd en dus betrouwbaar drinkwater. Voor ons kraanwater worden zelfs strakkere normen gehanteerd dan voor bron- en mineraalwater. Daarnaast is kraanwater beter voor het milieu én veel goedkoper dan flessenwater. Maar wat zijn nu eigenlijk precies de verschillen? Hoeveel goedkoper is het en hoeveel beter voor het milieu en hoe kan dat dan? Welke stoffen zitten wel in kraanwater, maar niet in mineraalwater en andersom? En wat is het effect van die stoffen op de consument? Waarom zijn de kwaliteitsnormen verschillend?

 

De nadruk in dit onderzoek ligt op het vergelijken van de kwaliteit  en achterhalen waarom er fleswater wordt gedronken.


 
HAVO/VWO
Kruikenzeikers
Waterschap Velt en Vecht
ak, bio, anw
Coevorden

Kruikenzeikers is de bijnaam die inwoners van Tilburg van oudsher kregen van inwoners uit omliggende plaatsen. Tijdens carnaval noemen de Tilburgers zichzelf ook Kruikenzeikers of Kruiken, en de stad wordt Kruikenstad genoemd. Deze bijnaam is ontstaan omdat de inwoners urine spaarden in kruiken voor de textielindustrie.

In vroegere tijden kende Tilburg veel textielfabrieken. De urine werd opgekocht van de bewoners om de wol mee te wassen. Tot de introductie van chemische middelen was menselijke urine noodzakelijk bij het wassen, verven en verwerken van wol.

Fosfaat is een belangrijk onderdeel van kunstmest. Maar deze stof raakt net zoals onze fossiele brandstoffen op den duur op. Om op termijn voldoende fosfaat te hebben voor voedselproductie moeten we fosfaat kunnen terugwinnen voor de fossiele brandstof op is. De laatste jaren zijn steeds meer waterschappen bezig om fosfaat uit urine te halen. Een manier om dat te doen is door het fosfaat er uit te halen en er korreltjes van te maken. Deze korrel kan direct worden gebruikt als kunstmest.

Urine zou zo maar weer eens geld kunnen gaan opleveren, net als vroeger in Tilburg!

Opdracht

Aan jou de opdracht om uit te zoeken hoe en onder welke omstandigheden het terugwinnen van fosfaat precies werkt en waar de kunstmest aan moet voldoen en hoe die kan worden hergebruikt of verkocht. Met name dat laatste is ook belangrijk! Je kunt daarnaast op de zuivering dit proces zelf laten gebeuren en je eigen kunstmest maken!

Vind je dit een leuk onderwerp en wil je hier mee aan de slag? Via de organisatie ‘Ik onderzoek water’ biedt Waterschap Velt en Vecht jou begeleiding bij dit onderwerp. Je kunt je aanmelden via: www.ikonderzoekwater.nl.


 
HAVO/VWO
Kun je een lamp laten branden met waterkracht?
Waterschap Rijn en IJssel
nat, ak
Doetinchem

Achtergrond

Waterkracht is energie opgewekt uit stromend water. Bij productie van elektriciteit uit waterkracht ontstaan geen schadelijke stoffen en de bron is onuitputtelijk. Waterkracht is daarmee een vorm van duurzame energie.
Stuwen in beken en waterlopen worden vaak geplaatst om water langer vast te houden in hoger gelegen gebieden en zo te voorkomen dat deze gebieden verdrogen. Tevens wordt met deze stuwen voorkomen dat lager gelegen gebieden snel overstromen. Het hoogteverschil (en daarmee stroming) bij een stuw kan zorgen voor energie-opwekking m.b.v. waterkracht. Waterschap Rijn en IJssel wil onderzoeken of het ook mogelijk is om met stuwen in haar beheergebied energie op te wekken.

Opdracht

Aan jou wordt gevraagd of het mogelijk is om m.b.v. een stuw, energie op te wekken. Welke maatregelen zijn hiervoor nodig en wat is het te verwachten rendement (voldoende om een lamp te laten branden of is er meer mogelijk)?

 

Website

Informatie over waterschap Rijn en IJssel kun je vinden op www.wrij.nl.


 
HAVO/VWO
Kunnen vissen hun eieren kwijt in Duitsland?
Waterschap Rijn en IJssel
wis, nat, bio
Doetinchem

Achtergrond

In een ideale 'viswereld' zijn er geen obstakels. In landen zoals Nederland ligt dat anders. Hier moeten we het waterpeil aanpassen om droge voeten te houden en beschermd te zijn tegen verdroging. Daarom ontkomen we er niet aan om waterregulerende maatregelen zoals stuwen te plaatsen. Door al deze stuwen hebben vissen geen vrije trekmogelijkheid. De visstand neemt hierdoor voor sommige soorten af en dat heeft ook weer gevolgen voor de ecologie van het water. Er zijn genoeg mogelijkheden om de barrières voor vissen op te heffen. Een voorbeeld hiervan zijn de vispassages. Ook zijn er andere  oplossingen waarbij de vissen worden overgeheveld naar het hogere of lagere water.

Opdracht 

Waterschap Rijn en IJssel is voor de waterloop de Berkel op zoek naar maatregelen zodat de vissen zonder barrière naar Duitsland kunnen trekken. Aan jou wordt gevraagd om het waterschap te adviseren over mogelijkheden om de barrières in de Berkel op te heffen.

 

Website

Informatie over waterschap Rijn en IJssel kun je vinden op www.wrij.nl.

Ben je geïnteresseerd in deze leuke opdracht? Neem dan snel contact op!


 
VWO
Kunstmest uit afvalwater
Witteveen+Bos
nat, sch, bio, anw
Deventer

Achtergrond

Een belangrijk onderdeel van kunstmest is fosfaat. Maar deze stof raakt net zoals onze fossiele brandstoffen op den duur op. Om op termijn voldoende fosfaat te hebben voor voedselproductie moet fosfaat dus uit rest stromen worden teruggewonnen. Een manier om dat te doen is door vorming van magnesium ammonium fosfaat waarbij fosfaat in een vaste korrel wordt vastgelegd en uit het water gehaald kan worden. Deze korrel kan direct worden toegepast als kunstmest.

Opdracht

Aan jou de opdracht om uit te zoeken hoe en onder welke omstandigheden dit proces precies werkt en waar de kunstmest aan moet voldoen en kan worden afgezet. Je kunt daarnaast op het laboratorium dit proces zelf laten gebeuren en dus je eigen kunstmest maken!


 
VWO
Laat jezelf verwarmen door het hart van de aarde
Tauw B.V.
wis, nat, ec, anw
Ridderkerk

Inleiding
Als het buiten koud is moeten gebouwen worden verwarmd om er lekker te kunnen werken of wonen. In de zomer, als het warm is moet er juist worden gekoeld. Thuis heb je daarvoor een centrale verwarming en een ventilator of een airconditioning.
In grote gebouwen zijn er andere mogelijkheden om te verwarmen en te koelen. Een duurzame manier om te koelen en verwarmen is Warmte Koude Opslag (WKO). Met WKO gebruik je het grondwater, wat overal in Nederland in de bodem zit tussen 0-300 m diep. In de zomer koel je het gebouw met behulp van grondwater en in de winter verwarm je het met behulp van grondwater.

Het Probleem
De ruimte die in de ondergrond beschikbaar is voor WKO is vaak beperkt. In steden, waar veel gebouwen koeling en verwarming met WKO nodig hebben, kan dus niet aan alle vraag worden voldaan. Nu is het zo dat niet alle gebouwen op hetzelfde moment (evenveel) warmte of koude nodig hebben. In kantoorgebouwen wordt ’s avonds immers niet gewerkt. En als jij op school bent en je ouders aan het werk hoeft er bij jullie thuis ook niet te worden verwarmd of gekoeld.

De Uitdaging
Hoe kun je de warmte en koude vraag van verschillende gebouwen slim aan elkaar koppelen zodat toch alle gebouwen energie besparen maar je een minder groot ruimte beslag onder de grond nodig hebt. Je kijkt naar gebruikspatronen van verschillende gebouwtypen, distributienetwerken en bedenkt hoe je WKO slim kan inzetten om zoveel mogelijk energie (en dus geld en CO2 uitstoot) te besparen


 
HAVO/VWO
Lekke buis....rotte paal
Gemeente Dordrecht
wis, ec, anw
Dordrecht

Grondwater maakt deel uit van het watersysteem. Een hoge grondwaterstand kan overlast opleveren in de vorm van water in woningen of schade aan de fundering van wegen. Maar ook een lage grondwaterstand kan overlast (ook wel "onderlast" genoemd) opleveren. Houten funderingspalen kunnen namelijk rotten wanneer ze droog staan.

In Dordrecht is er sprake van paalrot in een gedeelte van de stad. Mogelijk is de grondwaterstand hier laag doordat grondwater wegstroomt in lekke rioolbuizen. Als dit het geval is, is de gemeente dan aansprakelijk ? Er is een rechtszaak tegen de gemeente aangespannen door de Belangenvereniging Funderingsproblematiek. Het pleidooi in de zaak zal plaatsvinden op maandag 17 januari 2011 bij het gerechtshof in Den Haag.

Jullie gaan onderzoeken of de gemeente Dordrecht daadwerkelijk verantwoordelijk gehouden kan worden voor dit probleem.

Let op: begeleider is niet op woensdag en vrijdag beschikbaar


 
HAVO/VWO
Lekker Regenwater
Waterschap Rivierenland
Tiel

Rivierenland is aan het kijken naar verschillende zuiveringstechnieken die gebruikt worden voor de zuivering van neerslag dat op verhard oppervlak valt en afstroomt naar het oppervlaktewater. De neerslag die op de wegen, daken en andere verharde oppervlakken valt wordt vervuild door allerlei stoffen die op de verharding valt. Die vervuiling wil het waterschap het liefst uit het water gehaald hebben voordat het water in het oppervlaktewater komt.

In den lande worden verschillende zuiveringstechnieken gebruikt (denk aan lamellenfilters, bodempassages, bermpassages etc). Deze hebben allemaal een verschillend zuiveringsrendement en het water dat er uit komt is dus ook erg verschillend.

Rivierenland is geïnteresseerd in welke verschillende zuiveringstechnieken er allemaal zijn en wat de voor- en nadelen van de verschillend technieken zijn. Is de ene zuiveringstechniek ook beter geschikt voor bepaalde typen oppervlak (denk aan industrieterreinen, woonwijken van verschillende leeftijden, winkelstraten etc.)

Doel: een overzicht van verschillende technieken en waar je welke techniek het best kunt toepassen.


 
HAVO/VWO
Lekker snel varen is superleuk! Maar blijf alles om ...
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
nat, bio, anw
Heerhugowaard

Wat is het effect van te snel varen op de oevers, de fauna en de waterkwaliteit? En hoe kunnen de effecten worden verminderd?

 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zorgt voor veilige dijken en duinen,droge voeten en voldoende en schoon water in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal. Wonen onder zeeniveau is minder logisch dan je denkt. Wij werken nauw samen met allerlei maatschappelijke partners. Onze Young department, y-HHNK, kijkt ook vooruit en wil jongeren via profielwerkstukken helpen zich te verdiepen in de wonderlijke, wervelende en waardevolle wereld van water. Zie ook www.hhnk.nl


 
HAVO/VWO
Let op, veilige dijken!
Stichting Wateropleidingen
ak, bio
Nieuwegein

Let op, veilige dijken! – Stichting Wateropleidingen
 
In 2003 ging het in Wilnis zomaar mis, de dijk begaf het! Droge voeten vinden we belangrijk. Daarom hebben we dijken, wel 17.000 kilometer! Maar wie let er op de dijken? Wie garandeert onze veiligheid?  Kunnen we een herhaling van de ramp in Wilnis voorkomen?
 
De dijken worden geinspecteerd door dijkinspecteurs. Maar wie zegt dat zij hun werk goed doen?
Stichting Wateropleidingen geeft daarom cursussen, zodat de dijkinspecteurs steeds weer leren hoe ze moeten inspecteren. Nu zijn we eigenlijk benieuwd of onze cursus wel een goede cursus is.
 
Hebben de insepctuers er iets aan? Gaan ze ook beter werken door de cursus? Wat vinden ze zelf?
 
Zoek dit voor ons uit! Zodat onze dijken echt goed geinspecteerd worden en we veilig blijven wonen achter onze dijken.
 
Faciliteiten organisatie. Naast professionele begeleiding kun je o.a. gebruik maken van beschikbare lesmateriaal van de opleiding en informatie over het visueel inspecteren van waterkeringen. Ook zijn contactgegevens van dijkinspecteurs beschikbaar.
                                                                                               
Niveau onderzoek. 5 havo / 6 vwo
 
Het volgende vak wordt aangeraden:  
aardrijkskunde
 
Werkzaamheden organisatie. Stichting Wateropleidingen verzorgt bij- en nascholing op watergebied voor onder andere de waterschappen en de drinkwaterbedrijven.
Denk mee over veilige dijken, en geef je op via het aanmeldingsformulier!
 

 
HAVO/VWO
Leuk een nieuwe woonwijk! En waar moet het water heen?
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
wis, nat, ak, anw
Heerhugowaard

Hoe moet je water onderdeel uit laten maken van de ruimtelijke ordening in een gebied dat onder zeeniveau ligt, terwijl het klimaat verandert en de bodem daalt. Reken eens uit wat er aan waterberging nodig is als je een nieuwe wijk aanlegt. 

 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zorgt voor veilige dijken en duinen,droge voeten en voldoende en schoon water in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal. Wonen onder zeeniveau is minder logisch dan je denkt. Wij werken nauw samen met allerlei maatschappelijke partners. Onze Young department, y-HHNK, kijkt ook vooruit en wil jongeren via profielwerkstukken helpen zich te verdiepen in de wonderlijke, wervelende en waardevolle wereld van water. Zie ook www.hhnk.nl

 


 
VWO
Lopen op ons drinkwater
Vitens
nat, bio, anw
Arnhem

Grondwater is in Overijssel de belangrijkste grondstof voor de bereiding van drinkwater. Dit water onder onze voeten is kwetsbaar voor verontreiniging en vraagt om bescherming. Rondom drinkwaterwinningen zoeken we naar een passend grondgebruik. 

Help jij ons mee zoeken door voor een grondwaterbeschermingsgebied ideeen te verzamelen voor harmoniserende functies;


 
HAVO/VWO
Maak een waterloket
Gemeente Zaltbommel
nat, sch, bio
Zaltbommel

De gemeente heef een taak om bewoners te informeren over water en wil ook graag draagvlak voor het waterplan creëren. Hiervoor dient een waterloket in de vorm van een webpagina te worden ingevuld die bewoners informatie geeft over de belangrijkste vragen rondom water(overlast).

 

Vind jij dit leuk om te doen? En kun je het combineren met je profielwerkstuk? Dan is deze opdracht voor jou...


 
HAVO/VWO
Maak Leidschendam mooi! Wat doen we met de vijver?
Gemeente Leidschendam
wis, nat, ak, sch, ec, bio, anw
Voorburg

We gaan als gemeente Leidschendam een leuk project opzetten rondom de Raadhuisvijver in het Raadhuiskwartier. Dit is een vijver (vroeger zwembad) die op de nominatie staat in oude glorie te worden gerestaureerd. Het is een momumentale vijver met een eilandje (oorsprong: jaren 30 vorige eeuw). De vijver heeft direct raakvlak met de omgeving, het overige stadswater, monumentale architectuur, openbaar groen etc. en is nu een bron van klachten. Er is veel achterstallig onderhoud en er is nog niet duidelijk wat Leidschendam met de vijver wil.

De gemeente wil jullie uit laten zoeken welke kant het op moet met deze vijver. Het onderzoek kan op verschillende manieren plaatsvinden, afhankelijk van jullie onderzoeksvraag. Daarvoor is het goed om een afspraak met de gemeente te plannen.

Een leuke, concrete opdracht. Je helpt de buurt, de gemeente en natuurlijk ook jezelf.

In de bijlage is alvast wat extra informatie opgenomen die het verleden van de vijver laat zien. 


 
HAVO/VWO
Masterclass Blue Energy
Wetsus
wis, nat, sch, anw
Leeuwarden

Masterclass Blue Energy

Datum: tweede helft september, beschikbaarheid onderzoekers nog onduidelijk

Tijd: 13:00 tot 16:00 uur

Locatie: Onderzoeksinstituut Wetsus, Leeuwarden

(http://www.wetsus.nl/about-wetsus/contact/travel-directions)

 

We kennen allemaal de traditionele manieren van duurzame energie opwekken, zoals; getijde-, zon-, en windenergie. Maar in de toekomst komt daar misschien wel een nieuwe vorm van energie bij. Bij het mengen van zoet rivierwater en zout zeewater komt enorm veel energie vrij: blauwe energie. Deze blauwe energie kan gebruikt worden om elektriciteit op te wekken.

Wetsus organiseert voor havo/vwo leerlingen een masterclass Blue Energy. Enkele onderzoekers van Wetsus geven je inzicht in de techniek en het proces van Blue Energy. Vervolgens krijg je informatie over welke factoren de energiewinning beïnvloeden, hoe het ontwerp van de installatie eruit komt te zien; wat het effect van opschalen is en hoe men de optimale geografische locatie van een centrale bepaalt.

Na de toelichting ga je met de onderzoekers in het lab ervaren hoe het onderzoek wordt uitgevoerd en ook kan je zelf een aantal experimenten uitvoeren.

 

Na afloop van de masterclass kan je de informatie verwerken en contact onderhouden met de onderzoekers tijdens het verdere verloop van je eigen onderzoek.

Je kunt vanuit het hele land inschrijven voor deze masterclass

 


 
VWO
Medicijnen in het water, hoe kunnen we dit beperken?
Gemeente Naarden
wis, ak, sch, ec, bio, anw
Naarden

Daar waar mensen leven heb je afvalwater. Dit afvalwater wordt ingezameld en getransporteerd naar de afvalwaterzuivering. Daar wordt gezuiverd en uiteindelijk geloosd op het oppervlaktewater. De afvalwaterzuivering is echter niet in staat om alle verschillende stoffen die voorkomen in het afvalwater uit het afvalwater te zuiveren. Dit geldt ook voor medicijnresten die hoofdzakelijk voorkomen in urine. Dit betekent dat de medicijnresten uiteindelijk in het oppervlaktewater terecht komen en daarmee in het gehele ecosysteem. In de toekomst zal dit een steeds groter probleem worden en steeds meer negatieve effecten hebben op het ecosysteem.

Opdracht:

De opdracht is om een waterketenmodel te ontwerpen waarbij de medicijnresten niet meer in het oppervlaktewater terecht komen. Het bedenken van een oplossing voor dit probleem zal het huidige waterketenmodel verbeteren en ervoor zorgen dat Nederland in de toekomst een nog gezonder ecosysteem krijgt.

Inhoud onderzoek:
• Geef een korte, duidelijke beschrijving van de waterketen en alle elementen die er onderdeel van uitmaken, van drinkwater tot de zuivering en de link met het oppervlaktewater.
• Bereken de hoeveelheid stedelijk afvalwater welke geproduceerd wordt in de woonwijk Keverdijk in Naarden.
• Berekenen welk deel van dat stedelijke afvalwater bestaat uit urine en hoeveel dat in totaal is voor de woonwijk Keverdijk
• Bedenk verschillende methoden om te voorkomen dat de medicijnresten uiteindelijk in het oppervlaktewater terecht komen.
• Breng op basis van jullie bevindingen een advies.
• Presenteer alles in een rapport.


 
HAVO/VWO
Meer neerslag en wat nu?
Gemeente Wageningen
nat, ak
Wageningen

Opdracht

Het riool voert afvalwater van huishoudens en bedrijven af. Normaal verloopt dit probleemloos, maar bij hevige regenval kunnen de riolen overstromen en het rioolwater op straat komen. Dit is erg slecht voor de gezondheid van mensen en dieren. In de gemeente Wageningen zijn we op zoek naar oplossingen voor dit probleem. Het regenwater kan bijvoorbeeld tijdelijk worden opgeslagen (geborgen) en op een gunstiger moment worden afgevoerd. Hierdoor lopen de riolen niet meer over. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om het water helemaal niet af te voeren, maar juist vast te houden door het te infiltreren in de bodem.

Er zijn verschillende voorzieningen mogelijk waarbij het rioolwater en het regenwater gescheiden wordt afgevoerd. Welke, hoeveel en hoe groot moeten deze voorzieningen zijn? Wat vinden omwonenden ervan?
Je kunt onderzoek doen naar de technische randvoorwaarden: grondwaterstand, doorlatendheid van de ondergrond, soort infiltratiesysteem. Maar je kan je ook richten op de plaats waar ruimte is voor wateropslag. In beide gevallen wordt er gekeken hoe eerdere projecten zijn uitgevoerd en wat daarvan geleerd kan worden.


Website

Kijk voor meer informatie over de gemeente Wageningen op www.wageningen.nl

 


 
VWO
Melk op straat..en dan?!
Gemeente Pijnacker-Nootdorp
wis, anw
Pijnacker

Help de gemeente met het opstellen van een calamiteitenplan riolering.

Dit is een vrij nieuw plan en niet meer dan twee gemeenten in Nederland hebben zo'n plan. In dit plan ga je na hoe de riolering van de gemeente er uit ziet.

Wat gebeurt er als er een calamiteit is? Waar blijft die verontreiniging dan? En hoe kunnen we het systeem zo inrichten dat we dat kunnen beheersen?


 
HAVO/VWO
Met de assen door de plassen
TBS SOEST bv
SOEST

Wat als er veel regen valt? 

Het riool voert afvalwater van huishoudens en bedrijven af. Dit verloopt doorgaans probleemloos, maar bij een grote regenbui kan dat anders zijn. Het riool vult zich dan met het regenwater van de straat en de daken van de huizen. Het waterpeil in het riool kan zelfs zo stijgen, dat het rioolwater op straat terecht komt. Dit is niet goed voor de gezondheid van kinderen die buiten spelen of huisdieren die uitgelaten worden. Hoe kan dit rioolwater op straat worden voorkomen?


 
VWO
Met de assen door de plassen..
Gemeente Dirksland
wis, nat, anw
Dirksland

Wat als er veel regen valt?

Het riool voert afvalwater van huishoudens en bedrijven af. Dit verloopt doorgaans probleemloos, maar bij een grote regenbui kan dat anders zijn. Het riool vult zich dan met het regenwater van de straat en de daken van de huizen. Het waterpeil in het riool kan zelfs zo stijgen, dat het rioolwater op straat terecht komt. Dit is niet goed voor de gezondheid van kinderen die buiten spelen of huisdieren die uitgelaten worden. Hoe kan dit rioolwater op straat worden voorkomen?

Dit is in het kort wat jij gaat onderzoeken. Hierbij wordt je geholpen door mensen binnen de gemeente die met dezelfde vragen aan het werk zijn.


 
HAVO/VWO
Met water de temperatuur verlagen in de stad
Gemeente Arnhem
nat, sch
Arnhem

Opdracht

In de stad is de temperatuur meestal wat hoger dan buiten de stad. Er zijn verschillende mogelijkheden om de temperatuur te verlagen in de stad, bijvoorbeeld met sedemdaken (vetplanten). De gemeente Arnhem is benieuwd welke andere  mogelijkheden er zijn, wat de toepassingsmogelijkheden zijn en hoe het zit met het beheer van deze temperatuurverlagende maatregelen. Door een literatuuronderzoek en een veldbezoek ga jij dit uitzoeken voor de gemeente Arnhem. Durf jij met dit vernieuwende project aan de slag te gaan? 

Website

Informatie over de gemeente Arnhem kun je vinden op www.arnhem.nl.

Overig

Gemeente Arnhem wil in totaal twee groepen begeleiden. In verband met begeleiding geen twee groepen tegelijkertijd. Nog plaats? Neem contact op met je docent en de begeleider bij gemeente Arnhem.


 
HAVO/VWO
Moet al dat schone regenwater wel naar de waterzuiv ...
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
ak, sch, ec, bio, anw
Heerhugowaard

Soms raakt het riool zo vol regenwater dat het overstroomt in de sloten. Wat zou je beter met dit water kunnen doen?

Wat kunnen bewoners zelf doen om de kosten van de waterzuivering naar beneden te brengen? Immers, als het regenwater naar de waterzuivering gaat, komt het in de grote bak met vuil water.

Reken uit wat het oplevert om het water anders te leiden of bepaal welke ruimte nodig is voor zogenaamde wadi’s en dergelijke.

 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zorgt voor veilige dijken en duinen,droge voeten en voldoende en schoon water in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal. Wonen onder zeeniveau is minder logisch dan je denkt. Wij werken nauw samen met allerlei maatschappelijke partners. Onze Young department, y-HHNK, kijkt ook vooruit en wil jongeren via profielwerkstukken helpen zich te verdiepen in de wonderlijke, wervelende en waardevolle wereld van water. Zie ook www.hhnk.nl

 


 
HAVO/VWO
Naar de WC op Lowlands
Waterschap Zuiderzeeland
Lelystad

Tijdens grote evenementen in Flevoland zoals Lowlands (Biddinghuizen), moet het afvalwater dat daar geproduceerd wordt ook gezuiverd worden. Een groot evenement als Lowlands, duurt een weekend en trekt heel veel bezoekers. daardoor ontstaat er een piek in het afvalwater dat waterschap Zuiderzeeland moet verwerken. Toiletunits die over het hele terrein staan, moeten geleegd en het afvalwater getransporteerd worden naar de zuiveringen in de omgeving. Vaak zijn de rioleringsbuizen te smal om zoveel afvalwater per dag aan te kunnen.
Tijdens het jaarlijkse evenement Lowlands wordt per uur 315m3 afvalwater geproduceerd. De riolering kan 160m3 per uur verwerken. Dit betekent dat Waterschap Zuiderzeeland het overige afvalwater (155m3 per uur) per vrachtwagen naar een andere afvalwaterzuivering moet brengen om daar te laten verwerken.


Opdracht:
Hoe kan Waterschap Zuiderzeeland ervoor zorgen dat het afvalwater, op een zo duurzame manier, gezuiverd en getransporteerd wordt, zodat het zo min mogelijk kost.


 
HAVO/VWO
Natte voeten of draineren?
Gemeente Lelystad
Lelystad

Binnen de gemeente Lelystad is veel kennis over drainage. De gemeente wil deze kennis graag vastleggen en daarvoor hebben ze jullie hulp nodig.

Vragen waar je aan zou kunnen denken zijn:

-Wat is drainage? Welke verschillende systemen zijn er en welke worden bij Lelystad gebruikt? Hoe wordt het onderhouden?

Werknemers van de gemeente Lelystad staan klaar om jullie te helpen bij je onderzoek en staan open voor jullie ideeen.


 
HAVO/VWO
Natuurvriendelijke oevers
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
nat, sch, bio, anw
Houten

Let op: ivm veldwerk z.s.m. starten. Uiterlijk 30 augustus eerste contact tussen leerlingen en Hoogheemraadschap De Stichste Rijnlanden.

Natuurvriendelijke oevers

Context profielwerkstuk

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden doet onderzoek naar hoe natuurvriendelijke oevers zo efficiënt mogelijk kunnen bijdragen aan de kwaliteit van water en waterbeheerders handvatten te geven voor de aanleg en beheer.

Globale beschrijving 

Onderzoek naar het effect van natuurvriendelijke oevers (mbv Watch o.i.d. bemonsteringen uitvoeren in de natuurvriendelijke oever en ergens waar harde oevers zijn, evt chemische parameters mee nemen).
 
Mogelijke onderzoeksactiviteiten
Beschrijvend   (beschrijven van een verschijnsel, proces of een situatie)
 
Faciliteiten organisatie
 • Veldwerk
 • Kantoorautomatisering
 • Kennisnetwerk                                                                                               
Niveau onderzoek
5 havo / 6 vwo
 
Binnen het groepje zijn de volgende vakken vertegenwoordigd:
biologie
 

 

 

  

 
HAVO/VWO
Natuurvriendelijke oevers in de stad, wat kan dat o ...
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
sch, ec, bio, anw
Heerhugowaard

Moeten de randen van de sloten, grachten en vaarten altijd recht en saai? Het kan ook anders. Wat levert dat op voor bijvoorbeeld veiligheid, de natuur, leefbaarheid, recreatie, schoon water? Wat kost dat voor de burger of het waterschap?

 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zorgt voor veilige dijken en duinen,droge voeten en voldoende en schoon water in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal. Wonen onder zeeniveau is minder logisch dan je denkt. Wij werken nauw samen met allerlei maatschappelijke partners. Onze Young department, y-HHNK, kijkt ook vooruit en wil jongeren via profielwerkstukken helpen zich te verdiepen in de wonderlijke, wervelende en waardevolle wereld van water. Zie ook www.hhnk.nl


 
HAVO/VWO
Nieuwe graskarpers uitzetten in Almere Haven?
Gemeente Almere
bio
Almere

In de jaren 90 zijn er ter bestrijding van de grote hoeveelheid waterplanten graskarpers uitgezet in de grachten van Almere Haven. Op de grenzen van het gebied zijn toen roosters aangebracht, mzodat de graskarpers zich niet kunnen verspreiden. Graskarpers kunnen zich niet voortplanten in Nederland en de vraag is nu zijn ze er nog? Zo nee is het noodzakelijk ze opnieuw uit te zetten of is er een stabiel ecosysteem ontstaan? Als we kiezen voor opnieuw uitzetten wat moet er dan allemaal gebeuren en wat zijn de voor en nadelen en kosten. Dit onderzoek kan in samenwerking met de hengelsportvereniging, gemeente en waterschap worden uitgevoerd.


 
HAVO/VWO
Noord-Holland ligt helemaal onder zeeniveau. Stel,  ...
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
wis, ak, ec
Heerhugowaard

Moet alles 200% veilig zijn of mogen bepaalde gebieden overstromen? Hoe kies je deze gebieden en hoe zorgen we voor een goede evacuatie. Kijk eens wat dit voor jouw omgeving betekent.

 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zorgt voor veilige dijken en duinen,droge voeten en voldoende en schoon water in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal. Wonen onder zeeniveau is minder logisch dan je denkt. Wij werken nauw samen met allerlei maatschappelijke partners. Onze Young department, y-HHNK, kijkt ook vooruit en wil jongeren via profielwerkstukken helpen zich te verdiepen in de wonderlijke, wervelende en waardevolle wereld van water. Zie ook www.hhnk.nl

 


 
HAVO/VWO
Nuttig zout maken uit water
Dow Benelux bv
nat, sch, bio, anw
Hoek

Hoe kun je van heel zout water nuttig zout maken, bijvoorbeeld strooizout?

Vanuit de amines plant bij Dow in Terneuzen komt zout afval vrij. Dit wordt opgemengd met zeewater en naar de biologische waterzuivering afgevoerd, waar het organisch materiaal wordt verwijderd. Vervolgens wordt de stroom geloosd op de Westerschelde. De vraag is, of dit zout ook opgewerkt kan worden tot een nieuw product, zoals bijvoorbeeld strooizout. Welke toepassingen zouden kunnen worden gevonden voor dit zout? Aan welke eisen moet een dergelijke toepassing voldoen? Welke verontreinigingen zijn acceptabel en welke niet? Hoe kun je de niet acceptabele verontreinigingen verwijderen? Moeten we dat doen met een waterstroom of is het beter om het vaste zout hiervoor te gebruiken? Kortom: hoe kunnen we van een afvalstroom weer een bruikbaar product maken?

Betreft oriënterend onderzoek: literatuur, spreken/interviewen van mensen die weten waar de toepassing aan moet voldoen en mensen die al een dergelijke toepassing hebben, locaties bezoeken.
Het resultaat is een rapport waarin een beeld geschetst wordt van mogelijke oplossingen, de voor- en nadelen en daarop gebaseerde aanbevelingen.


 
HAVO/VWO
Oliebollen een waterprobleem?
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
sch, bio, anw
Heerhugowaard

Jazeker! Waar blijft dat frituurvet wat niet ingeleverd wordt? Hup, in het riool… Ai, wéér een gemaal verstopt!!

En wat te denken van vochtige doekjes en andere troep? Alles door de gootsteen of de wc het riool in, je ziet het niet meer maar het verdwijnt niet…….

Wat doen we er aan? Jij kunt kijken bij een waterzuivering en meedenken over goede oplossingen.

 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zorgt voor veilige dijken en duinen,droge voeten en voldoende en schoon water in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal. Wonen onder zeeniveau is minder logisch dan je denkt. Wij werken nauw samen met allerlei maatschappelijke partners. Onze Young department, y-HHNK, kijkt ook vooruit en wil jongeren via profielwerkstukken helpen zich te verdiepen in de wonderlijke, wervelende en waardevolle wereld van water. Zie ook www.hhnk.nl

 


 
VWO
Ondergrondsbouwen in de stad
Fugro Ingenieursbureau B.V.
Leidschendam

Welke stappen moeten doorlopen worden om te komen van een leeg terrein tot een ingericht terrein met kelder in relatie tot bodem, water en omgeving.

Bepaal a.d.h.v. literatuuronderzoek hoe de ondergrond van het terrein is. Welke problemen kom je tegen bij het realiseren van een bouwput? Hoe wordt regenwater opgevangen en afgevoerd?


 
HAVO
Onderwerp volgt nog
Landbouw-Economisch Instituut (LEI)
nat, ak, sch, ec, bio
Den Haag

Nadere omschrijving volgt nog


 
VWO
Onderwerp volgt nog
Netherlands Water Partnership
Den Haag

Het NWP is nog bezig met het uitwerken van een onderwerp


 
HAVO/VWO
Onkruid en ziekte bestrijden met water! Hoe zit dat?
Provincie Drenthe
sch, bio
Assen

Wil je iets nieuws ontdekken? Er is nog heel weinig bekend over het effect van water, droogte of regenval op het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Hier ligt een unieke kans om bij te dragen aan de heftige discussie over het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de landbouw.

 

Achtergrondinformatie: Het gebruikelijk advies bij de chemische onkruid- en ziektebestrijding in de landbouw is om standaard 200, 400 en soms zelfs 600 liter water per hectare te gebruiken. Dan is optimale werking verzekerd. Tot nu toe hebben de boer en zijn adviseurs weinig aandacht voor het effect van een hoge luchtvochtigheid of bewolking op de watergift per hectare. Wanneer deze echt is te verminderen dan kan dat bij het bestrijden van onkruid bij de teelt van zetmeelaardappelen bijvoorbeeld een waterbesparing opleveren van ongeveer 4.000 kubieke meter water. In tijden van extreme droogte is dat een welkome waterbesparing.

 

Je onderzoeksvraag zou kunnen zijn: wat het effect is van de luchtvochtigheid en spuiten van bestrijdingsmiddelen bij bewolkt weer op de watervraag?

 

Denk hierover mee, misschien kun je wel een eenvoudig experimentje bedenken en lever een bijdrage aan de discussie over bestrijdingsmiddelen!. Waterdeskundigen van de provincie zijn enthousiast om dit samen met jou op te pakken.


 
HAVO/VWO
Onmogelijke vijvers: hoe schoon te maken?
Waterschap Velt en Vecht
ak, sch, bio
Coevorden

Al enige jaren is de trend om stedelijk waterbeheer over te dragen aan de waterschappen. Zo zijn ook de vijvers van Dante te Ommen overgedragen voor beheer aan Waterschap Velt en Vecht. Hartstikke goed natuurlijk, alleen is er een groot probleem met de onderhoudswerkzaamheden van deze vijvers. De vijvers zijn ondiep, liggen ingeklemd tussen de huizen en hebben steile kanten, waardoor ze moeilijk bereikbaar zijn. Ieder jaar is onderhoud noodzakelijk door de vijvers en sloten te ontdoen van plantengroei. De vijvers zijn ondiep, dus maaien met een maaiboot is lastig. Bijkomend effect is dat de boot bagger opwervelt met als gevolg vissen in ademnood. Dit heeft geleid tot veel boze bewoners en klachten. Het afgelopen jaar is de vis eerst gevangen in samenwerking met verschillende partners. Dit was een goede tijdelijke oplossing, maar niet de structurele oplossing.

Vragen

Wat is een goede structurele oplossing voor de vijvers van Dante te Ommen? Hoe staat het dan met de kwaliteit van het water? Hoe gaan we de vijvers in de toekomst onderhouden?

Opdracht

In jouw profielwerkstuk ga je antwoord geven op de volgende hoofdvraag:

Hoe kunnen de vijvers van Dante te Ommen het best onderhouden worden?

In jouw profielwerkstuk ga je onderzoeken hoe dat komt. Je gaat de organisatie in op zoek naar antwoorden.  Je krijgt een excursie van een dag of dagdeel door het werkgebied van Velt en Vecht en je gaat natuurlijk op bezoek bij de vijvers. Ook zoek je contact met de buurtvereniging in Ommen, de visvereniging en Gemeente Ommen. Je wordt hierbij ondersteund door een expert van Waterschap Velt en Vecht. Een pittig onderwerp, maar zeker een grote leerervaring! Deze opdracht is bij voorkeur geschikt voor 2 personen.


 
HAVO/VWO
Ontdek de wereld van waterzuivering
Waterschap Scheldestromen
nat, sch, bio, anw
Middelburg

Toilet doorspoelen, tanden poetsen, douchen.. Allemaal dagelijkse activiteiten waarbij we niet dagelijks stilstaan wat er met het afvalwater gebeurt. Ontdek de wereld van de afvalwaterzuivering in de opdracht! Kijk hoe een waterzuivering werkt en ga na wat de samenstelling van het water voor en na de zuivering is. In hoeverre kan het water ook op natuurlijke wijze gezuiverd worden? Binnen deze opdracht maak je tevens gebruik van het lab van de HZ. 

 


 
HAVO/VWO
Ontdek nieuwe toepassingen van geodata
Fugro Ingenieursbureau B.V.
Nieuwegein

Fugro doet onderzoek naar de bodem. Er is een gigantische database met geo-informatie. Die wordt gebruikt door de bijvoorbeeld de gasindrustrie en de bouw. Maar zijn er nog andere toepassingen te bedenken voor geodata?


 
VWO
Ontwerp alles in een; waterberging, park en speeltuin.
Gemeente Midden-Delfland
Schipluiden

In één van de peilvakken van de bebouwde kom van Maasland ligt een bergingsopgave van 5000m3 water gelijk aan een oppervlakte van 1,5 ha. Het Maaslandse Bos ligt in een naastliggend peilvak. In de praktijk is er geen peilverschil en de mogelijkheid bestaat om er één peilvak van te maken waardoor de bergingsopgave in het Maaslandse Bos gerealiseerd kan worden. In de bebouwde kom is hier namelijk geen ruimte voor.

Eindresultaat is een integraal ontwerp waar de functies waterberging, park en speelbos samenkomen.
Eisen en randvoorwaarden voor de functies moeten worden bepaald, vastgesteld en vervolgens op elkaar afgestemd. Doel van het PWS is te leren inzien dat wateropgaven niet op zichzelf staan maar onderdeel zijn en een meerwaarde moeten hebben bij alle ingrepen die we in de buitenruimte doen. Belangrijk onderdeel hierbij is ook het communicatietraject/inspraak met de burgers, de toekomstige gebruikers van het gebied.

Je ziet:: de opdrachtomschrijving is erg inhoudelijk van aard. Wil jij je tanden stukbijten hierop en er meer van weten? Vanzelf wordt alles je dan veel duidelijker! Meldt je snel aan...

 

Let op: bij de organisatie kan je alleen op woensdagen terecht.


 
VWO
Ontwerp de sluis van de toekomst
Rijkswaterstaat - Utrecht
wis, nat, ak, ec, anw
Utrecht

Ontwerp een zo duurzaam mogelijke sluis!

De uitdaging is om een ontwerp te maken van een nieuwe sluiskolk, waarbij zo veel mogelijk duurzame aspecten aan de orde komen.

Bij de 'Irenesluis' wordt een derde kolk aangelegd voor de komende 100 jaar.

 • Wat zijn de gebruikerseisen?
 • Hoe kunnen we de sluis zo duurzaam mogelijk maken? (denk aan materialen / ecologie)
 • Hoe kunnen we energie besparen? Of zelfs opwekken?

Bezoek aan sluiscomplex behoort tot de mogelijkheden.


 
HAVO/VWO
Ontwerp de toekomst van Brakel
Gemeente Zaltbommel
ak, ec, bio
Zaltbommel

De gemeente is verplicht om voldoende waterberging te realiseren voor nieuw stedelijk gebied. Dit als compensatie voor de toename aan verhard oppervlak.

In het Waterplan Bommelerwaard is bepaald welke locaties kansrijk kunnen zijn voor het realiseren van waterberging, zo ook voor Brakel. Deze zijn al bekend. Volgende stap is deze kansen verder uit te werken: wat zijn de kosten, mogelijk knelpunten & risico's en kansen om aan te haken op andere ontwikkelingen, etc.

 

In jouw onderzoek laat je zien op welke manier water in de nieuwe woonwijken een plek moet krijgen en waarom dat zo is. Je werkt dus heel direct mee aan de toekomst van Brakel.


 
HAVO/VWO
Ontwerp een aanlegsteiger voor een rondvaartboot.
Gemeente Assen
wis, nat, ak, ec
Assen

In de gemeente Assen gaat een rondvaartboot varen. Deze zal op verschillende plaatsen willen afmeren zodat toeristen niet alleen het stadscentrum vanaf het water kunnen beleven maar ook kunnen genieten van de mooie plekken net buiten Assen.  

Hoe maak je nu een aanlegsteiger die goedkoop is in aanleg en onderhoud en die ook geschikt is voor rolstoelgebruikers?
Gemeente Assen is benieuwd naar je ontwerp.

 
HAVO/VWO
Ontwerp een informatiefolder!
Gemeente Urk
Urk

Het riool in goede condities houden kan de gemeente niet alleen. Veel hangt af van het gebruik door burgers en bedrijven. De ervaring leert dat het riool op Urk meer dan gemiddeld verontreinigd is met vetten. Dit levert extra reingingskosten met zich mee.

 

Vaak is geen sprake van onwil, maar onwetendheid bij de mensen. Vandaar dat wij de komende jaren de bevolking beter willen informeren over goed rioolgebruik. Graag zouden we je willen vragen een mooie folder te ontwerpen over goed rioolgebruik.


 
HAVO
Ontwerp een nieuwe kanoroute
Gemeente Lelystad
Lelystad

In Lelystad zijn al vier kanoroutes ontwikkeld. De reacties hierop zijn erg positief. Ontwikkel een vijfde route, waarbij je de beleving van de verschillende aspecten van water laat zien. Onderzoek eerst wat deze aspecten zijn. Stem ook af met de kanoverening In Lelystad.


 
HAVO/VWO
Ontwerp een slimme snelle sluis!
Rijkswaterstaat - Utrecht
wis, nat, ak
Utrecht

In Nederland zijn veel sluizen. Een schip dat door de sluis moet is wel even bezig. Daardoor onstaan er heuse files op het water. Help jij Rijkswaterstaat aan een ontwerp van een nieuwe, snellere sluis?


 
VWO
Ontwerp het riool van de toekomst!
Gemeente Utrecht
wis, ak, bio, anw
Utrecht

De glazen bol gaat ons helaas niet vertellen wat we in de toekomst allemaal kunnen verwachten aan neerslag, wind en het stijgen van de zeespiegel. Toch moeten we nadenken over hoe om te gaan met meer water in de toekomst. Inspelen op klimaatverandering, dat betekent creatief nadenken! Hoe gaan we onze riolering aanpassen? De aanleg van riolering is ooit bedoeld om afvalwater netjes af te voeren en zo ziektes als cholera en tuberculose te voorkomen. Nu voert het ook regenwater af, zodat we onze voeten droog houden. Maar wat zit er allemaal nog meer in het riool en hoort dat daar thuis? Hoe komt het erin? How gaan de mensen met het riool om? Wat doet die stucadoor daar die zijn emmertje leegt in een put? Wat spoelen mensen allemaal door de gootsteen of het toilet? Moeten en kunnen we daar iets aan doen? Denk samen met ons mee over deze vragen. Zodat we in de toekomst nog steeds een goed rioleringssysteem hebben en onze voeten droog houden.


 
HAVO/VWO
Onweersbuien: wat te doen??
Gemeente Den Haag
nat, ak, anw
Den Haag

Het klimaat verandert en het regent dus vaker en harder. Maanden met meer dan 100 mm neerslag kwamen aan het einde van de 20ste eeuw twee keer zo vaak voor als in het begin van die eeuw. Het is dus niet zo verwonderlijk dat we vooral op het einde van de eeuw veel last hadden van overstromingen. Maar hoe zorgen we er nu voor dat we in de toekomst voorbereid zijn op dit soort buien en misschien nog wel meer water?


 
VWO
Opdracht volgt nog
Gemeente Zoetermeer
Zoetermeer

Er wordt nog een onderwerp geplaatst


 
HAVO/VWO
Overleven vissen in vies water?
Waterschap Zuiderzeeland
Lelystad

Zuurstofloosheid kan verschillende oorzaken hebben. Bijvoorbeeld door hoge watertemperaturen, afbraak van organische stoffen (bagger) of en overstort van het riool. Deze laatste oorzaak wordt hieronder toegelicht.

Overstort riool
Organische stoffen kunnen bij een overstort van het riool in het water komen. Dit gebeurt als bij hevige neerslag het riool teveel water krijgt om te verwerken. Het regenwater komt dan samen met afvalwater, via een zogenaamde noodoverstort, in het oppervlaktewater terecht. Dit kan alleen bij een ‘ouderwets’ gemengde rioolstelsel. Vaak liggen deze overstorten in het stedelijk gebied.
Met de afbraak van rioolwater in het oppervlaktewater wordt zuurstof gebruikt en komen extra voedingsstoffen vrij. Hierdoor kunnen algen sneller groeien en kan het water groen en troebel worden. Het is dus belangrijk dat rioolwater niet in het oppervlaktewater kan komen.

Opdracht:
Breng de situatie van het rioolstelsel in je woongemeente in kaart (komt overstort voor, hoe vaak en wat is het gevolg). Wat is volgens jou het beste rioolsysteem, zodat zuurstofloosheid en vissterfte voorkomen kan worden.


 
HAVO/VWO
Overstroming? Dijksoldaten gezocht (m/v)
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
ak
Houten

Wat doet het waterschap?

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) zorgt voor veilige dijken, droge voeten
en schoon water in een deel van de provincie Utrecht. In jouw onderzoek ga je kijken naar
veilige dijken. Het waterschap heeft een ‘leger’ van dijksoldaten om bij hoogwater en droogte
de dijken van de Nederrijn en Lek te inspecteren. De dijksoldaten zijn medewerkers van het
waterschap die zich vrijwillig voor deze klus hebben opgegeven.

Jouw onderzoek

In dit onderzoek maak je kennis met de spannende wereld van dijkdoorbraken,
overstromingsmodellen, calamiteitenbestrijding, crisiscommunicatie en nachtelijke
dijkinspecties!
Het dijkleger heeft in de toekomst versterking nodig om bij langdurige droogte of extreem
hoog water optimaal te kunnen werken.

Onderzoeksvraag

De onderzoeksvraag is: Kan het waterschap inwoners van het werkgebied op vrijwillige basis inzetten in het
dijkleger?

Mogelijke deelvragen zijn:
Welke groepen bewoners willen dijksoldaat worden?
Wat zijn de ervaringen van andere waterschappen met de vrijwillige inzet van inwoners in het
dijkleger?

Proces

Om te komen tot een antwoord op deze vragen hou je interviews met medewerkers en
bewoners uit de regio. Jouw profielwerkstuk wordt bekeken door de dijkgraaf, de hoogste
bestuurder (zeg maar de burgemeester) van het waterschap.


 
VWO
Party eiland Parimaribo?
Royal HaskoningDHV
wis, nat, ak, ec, bio, anw
Amersfoort

Midden in de Surinamerivier bij Paramaribo ligt het gezonken wrak van het  100 m lange schip Goslar uit WOII (Zie ook http://nl.wikipedia.org/wiki/Goslar_(schip) en http://www.youtube.com/watch?v=rDrTp_QLAk0). Momenteel is dit wrak zichtbaar als een grote hoop roest in het midden van de rivier. In het verleden zijn er verschillende plannen geweest om het wrak te bergen. Probleem hierbij zijn de kosten (en misschien toch ook wel wat historische gevoelens).

Ga jij helpen om uit te zoeken of er geen andere mogelijkheden zijn voor het wark? Bijvoorbeeld  het inpakken van het wrak in een kunstmatig (party)eiland, een museum of nog iets anders.

Er moet rekening gehouden worden met o.a.

·          Scheepvaart

·         Zeer slappe bodem

·         Historie

·         Toerisme

·         Economische ontwikkeling

·         Bevoorrading

·         Veiligheid

·         Afvoer van afval


 
HAVO/VWO
Pas op! Slibgevaar!
Royal HaskoningDHV
wis, nat, sch, bio
Amersfoort

Diverse machines (meestal grote en zware bruggen) op waterzuiveringen rijden op harde rubber loopwielen. Door sneeuw, regen en aanslag willen deze nog wel eens slippen waardoor de machine in storing gaat. Hoe kan het slippen van deze gevaartes voorkomen worden? 


 
HAVO/VWO
Pas op! Slibgevaar!
Royal HaskoningDHV (Groningen)
wis, nat
Groningen

Hoe veilig is het opwekken van energie in een kerncentrale? Hoe veilig is ons drinkwater? Wat zijn de gevolgen als de zuivering van afvalwater stokt? Heb je wel eens nagedacht over hoe veilig systemen voor zuiveren van water in jouw omgeving zijn? En wat zijn de risico's bij extreme omstandigheden zoals een aardbeving, extreme sneeuwval of regen?

Bijvoorbeeld: diverse machines (meestal grote en zware bruggen) op waterzuiveringen rijden op harde rubber loopwielen. Door sneeuw, regen en aanslag willen deze nog wel eens slippen waardoor de machine in storing gaat. Hoe kan het slippen van deze gevaartes voorkomen worden?

Draag bij aan een betere veiligheid. We zijn benieuwd naar jouw ideeën, jouw ontwerp of aanbevelingen. 


 
VWO
Passen en meten, water in bevolkt gebied
Gemeente Middelharnis
Middelharnis

Beschrijving volgt


 
HAVO/VWO
Pittige stuff... meer water in de boezem
Waterschap Rivierenland
wis, ak, bio
Tiel

Voor Waterschap Rivierenland gaan jullie onderzoeken hoe je de berging in de Hoge en Lage boezems van de Overwaard en Nederwaard nu het best kunt benutten en of dit nog verder te optimaliseren is.

Berging: wat is dat precies? Uiteraard ga je daar ook zelf achter komen. In het kort betekent berging een tijdelijke opslag voor water.

Je moet weten hoeveel water je kan verwachten bij een bepaalde bui. Daarbij moet je ook weten hoeveel je kwijt kan in de boezems. Tel daarbij op dat je vervolgens ook nog uit moet zoeken wat een optimale berging zou zijn, ineens alles erin laten? Of juist gedoseerd erin laten.

De omgeving die jullie onderzoeken is Kinderdijk. 
HAVO/VWO
Pompen of verzuipen
Royal HaskoningDHV
Amersfoort

Een waterzuiveringsinstallatie heeft veel pompen. Voor bijna alle pomptypes is het belangrijk dat ze nooit lucht aanzuigen. Lucht in een pomp kan namelijk hele pomponderdelen stukslaan of zorgen voor schokgolven door leidingen. Daar komt nog bij dat lucht in een leidingsysteem zorgt voor hogere energiekosten. Hoe kan luchtinslag voorkomen worden en wat kan er aan gedaan worden om de effecten van luchtinslag te verkleinen? 


 
VWO
Pompen of verzuipen
Royal HaskoningDHV (Groningen)
wis, nat
Groningen

Nederland is een waterland. Het wegpompen van water zit dan ook in onze genen. Maar zijn onze pompen wel zo effectief? Kan dat niet duurzamer?

Houd je van techniek? Denk mee en verzin slimme oplossingen voor bijvoorbeeld het volgende probleem: Een waterzuiveringsinstallatie heeft veel pompen. Voor bijna alle pomptypes is het belangrijk dat ze nooit lucht aanzuigen. Lucht in een pomp kan namelijk hele pomponderdelen stukslaan of zorgen voor schokgolven door leidingen. Daar komt nog bij dat lucht in een leidingsysteem zorgt voor hogere energiekosten. Hoe kan luchtinslag voorkomen worden en wat kan er aan gedaan worden om de effecten van luchtinslag te verkleinen? 


 
HAVO/VWO
Pompen of verzuipen?!
Waterschap Velt en Vecht
nat, ec
Coevorden

Wie zijn wij?

Wij zijn waterschap Velt en Vecht. Als overheidsorganisatie zorgen wij voor het waterbeheer in het gebied dat ligt tussen Emmen en Ommen. Dit betekent dat wij zorgen voor voldoende water in sloten, kanalen en rivieren. Ook zorgen wij ervoor dat het afvalwater van huishoudens (wanneer jij de WC doortrekt…) en bedrijven wordt gezuiverd.

Wat is het onderwerp?

Zoals je misschien weet, ligt de provincie Drenthe behoorlijk hoog ten opzichte van het Normaal Amsterdams Peil (NAP). Ook bestaat de bodem vooral uit zand, waardoor water snel wegzakt.

 

Dit betekent, dat wij in de zomer water omhoog moeten pompen om boeren en de natuur van voldoende water te voorzien. Voordat water het hoogste punt in ons gebied heeft bereikt, is het al 11 (!) keer opgepompt. Dit kost ongelooflijk veel energie en dus ook geld.

Aan de andere kant valt er in de winter juist erg veel regen. Zo veel, dat we water moeten afvoeren. Door klimaatsveranderingen lukt dit niet meer altijd voldoende: er valt te veel regen in te korte tijd… Voor ons als waterschap betekent dit, dat we extra ruimte moeten maken in sloten, kanalen en rivieren om al het water op te kunnen vangen: zogenaamde waterberging. Hiermee zorgen wij ervoor, dat iedereen droge voeten houdt.  

Het is eigenlijk een rare tegenstelling: in de zomer water omhoog pompen en in de winter naar beneden weg laten stromen! Dat moet slimmer kunnen en wij denken dat we weten hoe: de waterberging die wij aanleggen om in de winter al het water op te kunnen vangen, kan het water langer vasthouden zodat het in de zomer beschikbaar is voor boeren en de natuur. Hierdoor hoeven wij minder water op te pompen. Minder pompen = minder energie = minder kosten en beter voor het milieu

Nu weten  we alleen niet goed hoeveel water we vasthouden en dus ook niet hoeveel minder we pompen en hoeveel minder we onze portemonnee en het milieu belasten.

Wat willen wij weten?

 • Hoeveel water houden wij vast met de uitgevoerde waterbergingen?
 • Hoeveel water pompen wij hierdoor minder op?
 •   Wat levert dit op?

Voor wie?

Wij zijn op zoek naar mensen die het leuk vinden om techniek te combineren met economie. Het pompen en vasthouden is immers een technisch verhaal, terwijl het berekenen van de besparingen eerder economisch/maatschappelijk is.

Wij denken dat scholieren met de profielen Natuur & Techniek en/of Economie & Maatschappij het best met deze opdracht uit de voeten kunnen. Het is een mooie en uitdagende klus, waar je misschien ook als groepje scholieren met een combinatie van profielen aan kunt werken

Wat bieden wij jou/jullie

 • Een begeleiding door professionals van het waterschap
 • Een kijkje in de ‘technische keuken’ van het waterschap
 • Een aantal dagen meelopen in de praktijk
 • Een superleuke uitdaging op het gebied waar Nederland beroemd om is: Water!

 
HAVO/VWO
Pootje baden, willen we dat wel?
Gemeente Albrandswaard
ak, bio, anw
Poortugaal

De laatste jaren is het vaak in het nieuws geweest. Door hevige regenbuien valt er zoveel water op straat, dat het niet meer verwerkt kan worden in de riolering.

Je kan daar op verschillende manieren mee omgaan. Natuurlijk, je kan heel veel geld steken in het groter maken van je riool, zodat je het water wel kwijt kan.

Maar is het niet veel wenselijker om het gewoon op straat te laten staan? Maar dan wel op plekken waar wij dat graag willen.

Jij gaat onderzoeken of het gemeentebestuur van Albrandswaard dit zou willen. En of de inwoners dat willen. Je mag ook nagaan waar we dan het water kunnen opslaan. Een erg leuke opdracht. Actueel en je kunt veel zelf invullen.


 
VWO
Prut in de verkeerde pijp
Gemeente Barendrecht
ec, anw
Barendrecht

In de gemeente Barendrecht liggen gescheiden rioolstelsels. Dit betekent dat er rioolbuizen zijn voor het afvoeren van schoon regenwater van daken en wegen en rioolbuizen voor het afvoeren van vies afvalwater uit huizen en bedrijven. Het schone regenwater raakt in principe dus niet vermengd met het vieze afvalwater en hoeft dus niet gezuiverd te worden. De regenwaterriolen lozen daarom rechtstreeks op sloten en vijvers.

Het komt voor dat vies afvalwater uit woningen per ongeluk op de verkeerde rioolbuis wordt aangesloten. Via de regenwaterriolen komt dit vieze water, rechtstreeks zonder gezuiverd te worden in het oppervlaktewater en dat is natuurlijk niet de bedoeling! 

Opdracht

In deze opdracht zoek je eerst uit hoe foutieve rioolaansluitingen kunnen ontstaan en welke problemen hierdoor optreden. Vervolgens ga je onderzoeken welke technieken er zijn om deze foutieve rioolaansluitingen op te sporen. Je maakt een overzicht van de voor- en nadelen van alle technieken en zet ook de kosten van deze technieken voor de gemeente op een rijtje. Ten slotte geef je de gemeente Barendrecht advies, over hoe zij het probleem van de foutieve rioolaansluitingen het beste kunnen aanpakken.


 
HAVO/VWO
Randmeer Noordoostpolder? Is dat de oplossing
Waterschap Zuiderzeeland
Lelystad

De Noordoostpolder is het oudste ingepolderde deel van Flevoland en ligt aan het ‘oude land’ vast. Het nieuwste deel van Flevoland is geheel omringt door de Randmeren. Beide delen van Flevoland worden door de gemalen van Waterschap Zuiderzeeland droog gehouden. Dit is geen kwestie van alleen maar droogmalen. Er komt veel meer bij kijken, want de Noordoostpolder is een heel ander gebied dan de rest van Flevoland. Door het ontbreken van een Randmeer kampt dit deel van de polder met meer droogte. Dit brengt hoge kosten met zich mee.

Opdracht

Maak inzichtelijk waarom dit deel van de polder droger is dan de rest van Flevoland. En is het kosten technisch beter om de Noordoostpolder van het vaste land los te maken door middel van de aanleg van een Randmeer, of zijn er andere oplossingen?


 
HAVO/VWO
Recreatie op de Blauw-Groene as door Almere!
Gemeente Almere
Almere

In de structuurvisie 2.0 wordt de recreatieve vaarroute van Almere Haven via de Lange en Kromme wetering naar het Weerwater, van het Weerwater via de Leeghwaterplas en de Waterwijk naar de Noorderplassen genoemd als Blauw Groene as. Bedoeling van de Blauw Groene as is het varen te optimaliseren door het aanpassen van de sluiscapaciteit en verbreden, verdiepen van watergangen. Tevens wordt de beleving van het water verbeterd met de aanleg van natuurlijke oevers gecombineerd met recreatieve voorzieningen als fietspaden, picknickplekken en mogelijk op het water gerichte horeca en of bedrijven.

Om de kansen en knelpunten van deze Blauw Groene as verder te verkennen wordt onderzoek voorgesteld. Gedacht kan worden aan waar bruggen moeten worden aangepast, waar moet de watergang verbreed en of verdiept worden. Hoe kan de sluiscapaciteit worden vergroot of kan er door het instellen van zomer en winterpeilen in Almere stad de sluisvoorzieningen komen te vervallen?


 
HAVO/VWO
Regenwater bewaren? Waterberging in de stad
Gemeente Utrecht
wis, nat, ec, bio, anw
Utrecht

Het is natuurlijk fantastisch dat we bijna nooit last hebben van al de regen die valt. Het riool en onze rivieren zorgen er voor dat het regenwater snel afgevoerd wordt naar de zee. Zo houden wij droge voeten. Maar na regen komt...zonneschijn. En de mensen willen dan hun tuin sproeien. Het regenwater is dan al voor een groot deel in de zee, dus gebruiken we drinkwater!  Dit lijkt ons helemaal niet slim! Stel je voor dat we datzelfde regenwater daarvoor konden gebruiken!
Wat zouden de bewoners van onze stad kunnen doen om wijzer om te gaan met het regenwater? Kom met slimme oplossingen en misschien kun je zelfs iets uitproberen?!


 
HAVO/VWO
Rioolwater op straat
Gemeente Doesburg
nat, ak, ec, anw
Doesburg

Opdracht

Het riool voert afvalwater van huishoudens en bedrijven af. Normaal verloopt dit probleemloos, maar bij hevige regenval kunnen de riolen overstromen en het rioolwater op straat komen. Dit is erg slecht voor de gezondheid van mensen en dieren. In de gemeente Doesburg zijn we op zoek naar oplossingen voor dit probleem. Het regenwater kan bijvoorbeeld tijdelijk worden opgeslagen (geborgen) en op een gunstiger moment worden afgevoerd. Hierdoor lopen de riolen niet meer over. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om het water helemaal niet af te voeren, maar juist vast te houden door het te infiltreren in de bodem.

Er zijn verschillende voorzieningen mogelijk waarbij het rioolwater en het regenwater gescheiden wordt afgevoerd. Welke, hoeveel en hoe groot moeten deze voorzieningen zijn? Wat vinden omwonenden ervan?
Je kunt onderzoek doen naar de technische randvoorwaarden: grondwaterstand, doorlatendheid van de ondergrond, soort infiltratiesysteem. Maar je kan je ook richten op de plaats waar ruimte is voor wateropslag. In beide gevallen wordt er gekeken hoe eerdere projecten zijn uitgevoerd en wat daarvan geleerd kan worden.


Website

Je voert de opdracht uit voor gemeente Doesburg, cluster ruimtelijk beheer. Kerntaak van het cluster is het in stand houden van de openbare ruimten en de bijbehorende ondergrondse infrastructuur (riolering) en en het nemen van initiatieven om indien nodig deze te verbeteren. Informatie over gemeente Doesburg kun je vinden op www.doesburg.nl.

 


 
HAVO/VWO
Ruimte voor de Rivier
Diverse organisaties
ak

Het water meer ruimte geven, zodat er minder kans op overstromingen is. Dat is waar het om gaat bij het programma Ruimte voor de Rivier.

Levert ‘Ruimte voor de rivier’ voordelen of nadelen op voor Deventer of Kampen, of Zwolle?

Wat houdt ‘Ruimte voor de rivier’ in voor Nederland, met name voor Deventer, Kampen of Zwolle? Wat zijn de kosten en door wie worden ze betaald? Maak zelf een inrichtingsontwerp voor de uiterwaarden aan de hand van een plan van eisen.


 
HAVO/VWO
Ruimte voor de rivier - Deventer
Royal HaskoningDHV
ak, anw
Amersfoort

Achtergrond

Het water meer ruimte geven, zodat er minder kans op overstromingen is. Dat is waar het om gaat bij het programma Ruimte voor de Rivier. 

Opdracht
 
Levert ‘Ruimte voor de rivier’ voordelen of nadelen op voor Deventer?

Wat houdt ‘Ruimte voor de rivier’ in voor Nederland, met name voor Deventer?
 
Wat zijn de kosten en door wie worden ze betaald?

Organisatie

DHV is een toonaangevend internationaal advies- en ingenieursbureau dat diensten verleent en innovatieve oplossingen aanbiedt op het gebied van bouw, gebiedsontwikkeling, milieu en duurzaamheid, mobiliteit; productie- en industrieel proces en water.


 
HAVO
Scheiden aan de Bron
Wetsus
nat, sch, ec, bio, anw
Leeuwarden

Wetsus zuivert afvalwater efficiënter door dit aan de bron te scheiden in toiletafvalwater en minder vervuild afvalwater van bijvoorbeeld wasmachines en vaatwassers. Bovendien kan uit het toiletafvalwater energie geproduceerd worden.

Hiermee kan aan de warmtevraag van 1 woning per dag worden voldaan. Het organisch materiaal uit de ontlasting wordt vergist en omgezet naar biogas, en het biogas kan weer gebruikt worden om elektriciteit te maken, zodat de bewoners er zelf ook profijt van hebben.

Decentrale waterzuivering maakt dit mogelijk; in een wijk in Sneek zijn 32 huishoudens aangesloten op een kleine waterzuiveringsinstallatie. Hierdoor kan de energie direct teruggeleverd worden en wordt er ook minder water verbruikt.

Basis van het idee is dat het toiletwater ('zwart water') gescheiden wordt behandeld van het overige ('grijze') afvalwater. Het grijze water, bijvoorbeeld vanuit de douche en wasmachine, is licht verontreinigd en eenvoudig te zuiveren. Toiletwater is veel sterker vervuild, met name met fosfaat, stikstof en organische stoffen. Het zwarte water gaat eerst door een gistingsreactor die het grootste deel van het organische materiaal omzet in biogas. Door toevoeging van magnesium aan het effluent van de gistingsreactor kunnen van de stikstof en fosfaat in het water kunstmestkorrels worden gemaakt.


 
HAVO/VWO
Schoon water, schoon slib?
Royal HaskoningDHV
wis, nat, sch, ec, bio
Amersfoort

Al het water wat jij gebruikt, maar ook het regenwater komt terecht in bij een afvalwaterzuivering. Hier maken wordt het water gezuiverd en komt het terug in de natuur. Klinkt goed toch? Een probleempje: er komt natuurlijk wel afval vrij uit het vieze water. Dit afval is slib. Dit slib weer verwerken is duur en kost een hoop energie. Hier is misschien wel een nieuwe manier voor te bedenken! Kunnen we er geen energie uithalen? Biogas misschien? Of kan het niet wat goedkoper?

Denk mee met Royal HaskoningDHV!


 
HAVO/VWO
Slimme vispassage (Rijkswaterstaat, nabij Kampen, N ...
Rijkswaterstaat
ak, bio, anw

Verzin een slimme vispassage die het vissen mogelijk maakt om een dijk te passeren.

Achtergrond

In het kader van de kaderrichtlijn water moeten veel vispassages worden aangelegd. Belangrijke vispassages zijn de passage in de afsluitdijk nabij de nieuw aan te leggen spuisluis en op sommige IJsselmeerdijken om vismigratie naar de achterliggende polder mogelijk te maken. 


 
HAVO/VWO
Sluiten van de waterkringloop
Colsen b.v.
nat, sch, bio, anw
Hulst

Watergebruik is de nieuwe hype in de voedingsmiddelenindustrie. Door de steeds duurder wordende grondstoffen (in dit geval water) in combinatie met de steeds strengere eisen aan voedselveiligheid, worden technologieën ontwikkeld die beide aspecten beheersen. Door het bedrijf Colsen b.v. zijn verschillende ervaringen opgedaan met het scheiden van afvalwater via de zogenaamde membraantechnologie.

Binnen het profielwerkstuk kan onderzocht worden welke technologieën voor opwerking van afvalwater er nog meer zijn en bij welke bedrijven in Zeeland dit mogelijk te gebruiken is. Daarnaast is er de mogelijkheid om de testinstallatie in Krabbendijke te volgen en daar monsters te nemen.


 
HAVO/VWO
Sluiten van de waterkringloop
Dow Benelux bv
nat, sch, bio, anw
Hoek

In Zeeuws-Vlaanderen is zoet water schaars door de historische en tegenwoordige ligging (brak grondwater en het binnen komen van zout water). Zoet water wordt daarom aangevoerd vanuit de Biesbosch. Het sluiten van de waterkringloop door hergebruik van water is een mogelijkheid om de druk op de watervoorziening voor mens en industrie te verminderen. Door Dow is in samenwerking met andere regionale partners (waterschap en waterbedrijf) al veel ervaring opgedaan met hergebruik van gereinigd afvalwater.

In de regio Terneuzen wordt gezocht naar alternatieve bronnen van zoet water. Een van de beperkende factoren is het zout gehalte van diverse waterstromen. Potentiele eindgebruikers van dit water hebben specifieke eisen m.b.t. zoutgehalte afhankelijk van de toepassing. De opdracht omvat een onderzoek naar de mogelijke ontzoutingstechnieken die voor verschillende toepassingen kunnen worden ingezet. Van belang hierbij is de schaalgrootte, betrouwbaarheid, energievraag en een inschatting van de totale kosten. 


 
HAVO/VWO
Smerig mooie onderzoeken
Henk van Tongeren bronbemaling BV
wis, nat, anw
Apeldoorn

Van Tongeren heeft bij hun vestiging in Apeldoorn een proeftuin waar verschillende (retour)bemalingsystemen kunnen worden getest en geanalyseerd.

Retourbemaling betekent dat je ergens het grondwater oppompt (bijvoorbeeld bij bouwactiviteiten waarbij de grondwaterstand laag moet zijn) en dat opgepompte water gebruikt om ergens anders in de buurt weer terug te pompen in de grond.

Samen met een enthousiaste groep leerlingen maakt Van Tongeren een maatwerk opdracht.
Ideaal voor mensen die van techniek houden en niet bang zijn voor vieze handen.


 
HAVO/VWO
Spelen met water
Waterschap Velt en Vecht
ak, bio, anw
Coevorden

Het is belangrijk om kinderen op een leuke en ongedwongen manier maar ook op een belevenisvolle en indrukwekkende manier bewust te maken van het werk van het waterschap, gevolgen van klimaatverandering en hun eigen persoonlijke bijdrage daarin. Zij moeten immers straks zelf de gevolgen van klimaatverandering dragen! Om het belang van duurzaam gedrag en de eigen bijdrage aan klimaatverandering te ervaren zijn kinderen een aantrekkelijke doelgroep. Zij zijn toegankelijk, betrokken en hebben veel invloed in het gezin. Een duurzame waterspeeltuin kan bijdragen aan het bewustzijn!

In de duurzame waterspeeltuin worden plezier, belevenis, water en klimaatverandering aan elkaar gekoppeld. Kinderen worden spelenderwijs bewust van het werk van een waterschap, de potentie van het opwekken van energie en de invloed van het klimaat op de wereld. Maar hoe moet zo’n speeltuin eruit zien?

Opdracht

Ontwerp een waterspeeltuin die het waterschap samen met zijn partners kan plaatsen in bijvoorbeeld het Vechtpark in Hardenberg of Ommen. Welke voorbeelden zijn er al van waterspeeltuinen? Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten bij zo’n waterspeeltuin? Kan de speeltuin meerdere doelen dienen?

Maak een voorstel, en wie weet komt jouw waterspeeltuin ergens in ons gebied in het echt te staan!


 
HAVO/VWO
Spelend Water
Wetsus
wis, nat
Leeuwarden

Goed en voldoende drinkwater is een luxe die wij in de westerse wereld gewoon zij. Je draait simpelweg de kraan open en het water stroomt, warm of koud, in iedere gewenste hoeveelheid in de gootsteen. De meeste mensen denken pas over deze voor hun vanzelfsprekendheid na, als de watertoevoer om wat voor reden plotseling stopt.

Als eenmaal een bron van water is gevonden, dan is het verkrijgen en transporteren van dit water een proces dat een groot deel van de tijd en energie van deze mensen in beslag neemt. Vanuit het westen wordt er al hulp gegeven in de vorm van eenvoudige pompen die weinig onderhoud nodig hebben. En het winnen van het gevonden water een stuk vergemakkelijken. Deze pompen zijn relatief goedkoop, en met weinig middelen te onderhouden.

Om de energie die nodig is voor het oppompen nog efficiënter te gebruiken, kunnen een aantal verschillende technieken toegepast worden. Samen met Wetsus ga je werken aan één van deze methodes. De Tsjech Veljko Milković heeft een systee, bedacht waarmee met pendules en scharnierpunten met relatief weinig energie een grote output gehaald kan worden. Een voorbeeld van dit apparaat is in het filmpje op onderstaande link te zien.

http://www.youtube.com/watch?v=gC6Qlj1Mbo8

Het idee is om in plaats van een gewicht gebruik te maken van een schommel die wordt aangedreven door mensen. Zo kunnen kinderen spelenderwijs hun ouders helpen met het winnen van het water. Daarnaast is het natuurlijk mogelijk om aan de pomp een reservoir te koppelen. Zo kunnen kinderen altijd de schommel als speeltoestel gebruiken, zonder dat er water verloren gaat.


 
HAVO/VWO
Sporten op de dijk?
Waterschap Zuiderzeeland
Lelystad

De dijken in Flevoland zijn er natuurlijk voor zodat wij droge voeten houden. De meeste dijken zijn bekleed met gras, dit zorgt ervoor dat de dijk stabiel blijft. In principe gebeurt er verder niks anders op de dijk. Maar een kale dijk zou wellicht ook voor hele andere doeleinden gebruikt kunnen worden. Dit heet medegebruik. Je kunt hierbij denken aan recreatie, cultuur, natuur en agrarisch medegebruik.

Opdracht:
Onderzoek op welke manier dijken multifunctioneel gebruikt kunnen worden.


 
HAVO/VWO
Stel je vraag aan het KNMI!
KNMI
De Bilt

Doe je je pws over het weer? Of over klimaatverandering? Het KNMI beantwoord al je vragen!

Meldt je hier aan en we brengen je in contact met een weerexpert van het KNMI.


 
HAVO/VWO
Stinksloot
Waterschap Rivierenland
ak, sch, bio
Tiel

In de gemeente Nederbetuwe is een sloot die er onaantrekkelijk uitziet. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat het een riooloverstortsloot is. Allerlei troep uit de riolering belandt in de sloot bij hevige regenval. Jullie gaan onderzoeken wat precies overstorten zijn en wat het effect van een riooloverstort is op de waterkwaliteit van deze sloot en de omliggende omgeving. Vervolgens beantwoord je de vraag hoe de sloot aantrekkelijk gemaakt kan worden. Wees creatief!


 
HAVO/VWO
Te veel dingen op de dijk? Hoe houden we onze dijke ...
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
wis, ak, ec
Heerhugowaard

Er staan allerlei dingen op onze dijken die we er eigenlijk af willen hebben omdat ze niet bijdragen aan de veiligheid. Bomen, huizen, wegen, schuurtjes etc. Er af halen is eigenlijk geen optie. Onze dijken zijn multifunctioneel. Hoe kunnen al die objecten gaan bijdragen aan de veiligheid en de sterkte van de dijk, in plaats dat ze een obstakel zijn?

 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zorgt voor veilige dijken en duinen,droge voeten en voldoende en schoon water in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal. Wonen onder zeeniveau is minder logisch dan je denkt. Wij werken nauw samen met allerlei maatschappelijke partners. Onze Young department, y-HHNK, kijkt ook vooruit en wil jongeren via profielwerkstukken helpen zich te verdiepen in de wonderlijke, wervelende en waardevolle wereld van water. Zie ook www.hhnk.nl


 
HAVO/VWO
Tegenstrijdige belangen .........
Waterschap Zuiderzeeland
bio
Lelystad

Natuurontwikkeling versus waterbeheer
Om ervoor te zorgen dat de waterhuishouding in het gebied op orde blijft, zorgt het waterschap ervoor dat de watergangen goed onderhouden worden. Stabiele oevers en watergangen die vrij zijn van waterplanten zijn dus van groot belang. Maar waterplanten zijn weer van belang voor de waterkwaliteit. Het waterschap legt daarom ook natuurlijke oevers aan, zodat planten en dieren een kans krijgen. Een goede balans is daarom belangrijk.
Verder zorgt Waterschap Zuiderzeeland voor een goed waterpeil door de inzet van gemalen, duikers en stuwen (kunstwerken). Vissen kunnen door deze kunstwerken moeilijk van de ene naar de andere kant zwemmen.

Opdracht:
Om het water in Flevoland te beheren moet Waterschap Zuiderzeeland rekening houden met verschillende belangen. Breng alle belangen in kaart en omschrijf hoe Waterschap Zuiderzeeland volgens jou het beste het water kan beheren.


 
VWO
Thema Kust- en oeverwerken: 2 onderwerpen
Witteveen en Bos
ak
Rotterdam

Het thema Kust- en oeverwerken bestaat uit 2 onderwerpen. Witteveen en Bos biedt de mogelijkheid om één van deze onderwerpen te begeleiden. 

Wil jij één van deze opdrachten uitvoeren, meldt je dan zo snel mogelijk aan.

1. Energie uit de Afsluitdijk; dromen of doen?

Op welke manier(en) zou je energie kunnen opwekken dankzij de aanwezigheid van de Afsluitdijk? (denk aan zonnepanelen, getijdencentrale);


2. Schiphol met watervliegtuigen

Er komt een nieuwe luchthaven in zee/het IJsselmeer. Hoe leggen we het kunstmatige eiland aan? (denk aan opspuiten, waar haal je materiaal vandaan, of dijk aanleggen en leegpompen, hoe leg je zo'n dijk aan).

 

 


 
VWO
Thema Kust- en rivierwaterbouw: 4 onderwerpen
Witteveen en Bos
Rotterdam

 

Het thema Kust- en rivierwaterbeheer bestaat uit 4 onderwerpen. Witteveen en Bos biedt de mogelijkheid om één van deze onderwerpen te begeleiden.

Wil jij één van deze opdrachten uitvoeren, meldt je dan zo snel mogelijk aan.

 

 

 

1. Help de vis een handje

 

Vispasseerbaarheid in het kader van de kaderrichtlijn water. Er worden nu veel typen vispassages ontwikkeld, aangezien vismigratie steeds belangrijker wordt. Moeten we doorgaan met het ontwikkelen van vispassages om de door ons gecreeerde barrieres door vissen te laten passeren, of moeten we het waternetwerk en de vismigratie anders inrichten?

 

2. Ruimte voor de Rivier

Het vorige kabinet heeft alles in gang gezet om de rivieren zo aan te passen dat ze een afvoer van 16.000 kubieke meter water per seconde kunnen afvoeren. Stel dat dit toch meer is, wat voor maatregelen kunnen er getroffen worden om dan toch voldoende veiligheid te garanderen? En kunnen deze maatregelen gecombineerd worden met andere functies zoals ecologie, recreatie en scheepvaart?

3. Toekomst kustbescherming

De zeespiegel stijgt en bodem daalt; moeten we doorgaan met dijken/duinen verhogen of is een andere oplossing mogelijk? (denk niet alleen aan water tegenhouden, maar ook aan bodem ophogen, steden verplaatsen)

4. Watersnoodramp 1953 vs. new orleans/katrina

Welke overeenkomsten zijn er, waarom ging het in beide gevallen mis? (denk aan waterstanden, hoogte dijken, manier waarop dijken bezweken, grootte van ondergelopen gebied, waarschuwingen vooraf)

 


 
VWO
Thema Waterkeringen: 4 onderwerpen
Witteveen en Bos
Rotterdam

 

1. Bouwen in en rond water

 

Kan je gebouwblokken zo ontwerpen dat ze zowel kunnen drijven als op de bodem staan, in verschillende configuraties tegen elkaar aan kunnen liggen, op verschillende plaatsen kunnen liggen en zelfs een waterkering kunnen vormen?

 

2. Een dijk van een huis

 

Dijkverhogingen/verbredingen nemen veel ruimte in beslag en daar zijn bewoners vaak niet blij mee. Hoe kun je de verhoging/verbreding van een dijk combineren met huizen(bouw)?

 

3. Ik bouw op water

 

Waterrobuust/buitendijks bouwen/drijvend wonen: In sommige delen van het land is er steeds minder binnendijkse ruimte terwijl er wel steeds meer ruimte nodig is om woningen/gebouwen aan te leggen. Kan er ook op grote schaal buitendijks gebouwd worden? Kunnen we ook het water weer (deels) toelaten achter de dijken zodat onze woonwijken tijdelijk onderlopen bij hoogwater?

 

4. Superdijk

 

Hoe kan je een dijk zo breed/groot/sterk maken dat hij niet kan bezwijken en tegelijkertijd andere functies in de kustzone kan herbergen?

 

 

Het thema Waterkeringen bestaat uit 4 onderwerpen. Witteveen en Bos biedt de mogelijkheid om één van deze onderwerpen te begeleiden.

Wil jij één van deze opdrachten uitvoeren, meldt je dan zo snel mogelijk aan.

 


 
VWO
Twee onderwerpen, volgen nog
Provincie Zuid Holland
Den Haag

De inhoud van de Zuid Holland opdrachten, volgen nog.


 
HAVO/VWO
Vaargeulen in de Waddenzee
Rijkswaterstaat
ak, ec, anw


 
HAVO/VWO
Veilige dijken!
Waterschap Vallei en Veluwe i.o.
wis, nat, ec
Apeldoorn

Bescherming van Nederland door dijken

Beschrijving inhoud profielwerkstuk
‘Dijken: voor altijd veilig’. De zeespiegel stijgt en Nederland moet hiertegen beschermd worden met behulp van dijken, duinen en grote waterkeringen, zoals de Deltawerken. Maar hoe wordt eigenlijk bepaald hoe deze dijken ontworpen worden? Hoe ze eruit zien en hoe hoog ze moeten zijn? En hoe duur is elke 10 cm hoger eigenlijk? 
 

Opgave waterschap Vallei en Veluwe:

De dijken moeten klaar zijn voor de komende eeuw om de Gelderse Vallei te beschermen. Ontwerp een dijk die zo goed is dat zelfs de hoogste waterafvoer van de Nederrijn uit Duitsland zonder gevaar van overstroming geen enkel probleem is. Bepaal de doorlatendheid van het materiaal waarmee de dijk het beste de waterdruk van de rivier kan tegengaan.
Je kunt ook kijken naar de economische kant: hoe duur mag een dijk zijn? Is ieder te beschermen gebied even waardevol?
 
Type onderzoek
-          Voorspellend (onderzoek naar hoe iets in de toekomst zal zijn) 
-          Literatuur of bronnenonderzoek 
-    Veldonderzoek met proefopstelling                                                                                                 
 
Niveau onderzoek
6 vwo 
 
De organisatie
Waterschap Vallei en Veluwe beschermt zijn inwoners tegen overstromingen en ernstige wateroverlast. Inwoners kunnen rekenen op schoon en levend water en een waterpeil dat aansluit bij het gebruik van de grond. Het waterschap werkt transparant, milieu- en kostenbewust en is gericht op samenwerking.
 
zie ook  www.wve.nl

 
HAVO/VWO
Veilige dijken!
Waterschap Vallei en Veluwe i.o. Leusden
wis, nat, ec
Leusden

Bescherming van Nederland door dijken

Beschrijving inhoud profielwerkstuk
‘Dijken: voor altijd veilig’. De zeespiegel stijgt en Nederland moet hiertegen beschermd worden met behulp van dijken, duinen en grote waterkeringen, zoals de Deltawerken. Maar hoe wordt eigenlijk bepaald hoe deze dijken ontworpen worden? Hoe zien ze eruit en hoe hoog ze moeten zijn? En hoe duur is elke 10 cm hoger eigenlijk? Hoe duur mag een dijk zijn? Is ieder te beschermen gebied even waardevol?

Opgave waterschap Vallei en Veluwe:

De dijken moeten klaar zijn voor de komende eeuw om de Gelderse Vallei te beschermen. Ontwerp een dijk die zo goed is dat zelfs de hoogste waterafvoer van de Nederrijn uit Duitsland zonder gevaar van overstroming geen enkel probleem is. Bepaal de doorlatendheid van het materiaal waarmee de dijk het beste de waterdruk van de rivier kan tegengaan.
 
Type onderzoek
-          Voorspellend (onderzoek naar hoe iets in de toekomst zal zijn) 
-          Literatuur of bronnenonderzoek 
-    Veldonderzoek met proefopstelling                                                                                                 
 
Niveau onderzoek
6 vwo 
 
De organisatie
Waterschap Vallei en Veluwe beschermt zijn inwoners tegen overstromingen en ernstige wateroverlast. Inwoners kunnen rekenen op schoon en levend water en een waterpeil dat aansluit bij het gebruik van de grond. Het waterschap werkt transparant, milieu- en kostenbewust en is gericht op samenwerking.
 
zie ook  www.wve.nl

 
HAVO/VWO
Verdwijnt Urk in het IJsselmeer?
Gemeente Urk
Urk

Urk bestaat uit het voormalige eiland dat direct grenst aan het IJsselmeer met daarachter woningbouw en bedrijventerrein in lager gelegen polder gebied. Als gevolg van de verwachte klimatologische veranderingen is de kans groot dat het peil van het IJsselmeer in de toekomst zal stijgen. Onderzoek wat de gevolgen zijn voor Urk en hoe zou je hierop kunnen anticiperen?


 
HAVO/VWO
Verkoop onze belasting!
Waterschap Velt en Vecht
ak, ec
Coevorden

Belasting betalen doen de meeste mensen liever niet. In Nederland betalen alle burgers waterschapslasten. Dit geld wordt gebruikt voor veilig, schoon en voldoende water voor iedereen. In Nederland zijn 24 waterschappen waaraan je waterschapslasten betaalt als vervuilende eenheid. Dit kan een huishouden of bedrijf zijn. Maar wat gebeurt er eigenlijk met dat geld? Als je wist dat elke keer de wc doorspoelen 10 cent kost om het weer schoon te maken, zou je dat dan liever zelf schoonmaken? Of ben je dan eigenlijk wel blij dat het waterschap dat voor je doet?

Opdracht

Zoek uit waar de waterschapsbelasting aan wordt besteed en maak er een mooie overzichtelijke infographic van, die het waterschap kan gebruiken in zijn communicatie over de belastingaanslag.


 
HAVO/VWO
Verwijvende vissen en watervlooien met hoofdpijn
Waterschap Vallei en Veluwe i.o.
nat, sch, bio
Apeldoorn

Verwijvende vissen en watervlooien met hoofdpijn

Beschrijving inhoud profielwerkstuk
Rioolwaterzuiveringen zijn erg goed in het zuiveren van afvalwater. Sommige stoffen zijn alleen soms moeilijk uit het afvalwater te halen. Vanuit de Kaderrichtlijn Water (KRW) komen er steeds scherpere en ook nieuwe eisen ten aanzien van de lozing van het gezuiverde water (met die minieme hoeveelheden reststoffen) naar het oppervlaktewater.
Waterschap Vallei en Veluwe voorziet dat er aanvullende eisen zullen komen ten aanzien van de lozing van hormoonverstorende stoffen zoals medicijnresten. Deze stoffen hebben invloed op de ontwikkeling van sommige vissoorten (bijvoorbeeld de eierleggende mannetjes en de drieogigen). Om op de toekomstige eisen voorbereid te zijn loopt er nu een onderzoek naar de aanwezigheid van deze hormoonverstorende stoffen in het afvalwater van verpleegtehuizen en wat daarmee moet gebeuren.
Een vraag hierbij kan gaan over de keuze tussen bron- en end-of-pipe behandeling voor de resten van medicijnen. Wat is verstandig?
Andere onderzoeksvragen kun je zelf opstellen en de waterdeskundige kan je daarbij helpen.
Type onderzoek
Er zijn diverse mogelijkheden voor leerlingen om onderzoek te doen. Dit zal nader bepaald worden. Literatuur of bronnenonderzoek kan hier onderdeel van uitmaken.
Niveau onderzoek
5H / 6V
De volgende vakken moeten vertegenwoordigd zijn in het groepje:
scheikunde, natuurkunde en biologie
De organisatie
Waterschap Vallei en Veluwe beschermt zijn inwoners tegen overstromingen en ernstige wateroverlast. Inwoners kunnen rekenen op schoon en levend water en een waterpeil dat aansluit bij het gebruik van de grond. Het waterschap werkt transparant, milieu- en kostenbewust en is gericht op samenwerking.

 
HAVO/VWO
Verwijvende vissen en watervlooien met hoofdpijn
Waterschap Vallei en Veluwe i.o. Leusden
nat, sch, bio
Leusden

Verwijvende vissen en watervlooien met hoofdpijn

Beschrijving inhoud profielwerkstuk

Rioolwaterzuiveringen zijn erg goed in het zuiveren van afvalwater. zij doen dat efficiënt en doelmatig. Sommige stoffen zijn echter moeilijk uit het afvalwater te halen. Vanuit de Kaderrichtlijn Water (KRW) komen er echter scherpere en ook nieuwe eisen ten aanzien van de lozing van het gezuiverde water (met die minieme hoeveelheden reststoffen) naar oppervlaktewater.

Waterschap Vallei en Veluwe voorziet dat er aanvullende eisen zullen komen ten aanzien van de lozing van hormoonverstorende stoffen zoals medicijnresten. Deze stoffen hebben invloed op de ontwikkeling van sommige vissoorten (bijvoorbeeld de eierleggende mannetjes en de drieogigen). Om op de toekomstige eisen voorbereid te zijn gaat er nu een onderzoek lopen naar de aanwezigheid van deze hormoonverstorende stoffen in het afvalwater van verpleegtehuizen en wat met daarmee moet gebeuren.

Een vraag hierbij kan gaan over de keuze tussen bron- en end-of-pipe behandeling voor de resten van medicijnen. Wat is verstandig?

Andere onderzoeksvragen kun je zelf opstellen en de waterdeskundige kan je daarbij helpen.

Type onderzoek

Er zijn diverse mogelijkheden voor leerlingen om onderzoek te doen. Dit zal nader bepaald worden. Literatuur of bronnenonderzoek kan hier onderdeel van uitmaken.

Niveau onderzoek

5H / 6V

De volgende vakken moeten vertegenwoordigd zijn in het groepje:

scheikunde, natuurkunde en biologie

De organisatieWaterschap Vallei en Veluwe beschermt zijn inwoners tegen overstromingen en ernstige wateroverlast. Inwoners kunnen rekenen op schoon en levend water en een waterpeil dat aansluit bij het gebruik van de grond. Het waterschap werkt transparant, milieu- en kostenbewust en is gericht op samenwerking.

 
HAVO/VWO
Vijvers natuurlijker inrichten
Gemeente Assen
ak, bio
Assen

Vijvers in de stad hebben diverse functies. Ze zijn bedoeld voor waterberging en afvoer bij hevige regenval. Maar ze zijn ook bedoeld om de leefomgeving in de stad mooi te maken. Hoe richt je nu een vijver zo in dat deze zowel water goed kan bergen en afvoeren en tegelijkertijd zorgt voor een mooi en groen plaatje in de stad. In de gemeente Assen is een aantal vijvers hiervoor nog niet optimaal ingericht. Kun jij de gemeente Assen adviseren hoe deze vijvers beter in te richten?
De gemeente Assen denkt graag met je mee.

 
HAVO/VWO
Vismigratie in Zeeland
Provincie Zeeland
bio
Middelburg

Veel vissoorten hebben een natuurlijke drang in zich om zich van water naar water te verplaatsen en voor veel vissoorten is dit zelfs van levensbelang. Denk bijvoorbeeld aan de zalm en de aal die om te overleven moeten migreren tussen de zee en het zoete water. Helaas voor deze vissen komen zij op hun reis door Nederland talrijke knelpunten tegen: locaties zoals stuwen, gemalen, sluizen, waterkrachtcentrales en dammen.  Mede door de Kaderrichtlijn Water is er de laatste tijd meer aandacht voor dit probleem. Vele creatieve ideeën zijn gelanceerd en ook al in de praktijk gebracht. In Zeeland speelt dit probleem ook. Wat zijn bruikbare, effectieve en financieel haalbare methoden voor vismigratie tussen de verschillende wateren in Zeeland? En als het doorlaten vice versa beter lukt, is dit dan genoeg of moet er nog meer gebeuren [visstandbeheer, oeverrinrichting, etc]?

Betreft oriënterend onderzoek: literatuur, spreken/interviewen van deskundigen en praktijkmensen, locaties bezoeken.
Het resultaat is een rapport waarin een beeld geschetst wordt van mogelijke oplossingen, de voor- en nadelen en daarop gebaseerde aanbevelingen.

 


 
HAVO/VWO
Vispassage in de Reest
Waterschap Reest en Wieden
ak, bio, anw
Meppel

Vispassage in de Reest

Het Reestdal is op een aantal momenten in het jaar te droog en kan niet genoeg water bergen. Dit moet aangepast worden, zodat de natuur - flora en fauna - en de waterkwaliteit verbeteren. Om de verdroging van dit gebied tegen te gaan zijn er in de Reest drie stuwen geplaatst. Deze vormen echter grote hindernissen voor waterdieren. Vissen, amfibieën en waterzoogdieren (als otters) kunnen deze stuwen niet passeren en kunnen dus in de huidige situatie niet stroomopwaarts zwemmen.

Het volgende probleem is dat van de Omgelegde Hoogeveense vaart en de snelweg A28. Deze kruisen de Reest, waardoor de vissen en waterdieren door een duiker moeten.

Ook hier moet een oplossing voor komen. Leefgebieden voor planten en dieren binnen het beekdal moeten één geheel gaan vormen. Dit is een onderdeel van de realisatie van de EHS (Ecologische Hoofdstructuur) van Nederland.

Zoals je ziet moeten er in dit project een aantal problemen worden opgelost en de oplossingen moeten op een slimme manier in dit project worden geïntegreerd.

Opdracht

Het waterschap Reest en Wieden verwacht dat jullie een ontwerp maken van een passage in de Reest bij de stuw ter hoogte van de A28/Omgelegde Hoogeveense Vaart. Daarbij lossen jullie zowel het probleem van de duiker als het hoogteverschil in de stuw op. In de toekomst moeten daarlangs vissen, amfibieën en otters kunnen migreren.

Je onderzoek bestaat uit:

 • vooronderzoek stuwen (fotoverslag met toelichting van drie stuwen in eigen leefomgeving)
 • veldonderzoek Reest (excursie langs de Reest en situatieschets maken)
 • oriëntatie vispassages (vergelijk drie bestaande, maar onderling verschillende, vispassages bij een stuw of een sluis)
 • maatregelen voor de passage (maquette van een passage ontwerpen)
 • afronding

 
VWO
Vitaal Water: Wat is dat?
Royal HaskoningDHV (Groningen)
nat, sch, ec, bio, anw
Groningen

Vitaal water, wat is dat?

Wist jij dat…

 • magneten kalkaanslag in de waterleiding kunnen voorkomen?
 • door een stukje kwartskristal de smaak van water kan veranderen?
 • sommige fruitkwekers met vitaal water beter en lekkerder vruchten kunnen oogsten?

Maar wat is Vitaal Water? Vitaal water is water zoals de natuur het heeft bedoeld. Gevitaliseerd water smaakt beter, is gezonder voor mens, dier en plant, en remt de groei van schadelijke bacteriën (http://www.vitaalwater.nl).

Wil je hier meer over te weten komen? Je kunt bij je profielwerkstuk denken aan:

 • Het voorkomen en verwijderen van kalkaanslag in kranen en douchekoppen (in gebieden met hard drinkwater);
 • Het effect van watervitalisering op kieming van zaden (tarwe, waterkers) en gedrag van dieren (watervlooien);
 • Wat zijn ervaringen van gebruikers met Vitaal Water (veehouderij, groente- en fruitkwekers)?;
 • Wat is de invloed op de smaak van water; ervaringen van o.a. hotels, restaurants en zorginstellingen.
 • Er is nog geen algemeen geaccepteerde wetenschappelijke verklaring gegeven waarom Vitaal Water werkt. Believers en non-believers zijn nog met elkaar in gesprek. Welke argumenten worden aangevoerd? Wie zou er gelijk kunnen hebben en waarom? Wij zijn ook benieuwd naar een reactie van je natuurkunde-, scheikunde- en biologieleraar.

Ben je nieuwsgierig? Royal HaskoningDHV begeleidt jou graag bij dit onderwerp.


 
HAVO/VWO
Voldoende water
Wetterskip Fryslan
wis, nat, ak, bio, anw
Leeuwarden

Het waterbeheer is belangrijk voor de landbouw, bebouwd gebied, de recreatie en de natuur. Er moeten vaak verschillende, soms tegenstrijdige belangen worden gediend. Daarbij moet Wetterskip Fryslân ook rekening houden met de relaties die er bestaan tussen kwaliteits- en kwantiteitsaspecten van oppervlaktewater  en grondwater.  Een regelbaar waterpeil is erg belangrijk in een gebied als Fryslân waar - in tegenstelling tot wat men vaak denkt - wel degelijk hoogteverschillen zijn. Water verzamelt zich nu eenmaal op het laagste punt. Zonder maatregelen in de vorm van detailwaterbeheer zou dat betekenen dat de hoger gelegen gebieden een tekort aan water hebben en dat de lager gelegen gebieden juist onder water staan.

Het Wetterskip heeft op dit moment nog geen concrete opdracht ontwikkeld. Maar wanneer je zelf een goed idee hebt of bezig wilt gaan met vraagstukken rondom voldoende water, dan staat er bij het Wetterskip wel een begeleider klaar die je kan verder helpen.

http://www.wetterskipfryslan.nl/sjablonen/1/infotype/webpage/view.asp?objectID=323


 
HAVO/VWO
Voldoende water voor nu en later
Gemeentewerken Rotterdam
wis, nat, ak, bio
Rotterdam

Door de gunstige ligging aan de rivier beschikt Rotterdam over voldoende zoet water. Dat water wordt in de zomerperiode gebruikt om het waterniveau van de vijvers en singels in Rotterdam op het goede niveau te houden. Is er niet voldoende water dan vallen vijvers en singels droog met als gevolg dat vissen en waterdieren dood gaan. Bovendien is het een vreemd gezicht als er bijna geen water meer in de singels staat. Door de klimaatverandering wordt het weer extremer: winters worden natter en zomers warmer en droger. Dit betekent dat er ’s zomers minder zoet water beschikbaar komt. Door de klimaatverandering stijgt ook de zeespiegel. Daardoor dringt er steeds meer zout water West- en Noord-Nederland binnen. Ook dat is voor de vissen en waterdieren niet goed. Verzin maatregelen om de vijvers en singels in Rotterdam van voldoende goed water te voorzien of de waterhuishouding zo in te richten dat je niet zo afhankelijk bent van water uit de rivier.


 
VWO
Voorbereiden op overstromingen
COT Instituut voor veiligheids- en crisis ...
Den Haag

Het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement ondersteunt organisaties in de publieke en private sector bij veiligheidsvraagstukken en crisissituaties. Omgaan met (het risico van) overstromingen is een van de onderwerpen. Op welke manieren kun je je voorbereiden op overstromingen en hoe kun je er mee omgaan? 


 
HAVO/VWO
Waar moeten we dat water laten?
Gemeente Lingewaal
wis, ak, ec, anw
Asperen

Binnen Lingewaal moeten we op zoek naar ruimte. Ruimte om water een plekje te geven. En omdat ruimte schaars is, wordt dat een zoektocht.

Dat water moet er komen omdat anders de straten blank komen te staan bij een hevige regenbui.

 

Het gaat om 2500 m2. En het mag op allerlei manieren. Jij bent vrij om de wildste plannen voor te stellen. Zoek daarom ook eens uit wat er allemaal mogelijk is.

Er is veel mogelijk met dit onderwerp, informeer er vooral naar!


 
HAVO
Wat adviseer jij commissie Veerman om Nederland te  ...
Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN)
nat, sch
Arnhem

Opdracht

Door klimaatverandering stijgt de waterspiegel wereldwijd. Naast deze stijging heeft Nederland nog een ander probleem, namelijk de bodemdaling. Beide verschijnselen leiden in de toekomst tot hogere waterstanden. Onder andere commissie Veerman heeft hierover een advies gegeven. Wat adviseer jij de commissie Veerman als het gaat om de beste mogelijkheid om Nederland te beschermen tegen hoogwater?

Dit ga jij onder meer uitzoeken d.m.v. een literatuuronderzoek, maar ook door testen uit te voeren in het laboratorium van de HAN met bijvoorbeeld golfoploop tegen dijken.

 

Website

Je voert deze opdracht uit voor afdeling Bouwkunde en Civiele techniek van de HAN. Bij de faculteit Techniek van de HAN volgen studenten een hogere beroepsopleiding (bachelor). Tijdens deze opleiding kunnen zij zich al voorbereiden op de doorstroom naar een masteropleiding. Bij de HAN wordt ook toegepast onderzoek verricht voor bedrijven en instellingen, bijvoorbeeld op het gebied van energie & duurzaamheid en zorg & zorgtechnologie.                                                  

HAN Techniek bestaat al ruim 60 jaar. In deze jaren is er veel geïnvesteerd om studenten te geven wat zij nodig hebben. Investeringen in gebouwen en laboratoria, die alle faciliteiten van deze tijd hebben, maar ook investeringen in het onderwijs zelf, in docenten en in het ondersteunende personeel. Studenten krijgen modern onderwijs waarin ze zelf keuzes kunnen maken en waarin ze hun eigen accenten leggen. Informatie over de HAN kun je vinden op www.han.nl. 
HAVO/VWO
Wat doet een waterschap?
Diverse organisaties
ak, ec, anw

Ons klimaat verandert. Om West-Overijssel ook in de toekomst veilig en leefbaar te houden, voert het waterschap allerlei projecten uit. Denk daarbij aan Ruimte om te leven met Water projecten, Ruimte voor de Rivier, en uitvoering van het Deltaprogramma en hoogwaterbeschermingsprogramma. Deze projecten bieden genoeg aanknopingspunten voor verschillende opdrachten. Bijvoorbeeld wie zijn de spelers in deze projecten en hoe ga je om met de verschillende belangen die spelen, het doen van grondboringen en het onderzoeken van waterbergingen. 


 
HAVO/VWO
Wat is de beste mogelijkheid om water schoon te maken?
Hogeschool Van Hall Larenstein
sch, bio, anw
Velp

Achtergrond

Waterkwaliteit is momenteel een belangrijk onderwerp. Bij oppervlaktewater komt het belang van schoon water naar voren in verschillende beleidsrichtingen: o.a. Europese Kaderrichtlijn water, Natura 2000. Aan jou de uitdaging om onderzoek te doen naar de beste manier om water schoon te maken. Wij zoeken voor jou een begeleider bij een waterschap of onderzoeksinstituut.

Opdracht

Onderzoek naar de beste mogelijkheid om water schoon te maken.
1. literatuuronderzoek naar waterkwaliteit (samenstelling, waterzuivering).
2. formuleer de onderzoeksvraag in overleg.
3. in een waterlaboratorium kunnen bijvoorbeeld filtermaterialen worden getest in een watergoot.
4. analyseer de gegevens (voer evt. aanvullende testen uit).
5. trek je conclusies en formuleer adviezen voor toepassing of vervolgonderzoek.


 
HAVO
Wat is veiligheid achter de dijk waard?
Chr. Hogeschool Windesheim
wis, ak, ec

Hoe groot is de economische schade als er een waterkering doorbreekt? Als er in het achterliggende land een woonwijk wordt gebouwd zal deze schade toenemen. Het versterken van de waterkeringen is echter een kostbare zaak. Je gaat voor een specifieke polder bepalen hoeveel kan worden bebouwd zonder dat de dijk versterkt hoeft te worden. 

 


 
HAVO/VWO
Wat is veiligheid waard achter de dijk?
Royal HaskoningDHV
wis, nat, anw
Amsterdam

Hoe groot is de economische schade als er een waterkering doorbreekt? Als er in het achterliggende land een woonwijk wordt gebouwd zal deze schade toenemen. Het versterken van de waterkeringen is echter een kostbare zaak. Je gaat voor een specifieke polder bepalen hoeveel kan worden bebouwd zonder dat de dijk versterkt hoeft te worden.


 
HAVO/VWO
Wat moeten we nu vertellen?
Gemeente Lelystad
Lelystad

Wat mag je nu wel in het toilet gooien en wat mag niet? Toiletpapier mag, maar mogen die vochtige doekjes ook?

De pompen in de rioolwaterzuivering lopen regelmatig vast door verstopping veroorzaakt door deze vochtige toiletdoekjes. Het is belangrijk om hierover goed te communiceren met de burgers.

De gemeente Lelystad vraagt jullie om een communcatiemiddel te bedenken en ontwerpen, waarmee ze dit probleem de inwoners van Lelystad duidelijk kunnen maken. Creatief, doelgroepgericht en functioneel is het devies.


 
HAVO/VWO
Wat zijn geschikte plekken voor de realisatie van n ...
Dienst Landelijk Gebied
wis, sch, bio
Arnhem

Dienst Landelijk Gebied (DLG) zoekt naar geschikte plekken om nieuwe natuur te maken. Dit doen ze onder meer op basis van een Landschapsecologische systeemanalyse (LESA). Onderdeel hiervan is onderzoek naar de kwaliteit van grondwater. Je gaat watermonsters nemen  en deze testen op zaken als zuurgraad, kalkgehalte en chloride. Je bepaalt aan de hand van deze testen de kwaliteit van het grondwater, om vervolgens te kunnen kijken welke soorten natuur er in het desbetreffende gebied mogelijk zijn.

Er bestaan verschillende methoden van meten die mogelijk verschillende uitkomsten genereren. Daarom zal er ook een beroep gedaan op je statistische kennis om de gegevens te verwerken. Daanaast zul je ecohydrologische kennis vergaren.

Organisatie

Wonen, werken en recreëren in een mooi land met waardevolle natuur en gezonde landbouw. Daar zet Dienst Landelijk Gebied (DLG) zich voor in. DLG is een agentschap van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Zo werkt de dienst in heel Nederland aan de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Na het verwerven van de benodigde grond, richt DLG het gebied in en draagt het over aan gebiedsbeherende instanties en/of agrariërs. Samen met bewoners, overheden en belanghebbenden, realiseert DLG nu het landschap van de toekomst. Meer informatie: www.dlgwater.nl.

Schuilt er een ecohydroloog in jou?  Schrijf je dan nu in voor deze opdracht!


 
HAVO/VWO
Water en riolering, afvalwater
Gemeente Sliedrecht
wis, ak
Sliedrecht

Je kan bij door de gemeente Sliedrecht begeleid worden met vragen die betrekking hebben op water en riolering. In het bijzonder afvalwater. 

Lijkt dit je wat, schrijf je dan nu in voor deze opdracht en formuleer je eigen vraag!


 
HAVO/VWO
Water in de stad: denk mee over de herinrichting!
Royal HaskoningDHV (Groningen)
ak, ec
Groningen

De afgelopen tijd hebben we extreme droogte, maar ook extreem veel regen gehad waardoor op verschillende plaatsen wateroverlast is ontstaan. ‘Water in de stad’ is een actueel thema. Waterexperts van advies- en ingenieursbureau Royal HaskoningDHV dagen je uit om met jouw profielwerkstuk bij te dragen aan onderzoek over de herinrichting van stadswater:

 • Waterberging. Je kunt bijvoorbeeld rekenen aan de grootte van voorzieningen voor opvang en afvoer van water.
 • De beleving van water in de stad en het landschap
 • Water en recreatie.

Er is volop ruimte om eigen ideeën uit te werken, het onderwerp in overleg af te kaderen en eigen accenten in het onderzoek te bepalen.


 
VWO
WATER in de WATERgraafsmeer
Waternet (Amsterdam)
nat, ak, bio, anw
Amsterdam

Waternet

Waternet is het eerste bedrijf in Nederland dat zich richt op de hele watercyclus, van drinkwater tot afvalwater. Waternet is een uitvoerende organisatie. In het hele werkgebied zorgt Waternet voor: productie en levering van drinkwater (in een 9-tal gemeenten), riolering en schoonhouden van de grachten (gemeente Amsterdam), zuivering van afvalwater, schoon oppervlaktewater, de bescherming van het gebied tegen overstroming, het juiste waterpeil in rivieren, meren, grachten en sloten
bevaarbaar houden van watergangen.

Waternet wordt bestuurd door de gemeente Amsterdam en het waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). Zij scheppen de voorwaarden waaronder Waternet goed kan functioneren. Drinkwatervoorziening is een gemeenteverantwoordelijkheid en waterschappen zijn al sinds de 13e eeuw in Nederland ingesteld door de overheid om mensen, dieren en planten te beschermen tegen overstromingen en te zorgen voor voldoende water van goede kwaliteit.
Meer weten over Waternet? Kijk dan op www.waternet.nl of op www.werkenbijwaternet.nl

Omschrijving onderzoek / Context

In de WATERgraafsmeer willen wij slimme ideeën en innovaties voor duurzaam water in de praktijk toepassen, in de bestaande stad: integraal werken op een slimme, interactieve en innovatieve manier, op zowel proces als inhoud. Goede oplossingen staan centraal, niet de verdeling van verantwoordelijkheden of bevoegdheden.

In de polder WATERgraafsmeer is een aantal lastige wateropgaven op te lossen. Deze gaan over het samenspel van grondwater, polderriolering, overstromingsrisico vanwege lage maaiveldligging, de riolering en het watersysteem. Tegelijkertijd kent het gebied vele stedelijke opgaven: herstructurering en verdichting van diverse wijken en aanpassingen aan infrastructuur.

WATERgraafsmeer wil het inspirerende voorbeeld geven hoe dit kan! Niet in de eerste plaats met plannen maar met een open en praktische houding.

Innovatieve, (klimaat)robuuste oplossingen die flexibel zijn naar de lange termijn, ter verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving voor bewoners, bedrijven en natuur. Er worden geen dikke rapporten geschreven maar direct ingesprongen op lopende projecten. Impulsen zijn zowel procesmatig als concreet in de praktijk: bijvoorbeeld een watercafé met bewoners, een ondernemerswatertafel, toepassen van doorlatende verharding en water en energie oplossingen.

Thema's waar je uit kunt kiezen

Grondwater. Grondwater is water wat je niet ziet en onder de grond zit. Grondwater wordt vaak  gebruikt voor drinkwater omdat het lang in de grond heeft gezeten en het dan schoner is dan ander water. Bijvoorbeeld: een flesje SPA is gemaakt op basis van grondwater. De Watergraafsmeer ligt heel erg laag ten opzichte van de rest van de omgeving waardoor er ook veel grondwater in de Watergraafsmeer is wat naar boven komt. We vinden dit lastig omdat de kelders van de huizen die daar staan nat worden. Hiervoor leggen we in de Watergraafsmeer buizen en afwatering aan die het water afvoeren.  Hebben jullie nog meer oplossingen om dat grondwater weg te halen?

Overstromingsrisico.  Het waterpeil ligt 5 1/2 meter lager dan de zee. Om te zorgen dat we droge voeten houden hebben we dijken aangelegd die het water buiten houdt. We zorgen ervoor dat de dijken niet stuk gaan en meten en controleren deze regelmatig.  Rekeninghoudend met het feit dat we droge voeten willen houden, kunnen jullie een ontwerp van een een wijk of een gebied maken zonder dijken?

Riolering. Riolering zorgt ervoor dat het water wordt afgevoerd en neemt dan ook de viezigheid van de wegen etc mee. Dit water wordt afgevoerd naar de zuivering om weer schoon te maken. De rioleringsbuizen en leidingen die dit water transporteren worden regelmatig vervangen. We halen veel leidingen en buizen uit de grond. Hebben jullie een goed idee wat we met deze buizen en leidingen nog kunnen doen?

Oppervlaktewater. Ale regen die valt voeren we af naar de ringvaart en vervolgens naar de zee. Omdat we in de Watergraafsmeer heel veel willen bouwen betekent dit dat er weinig ruimte en plek is voor water.  Door het aanleggen van wegen en huizen stijgt het water dus sneller. Kunnen jullie iets verzinnen waardoor een huis of een weg dat water langer kan vast houden?

Het betreft vraagstukken voor leerlingen/scholieren met affiniteit voor techniek!


 
HAVO/VWO
Water in de winter = gladde wegen
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
ak, ec, bio
Heerhugowaard

De zoutvoorraad is beperkt en bovendien is zout niet echt goed voor het milieu. Moet altijd  overal gestrooid worden? Welke factoren bepalen de prioriteit? Denk daarbij niet alleen aan de bereikbaarheid maar ook aan de effecten op waterkwaliteit en de natuur. 

 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zorgt voor veilige dijken en duinen,droge voeten en voldoende en schoon water in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal. Wonen onder zeeniveau is minder logisch dan je denkt. Wij werken nauw samen met allerlei maatschappelijke partners. Onze Young department, y-HHNK, kijkt ook vooruit en wil jongeren via profielwerkstukken helpen zich te verdiepen in de wonderlijke, wervelende en waardevolle wereld van water. Zie ook www.hhnk.nl

 

 


 
HAVO/VWO
Water in en rond Beuningen - je eigen idee !
Gemeente Beuningen
wis, nat, ak, sch, ec, bio, anw
Beuningen

In en rond Beuningen is meer over water te onderzoeken dan wij hier kunnen opnoemen.

Het wordt jouw werkstuk, dus jij mag aangeven waar je het over wilt doen. Zolang het met water te maken heeft en met gemeente Beuningen kun je bij ons terecht! 


 
HAVO/VWO
Water in gemeente Arnhem, bekend maakt bemind
Gemeente Arnhem
ak
Arnhem

Opdracht

Binnen de gemeente Arnhem liggen een aantal waterobjecten die de gemeente toegankelijker wil maken voor publiek. Denk bij waterobjecten aan oude rivierlopen, moerassen, kolken die ontstaan zijn door dijkdoorbraken en waterpartijen in de stadsparken. Aan jou de uitdaging om door middel van een sociaal wetenschappelijk of literatuuronderzoek erachter te komen wat de mogelijkheden zijn voor het toegankelijk maken van de waterobjecten voor het publiek. Denk bijv. aan het maken van wandelingen of voorlichtingsmaterialen.
Onderdeel van deze opdracht is een veldbezoek naar de waterobjecten in gemeente Arnhem.

 

Website

Informatie over de gemeente Arnhem kun je vinden op www.arnhem.nl.

Overig

Gemeente Arnhem wil in totaal twee groepen begeleiden. In verband met begeleiding geen twee groepen tegelijkertijd. Nog plaats? Neem contact op met je begeleider en begeleider bij gemeente Arnhem.


 
HAVO/VWO
Water in onze woning over 30 jaar?
Gemeente Urk
Urk

Op dit moment wordt het gebruikte water uit een woning voornamelijk ingezameld en zo snel mogelijk afgevoerd. Vanuit de duurzaamheidgedachte wordt nagedacht over het hergebruik van het geproduceerde afvalwater. In dit onderzoek krijg je de vrijheid om na te denken hoe we met het afvalwater over 30 jaar om zouden kunnen gaan in de toekomst.


 
VWO
Water in Wielwijk, jij ontwerpt...
Gemeente Dordrecht
wis, ak, ec, anw
Dordrecht

De klimaatverandering lijkt een onomkeerbaar proces. Om voorbereid te zijn voor de toekomst is het verstandig om hiermee rekening te houden bij het beheer en de ontwikkeling van de openbare ruimte in de stad. In de wijk Wielwijk gaat een grootschalige herinrichting plaatsvinden. Hierbij zal onder- en bovengronds rekening worden gehouden met alle facetten van de klimaatverandering. Het stijgen van de temperatuur en de toename van neerslag vragen om een andere manier van denken en ontwerpen.

Jullie onderzoeken op welke manier er rekening gehouden kan worden binnen het ontwerp met de verschillende gevolgen van klimaatverandering.

Let op: begeleider niet beschikbaar op vrijdag


 
HAVO/VWO
Water leeft in park Berkhof te Winterswijk
Gemeente Winterswijk
ak, ec, bio
Winterswijk

Dit jaar wordt park Berkhof in Winterswijk heringericht. De Whemerbeek stroomt hier doorheen en wordt geïntegreerd in het park. Hoe kan de Wheemerbeek het beste vorm krijgen? Denk bijvoorbeeld aan aspecten zoals waterberging bij hevige regenbuien, natuurbeleving voor de stadsbewoners, veiligheid, waterkwaliteit, hoeveel geld het mag kosten...

Je kunt zelf een specifiek onderwerp uitdiepen. Overleg hierover met de waterdeskundige van de gemeente Winterswijk.

 


 
HAVO/VWO
Water op maat
Waterschap Reest en Wieden
ak, bio, anw
Meppel

Het watersysteem van het riviertje de Reest moet zo ontwikkeld worden dat verdroging van het beekdal wordt bestreden en er in extreme situaties voldoende water kan worden vastgehouden.

Tegelijkertijd moeten leefgebieden voor planten en dieren binnen het beekdal één geheel vormen (realisatie van de Ecologische HoofdStructuur).

Problematiek in het stroomgebied

Door vergaande ont- en afwatering van omliggende cultuurgronden zijn het Reestdal en zijn omgeving in ecohydrologisch opzicht matig tot sterk verdroogd. De verkleining van het voedingsgebied heeft onder meer gevolgen gehad voor de afvoer van de Reest. Vooral in de zomermaanden is de afvoer te klein. Hierdoor is er te weinig stroming en is de waterstand van de Reest te laag in droge periodes. Daar staat tegenover dat er in tijden met grote neerslagoverschotten problemen zijn om al het toegestroomde water in korte tijd weg te werken. Dit heeft zijn effect op de planten en dieren in en om de Reest.

Een gebied heet verdroogd wanneer: 'aan dat gebied een natuurfunctie is toegekend en de grondwaterstand in dat gebied zo laag is dat de biodiversiteit in dat gebied dreigt af te nemen'.

Zo komen er te weinig oever- en waterplanten voor. Het ammoniakgehalte van het water is veel te hoog. Ook is er te weinig kwel, komen er te weinig ondieptes voor en is er verzuring van de bodem.

Grote hindernissen voor waterdieren zijn de drie stuwen in de Reest. Vissen amfibieën en waterzoogdieren (als otters) kunnen deze stuwen niet passeren en kunnen dus in de huidige situatie niet stroomopwaarts zwemmen.

Opdracht

Het waterschap Reest en Wieden verwacht dat jullie onderzoek doen naar de verdroging van de Reest en hiervoor uitvoerbare oplossingen bedenken. Daarnaast wil het waterschap dat je een passage in de Reest voor het knelpunt A28/Omgelegde Hoogeveense Vaart ontwerpt. In de toekomst moeten daarlangs vissen, amfibieën en otters kunnen migreren.

Om tot een goed eindresultaat te komen moet je aan een aantal onderdelen werken:

 • vooronderzoek naar waterhuishouding, om de effecten en problemen te weten komen bij het verhogen van de waterstand.
 • veldonderzoek Reest (excursie langs de Reest en overzichtskaart maken van verschillende aspecten)
 • maatregelen tegen verdroging (maatregelen tegen de verdroging op een rijtje)
 • oriëntatie vispassages (drie bestaande, maar onderling verschillende vispassages bij een stuw of een sluis met elkaar vergelijken en hiervan een poster maken)
 • maatregelen voor de passage (maquette van een passage maken)
 • afronding

 
HAVO/VWO
Water proppen in de stad
Waterschap Rivierenland
ak, bio
Tiel

In de gemeente Nederbetuwe moeten meer plekken gecreëerd worden voor waterberging. Deze zijn  nodig om pieken in de waterafvoer op te vangen en regenwater tijdelijk op te vangen, voordat het verder gevoerd wordt naar de rivier. Jullie gaan onderzoeken waar in de gemeente zulke plekken het best gerealiseerd kunnen worden. Tegelijkertijd moet er ook gekeken worden naar mogelijkheden om deze bergingen ook voor andere functies te gebruiken, denk aan zwemwater of een visvijver.


 
HAVO/VWO
Water schoon krijgen, gebruik je verstand...
Waterschap Hunze en Aa's
ak, sch, ec, bio, anw
Veendam

Welke invloed heeft het gedrag van mensen op de oppervlaktewaterkwaliteit? Hoe kunnen mensen hun gedrag aanpassen om de nadelige invloed op oppervlaktewaterkwaliteit te beperken? Op welke manieren kunnen mensen bewust worden gemaakt van de invloed van hun gedrag?Hoe is de oppervlaktewaterkwaliteit (in jouw omgeving)? Moet deze oppervlaktewaterkwaliteit verbeteren, of is die goed genoeg?


 
HAVO
Water schoon krijgen, gebruik je verstand...
Diverse organisaties
ec, anw

Welke invloed heeft het gedrag van mensen op de oppervlaktewaterkwaliteit? Hoe kunnen mensen hun gedrag aanpassen om de nadelige invloed op oppervlaktewaterkwaliteit te beperken? Op welke manieren kunnen mensen bewust worden gemaakt van de invloed van hun gedrag? Hoe is de oppervlaktewaterkwaliteit (in jouw omgeving)? Moet deze oppervlaktewaterkwaliteit  verbeteren, of is die goed genoeg?  

Deze opdracht kun je uitvoeren bij verschillende organisaties, denk aan waterschappen, gemeenten of ingenieursbureau's. Schrijf je in en wij zoeken naar de beste organisatie voor jou.


 
VWO
Water voor de landbouw
KNMI
wis, ak, bio, anw
De Bilt


Werkzaamheden organisatie

 

Wetenschappelijk onderzoek naar klimaatverandering

 
 
Beschrijving context profielwerkstuk
Water voor de landbouw is meestal flink voorradig, maar in tijden van grote droogte kan het wel eens schaars worden. We willen laten onderzoeken hoeveel water er normaal gesproken nodig is, en of we in de toekomst vaker te maken gaan krijgen met perioden dat er te weinig beschikbaar is. We kunnen het onderzoek toespitsen op een klein gebied en een bepaald type landbouw.
 
Globale beschrijving probleemstelling en product
- Hoeveel water is er nodig voor landbouw (klein gebied, bepaald gewas)
- Waar komt dat water normaal gesproken vandaan?
- Wanneer moet je extra water aanvoeren (irrigeren, of via rivieren)
- Komt dat in de toekomst vaker voor?
 
Mogelijke onderzoeksactiviteiten
Modelonderzoek of computerondersteund modelleren
 
 
Binnen het groepje zijn de volgende vakken vertegenwoordigd:
aardrijkskunde

 

 

 

 

 
VWO
Water voor een kasplantje
Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpe ...
nat, sch, ec, anw
Rotterdam

De beschikbaarheid van voldoende water van goede kwaliteit is essentieel binnen de glastuinbouw.

Emissies van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen in het afvalwater moeten zoveel mogelijk voorkomen worden om aan de Europese wetgeving te kunnen voldoen.

In jullie onderzoek ga je uitwerken welke elementen van belang zijn voor kwaliteit van water voor de glastuinbouw. Ook ga je na hoeveel water nodig is in de glastuinbouw.

Denk hierbij aan watermanagement, teeltstrategie voor optimaal watergebruik, technieken voor behandeling waterstromen en een aanpak voor waterzuiverig en wateropslag.

Best pittig, maar niet iets om op stuk te lopen! Voor de echte die-hards.. 
HAVO/VWO
Water Vragen van de Gemeente Smallingerland
Gemeente Smallingerland
ak, ec, bio, anw
Drachten

De gemeente Smallingerland heeft een aantal vragen beschreven waar zij experts voor zoeken die hier een antwoord op kunnen geven. Het gaat om een aantal probleemstellingen die spelen binnen de gemeente.

Denk jij dat je een van deze vraagstukken wel kan oplossen voor de Gemeente?

1. Welke invloed hebben de klimaatontwikkeling op de plantengroei in stedelijk water?

2. Hoe zorgen we voor de lozing van schoon regenwater op het oppervlaktewater?

3. Welke streefbeelden qua viswatertypologie passen bij de stadswateren van Drachten?

4. Bedenk een machine die onderhoud van slecht bereikbare plekken in ondiepe wateren mogelijk maakt;

5. Hoe kun je bereiken dat burgers geen chemische onkruidbestrijdingsmiddelen gebruiken?

6. Hoe los je grondwateroverlast bij huizen op als er geen oppervlaktewater in de omgeving is?

7. Waar zouden vegetatiedaken het beste kunnen worden toegepast in Drachten en omgeving?

8. Wat kan het beste worden gedaan om algenbloei in stedelijk water te voorkomen?

9. Op welke manier kan de aangroei van bagger in stedelijk water worden tegengegaan?

10. Wat zijn qua beeld, oeverbescherming en ecologie de meest gewenste waterplanten in de oevers van stadswateren?

Mocht je interesse hebben in een van de vraagstukken, meldt je dan snel aan voor deze opdracht.


 
HAVO/VWO
Waterbeheer in nieuwbouwwijk Berggierslanden Meppel
Waterschap Reest en Wieden
ak, ec, anw
Meppel

Waterbeheer in nieuwbouwwijk Berggierslanden Meppel

In de gemeente Meppel is een nieuwe de woonwijk Berggierslanden gerealiseerd.  Berggierslanden is een nieuwbouwwijk in aanbouw.  De wijk bestaat uit ca. 1100 woningen.

Berggierslanden wordt gekenmerkt door zijn parkachtige waterpartijen en bruggetjes met aan de westzijde een waterrijk natuurovergangsgebied met leuke fiets- en wandelroutes. De wijk heeft een mooie overgang van de woningen naar het aangelegen natuurgebied in de vorm van een waterrijk park.

Watermanagement

In Berggierslanden wordt regenwater over de weg naar de waterpartijen afgevoerd. Deze manier van afvoeren zorgt ervoor dat de kwaliteit van het water in Berggierslanden hoger is dan bij vergelijkbare traditionele plannen.

Berggierslanden past nog meer watermanagement toe. Het waterschap Reest en Wieden werkt nauw samen met de gemeente Meppel en heeft voor de wijk een aantal randvoorwaarden opgesteld.

Opdracht:

Op welke wijze is men omgegaan met waterbeheer in deze wijk? Onderzoek hoe het waterschap Reest en Wieden en de gemeente Meppel hebben samengewerkt aan de opbouw van Berggierslanden.

Deelvragen:

 • Beschrijf ook de achterliggende redenen voor de gehanteerde aanpak.
 • Onderzoek het nut en de noodzaak van de zogenaamde Watertoets binnen dergelijke stedelijke ontwikkeltrajecten.
 • Zijn de inwoners uit de wijk tevreden met de gekozen inrichting?
 • Formuleer een conclusie en eventuele aanbevelingen.

 
HAVO/VWO
Waterfootprint, watervoetafdruk
Universiteit Twente
wis, ec, bio, anw
Enschede

“Wij spreken over de Water Footprint als het gaat om het totale waterverbruik nodig voor producten. Het gaat om wat is verbruikt en wat is vervuild door de hele keten van het product. Bijvoorbeeld als we kijken naar een katoenen overhemd dan hebben we het al snel over 2700 liter water voor één hemd.”
“Wij zijn al een aantal jaar met het Water Footprint onderzoek bezig, en je merkt dat we echt vorderingen maken. Het onderwerp komt maatschappelijk gezien steeds hoger op de agenda en ons onderzoek wordt daadwerkelijk gebruikt door bedrijven en overheden.” Universiteit Twente 

Waar wil jij de watervoetafdruk van bepalen en wat kan er gedaan worden om de watervoetafdruk kleiner te maken?

http://www.waterfootprint.org/?page=files/home


 
VWO
Wateroverlast in Vlaardingen
Gemeente Vlaardingen
ak, ec, anw
Vlaardingen

Met de huidige klimaatveranderingen treden steeds meer hevige regenbuien op. Wat betekent dit voor een stad als Vlaardingen?

Hoe kunnen we hiermee omgaan? Mensen beter voorbereiden of juist beter beschermen? En hoe gaan we om met schade die ontstaat?

Je zoekt uit wat de gevolgen van klimaatverandering zijn binnen een stad. Ook ga je na waar je maatregelen kan nemen en welke dat zouden zijn. Niet alles is mogelijk als maatregel, ook die grenzen stel je vast. En dan hebben we dus schade. Wat kunnen we verwachten? En hoe gaan we nou om met die schade?

Het resultaat is een onderzoek naar de gevolgen van klimaatverandering voor Vlaardingen. Daar heeft gemeente Vlaardingen behoefte aan en jij kunt ons daar aan helpen!


 
VWO
Wateroverlast in Vlaardingen
Gemeente Vlaardingen
ak, ec, anw
Vlaardingen

Met de huidige klimaatveranderingen treden steeds meer hevige regenbuien op. Wat betekent dit voor een stad als Vlaardingen?

Hoe kunnen we hiermee omgaan? Mensen beter voorbereiden of juist beter beschermen? En hoe gaan we om met schade die ontstaat?

Je zoekt uit wat de gevolgen van klimaatverandering zijn binnen een stad. Ook ga je na waar je maatregelen kan nemen en welke dat zouden zijn. Niet alles is mogelijk als maatregel, ook die grenzen stel je vast. En dan hebben we dus schade. Wat kunnen we verwachten? En hoe gaan we nou om met die schade?

Het resultaat is een onderzoek naar de gevolgen van klimaatverandering voor Vlaardingen. Daar heeft gemeente Vlaardingen behoefte aan en jij kunt ons daar aan helpen!


 
HAVO/VWO
Waterschaarste, een mondiaal probleem
Hogeschool Van Hall Larenstein
wis, nat, bio, anw
Velp

Opdracht

Van het water dat wij als wereldburgers gebruiken gaat 60% naar de landbouw, 40% gaat naar de industrie en 10% naar de huishoudens. Zoet, schoon water wordt door de groeiende wereldbevolking steeds schaarser. Het is belangrijk dat daar zuinig mee omgegaan wordt. Een druppelirrigatiesysteem is een zeer effectieve techniek om water zonder verspilling in te zetten in de landbouw. Praktisch alle water komt zonder te verdampen bij de plant terecht. Daarom aan jou de vraag om uit te zoeken hoe je met eenvoudige middelen een druppelirrigatiesysteem kunt maken dat door arme boeren in ontwikkelingslanden kan worden ingezet. Je maakt daarbij gebruik van lokaal aanwezige materialen. Tevens schrijf je een handleiding hoe je een dergelijk systeem kunt aanleggen en bedienen voor een groentetuin van pakweg 500 m2.

Hogeschool Van Hall Larenstein is een bijzondere hogeschool. Ons opleidingsaanbod richt zich op natuur en omgeving, de gezondheid van mens en dier en verantwoord ondernemerschap. Combinaties van deze vakgebieden leveren bijzondere en uitdagende hbo-opleidingen met majors op die uniek zijn in de wereld! Maar wij bieden meer dan hbo-opleidingen alleen. Ook masteropleidingen, posthbo-opleidingen, cursussen en advies op nationaal en internationaal terrein behoren tot ons dienstenpakket. Zo zijn we niet alleen een hogeschool, maar ook een kennisonderneming voor maatschappelijke en economische vraagstukken. Meer informatie kun je vinden op www.larenstein.nl.